Prejsť na obsah

Portugalčina

Língua portuguesa

Počet rodených hovoriacich

cca 220 miliónov

Oficiálny jazyk

Brazília (185 miliónov), Portugalsko/Azory/Madeira (11 miliónov), Angola (60 000), Mozambik (30 000), Kapverdy (25 000), Východný Timor, Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova, Macao, EÚ

Minoritný jazyk

Paraguaj (750 000), Južná Afrika (617 000), Uruguaj (28 000), Goa (250 000)

Jazyk diaspóry

Francúzsko (750 000), Spojené štáty americké (365 000), Kanada, Švajčiarsko, Belgicko, Nemecko (každá krajina cca 80 000), Luxembursko (50 000), Venezuela

Abeceda
26 písmen
Gramatické pády
0
Jazykový kód
pt, por
Typologická klasifikácia jazyka
flektívny , vynechávanie zámen , SVO
Jazyková rodina
indoeurópska; románsky jazyk
Počet dialektov
Niekoľko stoviek dialektov a kreolských jazykov (európskych, brazílskych, afrických, ázijských). Jeden z dialektov – galícijský (používa sa v severozápadnom Španielsku) sa považuje za samostatný jazyk.

Najdlhšie slovo

tetrachlórdibenzoparadioxín
dekonštutionalizácia
hyperparatyreoidizmus

Zaujímavé slovo alebo veta

akceptoval; 5 samohlások v abecednom poradí
druh brazílskeho ovocia
Pavúk schmatol žabu.
Aha, pozri na ten boj, pozri. (v brazílskej portugalčine)

Úvod

Rozmach silnej námornej ríše podnietil rozšírenie portugalčiny z Pyrenejského polostrova. Portugalci na svoje námorné cesty využívali obrovské plachetnice nazývané naus. Počas plavieb na Ďaleký východ si zakladali obchodné miesta na pobreží Afriky, Indie (Goa), Číny (Macao) a na strategicky dôležitých námorných trasách (Kapverdy, Východný Timor). Avšak 90 % námorníkov zvyčajne počas plavby zahynulo, preto nedochádzalo k väčším presunom populácie. V bližšom susedstve Portugalci osídlili Azorské ostrovy a Madeiru, na ktorých v súčasnosti existujú osobitné dialekty portugalčiny, a tieto ostrovy predstavovali predsunutú základňu pre ďalšiu expanziu. Za najväčší úlovok Portugalska sa považuje získanie Brazílie, ktorá sa stala ohniskom miešania indiánskych, portugalských a (vďaka rozmáhajúcemu sa obchodu s otrokmi) aj afrických génov. Žiaľ, rozšírenie portugalčiny, európske choroby a prístup otrokárov spôsobili zánik tisícov indiánskych jazykov. Iba jediný z jazykov naozaj konkuroval portugalčine – pidžin Lingua Geral založený na tupijsko-guaraníjskych jazykoch, ktorý sa používal niekoľko storočí v oblasti Amazónie. V súčasnosti väčšina portugalsky hovoriacich žije v Brazílii. A práve v tejto krajine, kde kedysi kráľovský dekrét zakázal používanie tlačiarenských strojov, dnes telenovela ako žáner multimédií s vysokou produkciou nasmerovala kultúrny vplyv opačným smerom, a to z bývalej kolónie do Portugalska.

História

 • 409 – 711

  Migračné obdobie
  Vplyv Vizigótov

 • 711

  Invázia Maurov
  Vplyv arabčiny

 • 9. – 11. storočie

  Začiatok reconquisty: Galícia

 • 1095

  Nezávislosť Portugalska

 • 12. – 14. storočie

  Jazyk básní

 • 1249

  Koniec obdobia reconquisty

 • 1290

  Vznik prvej portugalskej univerzity

 • 15. – 16. storočie

  Jazyk objaviteľov, obchodníkov a misionárov, Portugalská koloniálna ríša

 • 1419 – 1420

  Madeira

 • 1427 – 1431

  Azorské ostrovy

 • 1498

  Kalkata, India

 • 1500

  Pedro Álvares Cabral objavil Brazíliu.

 • 1510

  Goa (India)

 • 1557

  Macao (Čína)

 • 1580 ‒ 1640

  Personálna únia so Španielskom

 • 1755 ‒ 1779

  Obdobie Pombalových reforiem

 • 1807

  Invázia Napoleona, presun kráľovského dvora do Brazílie

 • 1822

  Nezávislosť Brazílie

 • 1960 ‒ 1970

  Dekolonizačné vojny v Afrike. Emigrácia miliónov Portugalčanov.

Mapa zobrazujúca jazykový vývoj na juhozápade Európy

Zdroj: Wikimedia Commons

Portugalčina, podobne ako ostatné románske jazyky, zaznamenala počas svojho vývoja niekoľko systematických hláskových zmien. Hoci je lexikálne najbližšia španielčine, svojimi samohláskami sa viac približuje taliančine a katalánčine, keďže si zachovala pôvodné latinské samohlásky, ktoré v španielčine a francúzštine boli nahradené dvojhláskami.

Písmo a výslovnosť

Portugalčina používa písmená latinskej abecedy, písmeno ç a diakritiku nad samohláskami. Tieto diakritické znamienka neslúžia len na označenie prízvuku, ale majú aj fonetickú platnosť.

 • a
 • á
 • à
 • â
 • ã
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • é
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ó
 • ô
 • õ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • ú
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Portugalský pravopis je pomerne pravidelný, vo väčšine prípadov sa zo zapísaného slova dá určiť výslovnosť. Portugalčina obsahuje veľa samohlások, najmä jej brazílska verzia, ktorá používa jambicko-sylabický rytmus až do takej miery, že v hovorenej reči sa vkladajú do spoluhláskových skupín dodatočné samohlásky, napr. pi-si-co-lo-gi-a namiesto psicologia (psychológia). Na druhej strane sa v Portugalsku samohlásky vyslovujú redukovane do takej miery, že pre Brazílčanov je výsledná podoba slova len nezrozumiteľný zhluk spoluhlások, napr. Frnandpssoa namiesto Fer-nan-do Pe-sso-a (slávny básnik). Rytmická brazílska portugalčina stála pri zrode živej tanečnej kultúry, zatiaľ čo melancholický portugalský hudobný štýl fado vyvoláva skôr plač než náladu tancovať.

Gramatika

Skloňovanie podstatných mien:

Mužský rod Ženský rod
čierny kôň okrúhly stôl
Singulár o cavalo preto a mesa redonda
Plurál os cavalos pretos as mesas redondas

Časovanie slovies:

V portugalčine sa rozlišujú 3 pravidelné typy časovania (-ar, -er, -ir), napr. falar (rozprávať), comer (jesť) a dormir (spať). V portugalčine je množstvo nepravidelných slovies a slovesných skupín. Pri časovaní dochádza často k zmene samohlások pri posunutí prízvuku z koreňa na zakončenie slova. K alternácii dochádza aj medzi tzv. tmavými (a/o) a svetlými (e/i) samohláskovými zakončeniami.

Prízvuk na koreni slova Prízvuk na konci slova
dormir
spať
durmo
spím
dormimos
spíme
Tmavé samohláskové zakončenie Svetlé samohláskové zakončenie
consentir
súhlasiť
consinto
súhlasím
consente
on/ona súhlasí
comer
jesť
Singulár Plurál
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
Indikatív
Prítomný čas como comes come comemos comeis comem
Imperfektum comia comias comia comíamos comíeis comiam
Minulý čas comi comeste comeu comemos comestes comeram
Predminulý čas comera comeras comera comêramos comêreis comeram
Budúci čas comerei comerás comerá comeremos comereis comerão
Konjunktív
Prítomný čas coma comas coma comamos comais comam
Imperfektum comesse comesses comesse comêssemos comêsseis comessem
Budúci čas comer comeres comer comermos comerdes comerem
-
Kondicionál comeria comerias comeria comeríamos comeríeis comeriam
Imperatív come (coma) (comamos) comei (comam)
Osobný infinitív comer comeres comer comermos comerdes comerem

Na vyjadrenie zložených časov portugalčina používa pomocné sloveso ter (mať). Príklady sú uvedené v 1. osobe jednotného čísla:

Indikatív Konjunktív
Zložené préteritum perfekta tenho comido tenha comido
Zložený predminulý čas tinha comido tivesse comido
Predbudúci čas terei comido tiver comido
Zložený podmieňovací spôsob teria comido -

Tvorenie slov a slovná zásoba

Pre portugalčinu nie je typickým slovotvorným postupom skladanie (spájanie viacerých koreňov slov), ale nové slová sa tvoria prevažne odvodzovaním pomocou prefixov (napr. hiper- = hyper-) a sufixov (napr. -ização = -izácia). Najdlhšími slovami v portugalčine sú preto vedecké termíny (z oblasti chémie, medicíny a sociológie), ktoré sú gréckeho alebo latinského pôvodu.

Arabské slová v európskej portugalčine

Portugalská lexika obsahuje množstvo slov arabského pôvodu, ktoré pochádzajú z obdobia islamskej nadvlády a reconquisty. Slová arabského pôvodu sa dajú často rozoznať podľa ich začiatku „al-“ (arabský člen).

 • arroz
  ryža
 • safra
  žatva
 • aduana
  zvyky
 • alface
  listový šalát
 • javali
  diviak
 • maroma
  lano

Slová tupijského pôvodu v brazílskej portugalčine

Portugalčina nemala výrazy na pomenovanie častí bohatej brazílskej prírody, preto Portugalci prevzali desiatky tisíc názvov zvierat, rastlín a geografických objektov z indiánskych jazykov, prevažne z jazyka Tupí a jeho jezuitmi štandardizovanej podoby s názvom Lingua Geral:

 • capivara (kapybara – najväčší hlodavec na svete)
 • názvy miest zakončené na -açu (veľký), napr. obrovský vodopád Iguaçu (doslovne „veľká voda“)
 • mirim (malý), napr. táxi-mirim (mini taxík)
 • capim (tráva; v slangu znamená „peniaze“)

Angolské slová v portugalčine

Jedlo a náboženstvo otrokov z Angoly sa stalo neoddeliteľnou súčasťou brazílskej mentality a života, čo sa prejavilo aj v slovnej zásobe prevzatím viacerých pomenovaní, napr. feijoada (dusená fazuľa) a exu (druh démona).

Dialekty

Portugalčina má dve štandardizované podoby, európsku (luzitánsku) a brazílsku. Rozdiel medzi týmito podobami je porovnateľný s pravopisnými a lexikálnymi odlišnosťami medzi britskou a americkou angličtinou, obe portugalské variety sa však medzi sebou navyše odlišujú aj niektorými gramatických vlastnosťami. Nárečia portugalčiny sú veľmi rôznorodé vo výslovnosti a v slovnej zásobe. V Portugalsku a na jeho ostrovoch existuje 10 hlavných nárečových oblastí. V Španielsku je spomedzi portugalských nárečí najvýznamnejšie galícijské, ktoré sa z politických dôvodov považuje za samostatný jazyk a v Galícii je popri španielčine úradným jazykom. Brazílske dialekty obsahujú veľa slov z indiánskych a afrických jazykov, podobne aj z iných európskych jazykov imigrantov. Portugalské dialekty sa zachovali vo všetkých oblastiach bývalého koloniálneho impéria. Súčasné obrodenie portugalčiny v Angole a Mozambiku je podporované silnými štandardizačnými tendenciami, čo nepriaznivo vplýva na dialekty. Nakoniec, stále existujú aj portugalské kreolské jazyky (nie dialekty), ktoré sa vyvinuli z portugalských obchodných pidžinov. Ide o jazyk Kabuverdiano, ktorý sa používa na Kapverdských ostrovoch, Forro, ktorým sa hovorí v Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova, a Papiamento, ktorý sa používa na karibských ostrovoch Aruba, Bonaire a Curaçao.

Nárečová mapa kontinentálneho Portugalska spolu s ďalšími románskymi jazykmi

Zdroj: Wikimedia Commons

 • Portugués septetrional
 • Portugués central
 • Portugués litoral
 • Portugués meridional
 • Gallego occidental
 • Gallego central
 • Gallego oriental
 • Gallego jalimés
 • Mirandés
 • Asturiano occidental o Leonés
 • Asturiano central
 • Asturiano oriental
 • Montañés
 • Alto-Extremeño
 • Español septentrional
 • Español meridional
 • Español andaluz
 • Aragonés
 • Valenciano
 • Catalán occidental
 • Catalán oriental
 • Catalán septentrional
 • Alguerés
 • Balear
 • Gascón
 • Languedociano
 • Provenzal
 • Limosín
 • Auvernense
 • Vivaroalpino

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor