Přeskočit menu

Slovenština

Slovenský jazyk

Počet rodilých mluvčích

přibližně 4,5 milionu obyvatel Slovenska (plus emigranti a mluvčí v diasporách)

Oficiální jazyk v

Slovensko, EU; může se používat na téměř všech úrovních oficiální komunikace i v České republice

Menšinový jazyk v

Maďarsko, Srbsko, Ukrajina, Chorvatsko

Jazyk diaspory

Velká Británie, Německo, Irsko, Rakousko, Ukrajina; USA, Kanada, Argentina, Austrálie

Abeceda
46 písmena
Gramatické pády
6
Kód jazyka
sk, slo, slk
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
indoevropská rodina (patří do západoslovanské skupiny slovanských jazyků spolu s češtinou, polštinou, lužickou srbštinou a dvěma zaniklými jazyky polabštinou a severní slovinštinou)
Počet nářečí
3 hlavní skupiny, 6 podskupin, více než 30 různých dialektů

Nejdelší slovo

nejnezkomercionalizovávatelnějšího

Zajímavé slovo nebo věta

Strč čtvrtprst skrz krk.

Zajímavá fakta

Slova vytvořená výlučně ze souhlásek

Slovenština má slabičné sonory „l“ a „r“ a jejich dlouhé ekvivalenty „ĺ“ a „ŕ“. Tyto souhlásky jsou slabikotvorné a díky nim vznikají zajímavá slova, která však rodilí mluvčí vysloví bez obtíží.

Slovo štvrť je v tomto kontextu velmi užitečné, protože může být součástí několika složených slov. Nejdelšími složenými slovy s kořenem štvrť (vyskytující se ve Slovenském národním korpusu) jsou štvrťstoročie, štvrťstrana a štvrťhrsť.

Rozkazovací způsob některých sloves vzniká přidáním prázdného gramatického imperativního morfému, tvar imperativu ve 2. osobě jednotného čísla pak tvoří jen kořenový morfém často složený jen ze souhlásek:

plaň
plň
prď

mlč
vrč
(z)drž

strč
(s)krč
prš

Typická slovenská věta ilustrující použití slabikotvorného „r“ (stejná věta se používá na ilustraci i v češtině):

Strč prst skrz krk.

Věta se dá ještě více prodloužit pomocí slovesné předpony a záměnou posledního slova za složené slovo s kořenem štvrť:

Vstrč prst skrz čtvrthrst.

A s běžným imperativním tvarem (vrč) a použitím oslovení vznikne věta:

Vrč, vstrč prst skrz čtvrthrst, chrte.

Můžeme se také trochu pobavit vymýšlením dalších složených slov tvořených pouze (nebo převážně) souhláskami a vytvořit potencionální slova jako:

čtvrtkrk
čtvrtprst

čtvrtsmršť
čtvrtžbluňk

čtvrtžblunknutí

Slova, která se těžce vyslovují:

mlha
zmrzlina

prstoklad
zprostředkovatel

Historie

 • 10. století

  Západní Slované se jazykově vyčlenili z praslovanštiny.

 • Kodexy, dopisy a překlady částí Svatého písma psané v hlaholici a cyrilici. Proglas, jehož autorem je svatý Cyril, se považuje za první literární dílo napsané ve staroslověnštině.

 • Středověk

  Nedostatek památek psaných ve slovenském jazyku. V období středověku se v latinských textech setkáváme s výskytem slovenských toponym (geografickými názvy)

 • 1493

  První souvislý text ve slovenštině.

 • konec 18. století

  Vznik nadnářečních útvarů.

 • 1763 - 1813

  První pokusy o kodifikaci spisovné slovenštiny: Romuald Hadbávný (latinsko-slovenský slovník, 1763) a Jozef Ignác Bajza (první slovenský román, povídky a básně, 1782 – 1813).

 • 1787

  Prvé „uzákonění“ slovenštiny. Anton Bernolák vydával slovníky a gramatiky v tzv. bernolákovštině.

  Anton Bernolák
 • 1843

  Druhá kodifikace: buditelé v čele s Ľ. Štúrem vytvořili tzv. štúrovštinu. Později ji upravili další kodifikátoři, a to Michal Miloslav Hodža, Martin Hattala a Samo Czambel, kteří přispěli ke vzniku současné slovenštiny.

  Ludevít Štúr
 • 1850

  Jazyk Jána Kollára se stal oficiálním jazykem, což vyvolalo protesty mezi slovenskou inteligencí (kvůli archaickým prvkům a podobností s češtinou).

  Jan Kollár
 • 1920

  Československý jazyk se stal oficiálním jazykem Československa; pasivní bilingvismus češtiny a slovenštiny.

 • 1931

  Pravidla slovenského pravopisu s československou orientací.

 • 1953

  Poslední důležité změny ve slovenském pravopisu, od té doby se datuje moderní pravopisný systém slovenštiny.

 • 1993

  Rozdělení Československa; český jazyk má nadále důležité postavení na Slovensku.

 • Od roku 2003

  Zpřístupňování kodifikačních příruček a jiných lingvistických zdrojů v elektronické podobě.

Písemný systém a výslovnost

 • a
 • á
 • ä
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • dz
 • e
 • é
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • ô
 • p
 • q
 • r
 • ŕ
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

Moderní pravopisný systém slovenštiny je výjimečný tím, že ze všech evropských jazyků je nejrozsáhlejší – obsahuje 46 písmen. Slovenská abeceda je tak bohatá proto, že obsahuje řadu diakritických znamének a několik jedinečných písmen. Písmena Ľ/ľ a Ĺ/ĺ („l” s háčkem nebo s čárkou) se používají pouze ve slovenštině, písmena Ď/ď a Ť/ť obsahuje slovenská i česká abeceda, a kdyby se v pravopisné reformě turkmenštiny z r. 1995 nezavedlo používání Ň/ň, tato písmena by se používala pouze ve slovenštině a češtině.

Zajímavostí je různorodá grafická reprezentace háčku. Obvykle má klínový tvar a je umístěn přímo nad písmenem (ˇ), ale u písmen ď, ť, ľ a Ľ se zapisuje jinak – vypadá téměř jako apostrof připojený k písmenu z pravé strany. Jde jen o grafickou odlišnost, tento diakritický znak zapisovaný oběma způsoby má stejnou platnost. V rukopisu se háček vždy zapisuje prvním způsobem. Vzhledem k tomu, že tato písmena se vyskytují jen v české a slovenské abecedě, při přepisování slovenských slov v cizojazyčných textech dochází pravidelně k dezinterpretaci háčku a jeho záměnám, nejčastěji za apostrof.

Spřežky (ch, dz, dž) se považují za samostatná písmena, ale jejich používání jako samostatných písmen není důsledné: ve vertikálním textu zabírají 2 pozice, ale například v křížovkách se zapisují většinou dohromady, což však ne vždy platí u písmen „dz” a „dž”. Tyto spřežky se jako velká písmena zapisují rovněž dvěma způsoby: jako CH a Ch, DZ a Dz, DŽ a Dž v závislosti na velikosti následujících písmen.

Nářečí

Blízkost slovenštiny a češtiny je všeobecně známá. Vzájemná srozumitelnost těchto jazyků se dá porovnat s dvojicemi blízkých evropských jazyků jako: angličtina a skotština, italština a neapolština, portugalština a galicijština, norština a švédština a dalšími. Vzdálenost mezi češtinou a slovenštinou je však větší než mezi srbštinou a chorvatštinou nebo mezi americkou a britskou angličtinou, zároveň ale menší než mezi němčinou a nizozemštinou nebo ruštinou a ukrajinštinou. Slovenština je blízká i polštině, ale rozdíly jsou větší než mezi češtinou a slovenštinou a také vzájemná srozumitelnost těchto jazyků je omezená.

Nářečí se vyskytují kontinuálně od české hranice až po východní Slovensko. Mezi osobitá přechodná nářečí patří lemkovské nářečí na východním Slovensku a goralské nářečí používané na území severní slovensko-polské hranice. Potenciální cestovatel začínající svou cestu v nejzápadnějším českém městečku Aš, který by se zastavoval v každé následující obci, by zpozoroval, že zeměpisně blízké místní dialekty se liší jen mírně. Tímto způsobem by mohl projít východní hranici Slovenska a pokračovat až do vzdáleného Vladivostoku a během cesty by nepozoroval žádnou výraznou nářeční hranici, přičemž jazyky v nejzápadnější a nejvýchodnější části tohoto rozsáhlého území se velmi liší.

Tvorba slov a slovní zásoba

Ve slovenštině se nová slova tvoří především odvozováním (přidáváním afixů ke kořeni slova) a slovní zásoba slovenštiny se do jisté míry obohacuje i přebíráním slov z jiných jazyků, v současnosti především z angličtiny.

 • odvozování: předpona vy- + sloveso hodiť = vyhodiť; podstatné jméno pohár + přípona -ik = pohárik
 • skládání: les + park = les-o-park; zem + guľa = zem-e-guľa
 • kombinace odvozování a skládání: dlhý + noha = dlhonohý; drevo + rúbať = drevorubač

Ve slovenštině existuje mnoho odvozovacích afixů, které mají schopnost modifikovat význam slova, např.:

 • kresliť: po-kresliť, za-kresliť, pre-kresliť, od-kresliť
 • chodiť: chod-iev-a-ť; behať): beh-áv-a-ť; prerokovať: prerok-úv-a-ť
 • múdry: múdr-ejš-í, pracovitý: pracovit-ejš-í; unavený: unaven-ejš-í

Vícejazyčná stránka pro výuku slovenštiny: http://slovake.eu

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru