Prejsť na obsah

Nemčina

Deutsche Sprache

Počet rodených hovoriacich

95 – 100 miliónov (krajiny, v ktorých je nemčina oficiálny jazyk), 120 miliónov (vo všetkých krajinách)

Oficiálny jazyk

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko (Južné Tirolsko), Lichtenštajnsko, Luxembursko, Belgicko, EÚ, Severská rada

Minoritný jazyk

Francúzsko (1,2 milióna), Brazília (0,9 milióna), Rusko (850 000), Južná Afrika (300 000 – 500 000), Kazachstan (360 000), Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Taliansko, Česká republika, Namíbia, Dánsko, Slovensko, Vatikán (Švajčiarska garda), Venezuela (Colonia Tovar)

Jazyk diaspóry

USA, Argentína, Kanada, Mexiko, Austrália, Brazília, Čile, Paraguaj, Nový Zéland, Bolívia, Holandsko, Veľká Británia, Peru, Španielsko, Poľsko, Izrael, Nórsko, Ekvádor, Ukrajina, Dominikánska republika, Grécko, Írsko, Belize

Abeceda
26 písmen
Gramatické pády
4
Jazykový kód
de, deu, ger
Typologická klasifikácia jazyka
flektívny , spájanie , SOV /V2
Jazyková rodina
indoeurópska; západogermánsky jazyk
Počet dialektov
Niekoľko stoviek, desiatky s vlastným kódom v ISO 639-3, niektoré z nich sa môžu považovať za samostatné jazyky: dolnonemecké, stredonemecké, hornonemecké nárečie (spolu s alamančinou), jidiš, luxemburčina, pensylvánska nemčina.

Najdlhšie slovo

nariadenie ochrany zákazníkov telekomunikácií
akceleračný systém transferu správ

Zaujímavé slovo alebo veta

studený pot
8 spoluhlások za sebou
batériové vajcia (vajcia od sliepok z batériových klietok)
5 samohlások za sebou
vplyvy prostredia
5 samohlások za sebou

Úvod

Nemčina je oficiálnym jazykom v 7 krajinách EÚ a považuje sa za najrozšírenejší jazyk Únie. Nemá však status medzinárodného jazyka ako angličtina, francúzština, španielčina alebo portugalčina. Napriek tomu, že Nemci vo veľkom počte emigrovali aj na iné kontinenty, išlo skôr o individuálne presídlenia bez vojenskej alebo kultúrnej podpory impéria. Ich novým domovom sa stala Amerika, Južná Afrika a Oceánia, kde sa asimilovali a časom stratili aj svoj jazyk. Svetové vojny, ktoré sa odohrali v 20. storočí, sú ďalším dôvodom, prečo sa nemčina nestala medzinárodným jazykom – štáty ako USA alebo Brazília prestali na svojom území podporovať nemecké školy a šírenie nemeckej kultúry. Výnimku tvorí amišská komunita v USA, ktorá ročne vykazuje nárast až o 5% a teoreticky by sa ku koncu tohto storočia mohla stať najväčšou nábožensko-etnickou skupinou USA.

História

 • Stará horná nemčina

 • ~ 200 - 900

  Spoluhláskové zmeny v hornonemeckom nárečí
  (bdg→ptk, th→d, v→b, k→ch, p→pf, t→ts/ss)

 • ~ 870

  Pieseň o Hildebrandovi a texty Muspilli

 • Stredné hornonemecké nárečie

 • 1138 - 1254

  Dynastia Hohenstaufenovcov – používanie alamančiny ako spisovného jazyka.
  Rozšírenie na východ.

 • ~ 1200 - 1400

  Štátny útvar Rádu nemeckých rytierov v Pobaltí. Rané jidiš.
  Stredná hornonemčina s hebrejským písmom.

 • Raná nová hornonemčina

 • ~ 1300 - 1600

  Hanza – zväz nemeckých obchodných miest

 • 1450

  Vznik kníhtlače (Gutenberg)

 • 1522 - 1534

  Preklad Biblie (Martin Luther)

 • Nová hornonemčina

 • 1700 - 1900

  Masová emigrácia do Ameriky

 • 1800

  Hornonemecký dialekt (Hochdeutsch) sa stáva hovoreným jazykom.

 • 1852 - 1860

  Slovník hornonemeckého dialektu (bratia Grimmovci)

 • 1901

  Štandardizácia jazyka
  (2. pravopisná konferencia)

 • 1996

  Nová pravopisná reforma

Spoluhláskové zmeny v hornonemeckom nárečí

Storočie Zmena hlásky (spisovná nemčina) Pôvodná hláska (zachovala sa v angličtine)
d→t 2-4 good
p→ff 4/5 ship
t→ss 4/5 eat
k→ch 4/5 make
t→ts 5/6 toe
p→pf 6/7 apple
ß→b 7/8 give
b→p 8/9 rib
d→t 8/9 day
dg→ck 8/9 bridge
þ→d 9/10 thorn

Písmo a výslovnosť

Nemčina obsahuje 26 písmen latinskej abecedy, ale používa aj prehláskované „a“, „o“, „u“ (ä, ö, ü) a písmeno ß, ktoré sa používa na zápis neznelého „s“ po dlhých samohláskach.

 • a
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ß
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

V nemeckom pravopise sa uplatňuje etymologický princíp, ktorý zachytáva pôvod slov a v niektorých prípadoch stráca prepojenie s výslovnosťou, napriek tomu sa zvyčajne dá výslovnosť odhadnúť na základe písanej formy. Medzi špeciálne pravidlá nemeckého pravopisu patrí zápis sch /ʃ/ (Schale „miska“), st /ʃt/ (Stoff „látka“), sp /ʃp/ (Spaß „zábava“) a dvojhlások ei /a͡ɪ/ (Ei „vajíčka“) a eu /ɔʏ̯/ (Heu „seno“).

Nasledujúca detská pieseň výstižne ilustruje hláskový systém nemčiny: https://www.youtube.com/watch?v=B9ylfF-sYf4

Traja Číňania s kontrabasom si sadli na ulici a rozprávali sa. Vtom k nim prídu policajti: Čo je toto? – Traja Číňania s kontrabasom.

Pieseň sa opakuje niekoľkokrát, pričom sa zakaždým používa iná samohláska alebo dvojhláska, napr. „a“: Dra Chanasan mat dam Kantrabass ..., „ö“: Drö Chönösön möt döm Köntröböss ... alebo „au“: Drau Chaunausen maut daum Kauntraubauss ...

Gramatika

Nemčina rozlišuje 4 pády a 3 gramatické rody. Zhoda sa uplatňuje medzi členmi, prídavnými a podstatnými menami. Skloňovanie prídavných mien ovplyvňuje určitosť, resp. neurčitosť podstatného mena. Podstatné mená sa takmer vôbec neskloňujú, skloňuje sa len člen. Špeciálnou vlastnosťou nemčiny je používanie prehlásky, tzv. umlaut pri skloňovaní, množné číslo viacerých podstatných mien sa tvorí práve zmenou prízvučnej samohlásky: a/o/u → ä/ö/ü.

Podstatné meno s určitým členom:

Mužský rod
ten sivý vlk / tie sivé vlky
Ženský rod
tá malá myška / tie malé myšky
Stredný rod
ten rýchly kôň / tie rýchle kone
Nominatív der graue Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde
Genitív des grauen Wolf(e)s
der grauen Wölfe
der kleinen Maus
der kleinen Mäuse
des schnellen Pferd(e)s
der schnellen Pferde
Datív dem grauen Wolf
den grauen Wölfen
der kleinen Maus
den kleinen Mäusen
dem schnellen Pferd
den schnellen Pferden
Akuzatív den grauen Wolf
die grauen Wölfe
die kleine Maus
die kleinen Mäuse
das schnelle Pferd
die schnellen Pferde

Podstatné meno s neurčitým členom:

Mužský rod
(nejaký) sivý vlk / (nejaké) sivé vlky
Ženský rod
(nejaká) malá myška / (nejaké) malé myšky
Stredný rod
(nejaký) rýchly kôň / (nejaké) rýchle kone
Nominatív ein grauer Wolf
grauen Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein scnnelles Pferd
schnelle Pferde
Genitív eines grauen Wolf(e)s
grauer Wölfe
einer kleinen Maus
kleiner Mäuse
eines schnellen Pferd(e)s
schneller Pferde
Datív einem grauen Wolf
grauen Wölfen
einer kleinen Maus
kleinen Mäusen
einem schnellen Pferd
schnellen Pferden
Akuzatív einen grauen Wolf
graue Wölfe
eine kleine Maus
kleine Mäuse
ein schnelles Pferd
schnelle Pferde

Slovesá sa časujú podľa osoby a čísla a zhodujú sa s podmetom. Pri ohýbaní slovies sa mení ich zakončenie a pri väčšine tzv. silných slovies dochádza aj k zmene vnútornej samohlásky. Prehlásky sa vyskytujú v 2. a 3. osobe jednotného čísla, ako aj v konjunktíve minulého času.

schlafen
(spať)
Singulár Plurál
1. osoba Ich schlafe
(Spím)
Ich schlief
(Spal som)
Wir schlafen
(Spíme)
Wir schliefen
(Spali sme)
2. osoba Du schläfst
(Spíš)
Du schliefst
(Spal si)
Ihr schlaft
(Spíte)
Ihr schlieft
(Spali ste)
3. osoba Er/sie/es schläft
(On/ona/ono spí)
Er/sie/es schlief
(On/ona/ono spalo)
Sie schlafen
(Spia)
Sie schliefen
(Spali)

Tvorenie slov a slovná zásoba

Nemčina má veľmi bohatú slovnú zásobu. Vďaka dlhej literárnej tradícii obsahuje synonymá z rôznych období a dialektov a je bohatá aj vďaka tomu, že slová sa tvoria najčastejšie skladaním (Apfelsaft). V angličtine sú ekvivalentmi viacslovné spojenia typu apple juice (jablková šťava) a vo francúzštine predložkové spojenia, ktoré nasledujú po podstatných menách – jus de pomme. Nemecká verzia Wikipédie je druhá najväčšia na svete, čo je prekvapujúce vzhľadom na počet ľudí hovoriacich po nemecky.

Ďalším dôvodom bohatosti slovnej zásoby je aj silná nemecká byrokracia, ktorá vyžaduje presne pomenovať predmety od pečiatky Postwertzeichen (Briefmarke) až po auto Personenkraftwagen/PKW (Auto).

Ak žiadame o vodičský preukaz, jednoduché zamietnutie by v nemčine znelo: Ihr Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Erteilung der Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen wurde abgelehnt. (Vaša žiadosť o začatie procesu získania povolenia riadiť motorové vozidlo na verejných miestach bola zamietnutá).

Dialekty

V Nemecku sa vyskytuje množstvo dialektov, čo súvisí s historickou rozdrobenosťou nemeckého územia, kedy suverénne nemecké štátiky boli len veľmi voľne spojené prostredníctvom úradu voleného cisára. Najznámejšia nárečová hranica vedie priamo cez Frankfurt a rozdeľuje územia Nemecka na severné (výskyt spoluhlások b/d/t) a južné (výskyt spoluhlások p/t/k). Rozdiely v dialektoch nie sú iba vo výslovnosti, ale tiež v slovnej zásobe, napr. „žemle“ sa na severe krajiny nazývajú Brötchen a na juhu Wecken alebo Semmel, v Bavorsku sa stretneme s názvom Weckerl a Semmerl a vo Švajčiarsku Weggli alebo Semmeli. Ďalšie severné varianty sú Schrippe (Berlín), Luffe (Braunschweig) a dánsky ekvivalent Rundstück (v dánčine „rundstykke“).

Dolnonemecké nárečia

 • Dolnosaské
  1. Schleswigisch
  2. Holsteinisch
  3. Nordniedersächsisch
  4. Groninger Platt
  5. Nordniedersächsische Dialekte in den Niederlanden
  6. Westfälisch
  7. Ostfälisch
 • Východné dolnosaské
  1. Mecklenburgisch-Vorpommersch
  2. Nordmärkisch
  3. Mittelmärkisch

Stredonemecké nárečia

 • Západné stredonemecké
  1. Ripuarisch
  2. Moselfränkisch
  3. Letzeburgisch
  4. Hessisch
  5. Pfälzisch
  6. Lothringisch (Fränkisch)
 • Východné stredonemecké
  1. Thüringisch
  2. Sächsisch
  3. Berliner Dialekt
  4. Lausitzisch-Schlesisch

Hornonemecké nárečia

 • Severné hornonemecké
  1. Ostfränkisch
  2. Südfränkisch
 • Západné hornonemecké
  1. Schwäbisch
  2. Niederalemannisch
  3. Elsässisch
  4. Hochalemannisch
  5. Höchstalemannisch
 • Východné hornonemecké
  1. Nordbairisch
  2. Mittelbairisch
  3. Südbairisch

Mnohojazyčný portál na učenie sa nemčiny: http://deutsch.info

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor