Prejsť na obsah

Maďarčina

Magyar nyelv

Počet rodených hovoriacich

približne 15 miliónov

Oficiálny jazyk

Maďarsko (takmer 10 mil. hovoriacich), EÚ

Minoritný jazyk

Rumunsko (2 mil.), Slovensko (1 mil.), Ukrajina (250 000), Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko (spolu približne 700 000) a Rakúsko (50 000), regionálny jazyk na Slovensku, v Srbsku a v Slovinsku

Jazyk diaspóry

USA, Kanada, Izrael, Nemecko, Francúzsko, UK, Brazília, Rusko, Austrália, Argentína, Čile

Abeceda
44 (latinka + á é í ó ö ő ú ü ű)
Gramatické pády
18
Jazykový kód
hu, hun
Typologická klasifikácia jazyka
aglutinačný , spájanie , samohlásková harmónia , vynechávanie zámen , voľný slovosled, SVO /SOV
Jazyková rodina
ugorský jazyk, najpoužívanejší ugrofínsky jazyk, ktorý je súčasťou uralskej jazykovej rodiny
Počet dialektov
10

Najdlhšie slovo

preskúmanie kvalifikácie zástupcu vedúceho oddelenia pre riadenie procesov
vlastnosť, ktorej sa nedá uprieť vážnosť

Zaujímavé slovo alebo veta

V maďarčine sa používa mnoho hlások „e“. Jazyková hra Esperente používa slová, ktoré obsahujú len samohlásky blízke hláske „e“, napr.
Skvelý systém, ktorý ti môže pomôcť nájsť ľudí a mnoho iných vecí. (=internet)
Nadšene lezie na kopec.
Veta, ktorá obsahuje len samohlásku ö /ø/:
Päť Turkov bije s neutíchajúcou radosťou päť Grékov.

Zaujímavosti

Poradie mena, priezviska, adresy a dátumu je iné ako v ostatných európskych jazykoch:

 • Priezvisko + meno:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Mesto, ulica, číslo domu:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Rok, mesiac, deň:
  2013.08.10.

História

Maďarský jazyk má niekoľkotisícročnú históriu siahajúcu do Ázie. Pôvod jazyka nie je presne známy, najčastejšie sa maďarčina zaraďuje k ugrofínskym jazykom, ale existujú aj alternatívne teórie. Približne pred 3 000 rokmi sa maďarčina vyčlenila zo skupiny ugrofínskych jazykov v blízkosti pohoria Ural, neskôr mali na ňu silný vplyv turkické jazyky. Z prehistorického obdobia maďarčiny nejestvujú žiadne písomné doklady.

Aglutinačné vlastnosti jazyka a slovná zásoba, v ktorej sa nachádzajú slová ako kéz „ruka“, vér „krv“, „kôň“, hal „ryba“, víz „voda“ a i. svedčia o podobnosti maďarčiny s fínskym jazykom (pozrite si príbuzné slová v odkaze Ugrofínske jazyky). Pri podrobnejšom skúmaní starej slovnej zásoby sa zistilo, že značná časť slov pochádza z turkických jazykov, napr. gyümölcs „ovocie“, alma „jablko“, búza „pšenica“, sajt „syr“, sör „pivo“, bor „víno“ alebo disznó „prasa“.

Písmo a výslovnosť

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Staré maďarské písmo rovás (runové písmo písané sprava doľava) nahradila v období vlády prvého uhorského kráľa Štefana I. (997 – 1038) latinka.

Maďarčina používa písmená latinky na zachytenie 14 samohlások a 25 spoluhlások, okrem nich má 9 písmen s diakritikou (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Každá samohláska môže byť krátka alebo dlhá (označená dĺžňom nad písmenom). Slovo kor znamená „vek“ a kór je „choroba“!

Písmeno Príklad
a nagy (veľký)
á lány (dievča)
e nem (nie)
é szép (krásny)
i kicsi (malý)
í ír (písať)
o mozi (film)
ó (dobrý)
ö jön (prísť)
ő főnök (šéf)
u kutya (pes)
ú úgy (taký)
ü ügy (záležitosť)
ű sűrű (hustý)

Každá spoluhláska má aj dlhý tvar, ale v dlhom tvare nemôže stáť na začiatku slova (napr. ebben „v tomto“, szebb „krajší“). Slovo megy = „ide“, ale meggy = „višňa“!

Písmeno Príklad
p szép (krásny)
b barát (kamarát)
t téma (téma)
d dél (poludnie)
ty tyúk (sliepka)
gy gyerek (dieťa)
k kicsi (malý)
g hideg (chladný)
f fa (strom)
v van (je)
sz szép (krásny)
z az (tamten, určitý člen)
s és (a)
zs zsák (taška)
h hír (správy)
c cél (cieľ)
cs csak (len)
dz edz (tvrdnúť)
dzs dzsessz (džez)
m ma (dnes)
n nem (nie)
ny anya (matka)
l lány (dievča)
r ír (písať)
j, ly jön, lyuk (prísť, diera)

Maďarská výslovnosť je pomerne pravidelná.

Gramatika

Maďarčina má osobitnú štruktúru, v ktorej sa všetky gramatické a syntaktické funkcie vyjadrujú pomocou morfém pripájaných ku koreňu slova (typická črta aglutinačných jazykov).

Slová v aglutinačných jazykoch vznikajú pripájaním jednoznačných, zreteľne oddeliteľných prípon (morfém), z ktorých má každá svoju špecifickú funkciu. Týmto morfémam zodpovedajú v indoeurópskych jazykoch samostatné slová, napr. predložky a privlastňovacie prídavné mená.

Tvar podstatného mena sa vytvára nasledujúcimi spôsobmi: ku koreňu slova sa pridáva prípona pre množné číslo alebo prípona vyjadrujúca privlastňovací vzťah (ekvivalent slov môj, tvoj, jeho atď.), ďalej prípona označujúca vlastníka a pádová koncovka (napr. barátoméban).

Nižšie uvádzame 18 pádových koncoviek (presný počet pádov je diskutabilný):

Koncovka Príklad
Nominatív /- barát (kamarát)
Akuzatív -t/at/ot/et/öt barátot (kamaráta)
Datív -nak/nek barátnak (kamarátovi)
Inštrumentál -val/vel baráttal (s kamarátom)
Kauzál-finál -ért barátért (pre kamaráta)
Translatív-faktív -vá/vé baráttá ((obrátiť sa) ku kamarátovi)
Inessív -ban/ben barátban (v kamarátovi)
Superessív -n/on/en/ön baráton (na kamarátovi)
Adessív -nál/nél barátnál (pri kamarátovi)
Sublatív -ra/re barátra (na kamaráta)
Delatív -ról/ről barátról (o kamarátovi)
Illatív -ba/be barátba (do kamaráta)
Elatív -ból/ből barátból (z kamaráta)
Allatív -hoz/hez/höz baráthoz (ku kamarátovi)
Ablatív -tól/től baráttól (od kamaráta)
Terminatív -ig barátig (na kamarátovi )
Formatív -ként barátként (podobný kamarátovi)
Essív-formál -ul/ül barátul (ako kamarát)

Podstatné mená môžu mať v maďarčine viac ako 1 000 rozličných tvarov! V jazyku existujú aj postpozície (ekvivalenty niektorých slovenských predložiek, ale stoja za slovom), napr. előtt „pred“, mögött „za“: a ház mögött „za domom“.

Lokatívne pády (a postpozície) môžu vyjadrovať podobne ako vo fínčine pôvod, miesto a smer:

Odkiaľ Kde Kam
házból
(prísť) z domu
házban
(byť) v dome
házba
(ísť) do domu
ház mögül
(prísť) spoza domu
ház mögött
(byť) za domom
ház mögé
(ísť) za dom

Tvorenie slov a slovná zásoba

V maďarčine vznikajú nové slová odvodzovaním. Sufix -ság/ség sa využíva na tvorbu abstraktného pojmu, napr. jóság (dobrota) a szépség (krása). Nové slovesá vznikajú z podstatným mien pridaním prípony -z alebo -l:

 • számítógép (počítač)számítógépez(ik) (pracovať/hrať na počítači)
 • internet → internetez (využívať internet)
 • blog → blogol (blogovať)

Skladanie je v maďarčine najproduktívnejší spôsob tvorenia nových slov. Slovná zásoba maďarčiny obsahuje množstvo veľmi dlhých slov, napr.:

 • állatkert
  zviera + záhrada = „zoologická záhrada“
 • kávéfőző
  káva + varič = „kávovar“

Slovo tan („štúdia, téza“) predstavuje základ mnohých slov:

 • tanár
  učiteľ
 • tanít
  učiť
 • tanul
  učiť sa
 • tanuló
  žiak, študent
 • tanulékony
  bystrý
 • tanulatlan
  nevzdelaný
 • megtanulható
  schopný učiť sa
 • tanulmány
  štúdium
 • nyelvtan
  štúdium jazyka (gramatika)
 • hangtan
  štúdium zvukovej stránky reči (fonetika)
 • számtan
  štúdium vlastností a vzťahov čísel (aritmetika)
 • állattan
  štúdium živočíchov (zoológia)
 • növénytan
  štúdium rastlín (botanika)
 • géptan
  štúdium strojov (mechanika)
 • hittan
  štúdium viery (vierouka)
 • tankönyv
  študijný text (učebnica)

Rozsah zmien významu možno vidieť na príklade odvodených tvarov slovesa ad („dať“):

 • átad
  odovzdať
 • bead
  ustúpiť
 • belead (mindent)
  vložiť do toho (všetko)
 • elad
  predať
 • előad
  prezentovať, predvádzať, vystavovať
 • felad
  vzdať sa
 • hátraad
  vrátiť
 • hozzáad
  pridať
 • idead
  dať
 • kiad
  publikovať
 • lead
  dodať, odovzdať, doručiť
 • odaad
  podať
 • összead
  zhrnúť
 • ráad
  obliecť
 • továbbad
  urobiť (skúšku)
 • túlad vmin
  zbaviť sa niečoho

V maďarčine sa nerozlišujú gramatické rody. V jazyku sa dokonca nepoužívajú odlišné zámená ona a on, je iba jedno spoločné zámeno pre 3. osobu jednotného čísla, a to ő (používa sa iba pri zdôraznení). Je preto celkom reálne prečítať v maďarčine veľkú časť románu bez toho, aby sme zistili pohlavie postáv.

Pri rodinných vzťahoch zohráva dôležitú úlohu vek. V maďarčine sa nevyskytuje pomenovanie „sestra“, používajú sa len výrazy „mladšia sestra“ húg a „staršia sestra“ nővér, ktoré fungujú v bežnej komunikácii týkajúcej sa rodinných vzťahov. To isté platí aj pre pomenovanie „brat“, kedy musíme použiť slová öcs „mladší brat“ alebo bátya „starší brat“ podľa jeho relatívneho veku.

Časti tela, ktoré sú párové, sa vyjadrujú v jednotnom čísle.

Szép szeme van
krásne oko+(jej/jeho) je
Má krásne oči.

Slovo fa má dva významy: „drevo“ a „strom“, podobne ako slovo bőr pomenúva „pokožku“, ale aj „kožu“.

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor