Přeskočit menu

Maďarština

Magyar nyelv

Počet rodilých mluvčích

přibližně 15 milionů

Oficiální jazyk v

Maďarsko (téměř 10 mil. mluvčích), EU

Menšinový jazyk v

Rumunsko (2 mil.), Slovensko (1 mil.), Ukrajina (250 000), Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko (celkem přibližně 700 000) a Rakousko (50 000), regionální jazyk na Slovensku, v Srbsku a ve Slovinsku.

Jazyk diaspory

USA, Kanada, Izrael, Německo, Francie, Spojené království, Brazílie, Rusko, Austrálie, Argentina, Čile

Abeceda
44 (latinka + á é í ó ö ő ú ü ű)
Gramatické pády
18
Kód jazyka
hu, hun
Typologická klasifikace jazyka
aglutinační , skládání , samohlásková harmonie , vynechávání zájmen , volný slovosled, SVO /SOV
Jazyková rodina
ugrický jazyk, nejpoužívanější ugrofinský jazyk, který je součástí uralské jazykové rodiny
Počet nářečí
10

Nejdelší slovo

přezkoumání kvalifikace zástupce vedoucího oddělení pro řízení procesů
vlastnost, které se nedá upřít vážnost

Zajímavé slovo nebo věta

V maďarštině se používá mnoho hlásek „e“. Jazyková hra Esperente používá slova, která obsahují pouze samohlásky blízké hlásce „e“, např.
Skvělý systém, který ti může pomoci najít lidi a mnoho jiných věcí. (=Internet)
Nadšeně leze na kopec.
Věta, která obsahuje jen samohlásku „o“:
Pět Turků bije s neutuchající radostí pět Řeků.

Zajímavosti

Pořadí jména a příjmení, adresy a data je jiné než v ostatních evropských jazycích:

 • Příjmení + jméno:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Město, ulice, číslo:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Rok, měsíc, den:
  2013.08.10.

Historie

Maďarský jazyk má několikatisíciletou historii sahající do Asie. Původ jazyka není přesně znám, nejčastěji se maďarština řadí k ugrofinským jazykům, ale existují i alternativní teorie. Přibližně před 3 000 lety se maďarština vyčlenila ze skupiny ugrofinských jazyků v blízkosti pohoří Ural, později na ni měly silný vliv turkické jazyky. Z prehistorického období maďarštiny neexistují žádné písemné doklady.

Vlastnosti aglutinačního jazyka a slovní zásoba, v níž se nacházejí slova jako kéz „ruka“, vér „krev“, „kůň“, hal „ryba“, víz „voda“ a další svědčí o podobnosti maďarštiny s finštinou (viz příbuzná slova v odkazu Ugrofinské jazyky). Při podrobnějším zkoumání staré slovní zásoby se zjistilo, že značná část slov pochází z turkických jazyků, např. gyümölcs „ovoce“, alma „jablko“, búza „pšenice“, sajt „sýr“, sör „pivo“, bor „víno“ nebo disznó „prase“.

Písemný systém a výslovnost

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Staré maďarské písmo rovás (runové písmo psané zprava doleva) nahradila v období vlády prvního uherského krále Štěpána I. (997 – 1038) latinka.

Maďarština obsahuje 14 latinských samohlásek, 25 souhlásek a 9 písmen s diakritikou (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Každá samohláska může být krátká nebo dlouhá (označená čárkou nad písmenem). Slovo kor znamená „věk“ a kór je „nemoc“!

Písmeno Příklad
a nagy (velký)
á lány (dívka)
e nem (ne)
é szép (krásný)
i kicsi (malý)
í ír (psát)
o mozi (film)
ó (dobrý)
ö jön (přijít)
ő főnök (šéf)
u kutya (pes)
ú úgy (takový)
ü ügy (záležitost, aféra)
ű sűrű (hustý)

Každá souhláska má i dlouhý tvar, ale v dlouhém tvaru nemůže stát na začátku slova (např. ebben „v tomto“, szebb „hezčí“). Slovo megy = „jde“ – meggy „višeň“!

Písmeno Příklad
p szép (krásný)
b barát (kamarád)
t téma (téma)
d dél (poledne)
ty tyúk (slepice)
gy gyerek (dítě)
k kicsi (malý)
g hideg (chladný)
f fa (strom)
v van (je)
sz szép (krásný)
z az (ten (určitý člen))
s és (a)
zs zsák (taška)
h hír (zprávy)
c cél (cíl)
cs csak (jen)
dz edz (tvrdnout)
dzs dzsessz (jazz)
m ma (dnes)
n nem (ne)
ny anya (matka)
l lány (dívka)
r ír (psát)
j, ly jön, lyuk (přijít, díra)

Maďarská výslovnost je pravidelná a plynulá.

Gramatika

Maďarština má zvláštní strukturu, v níž se všechny gramatické a syntaktické funkce vyjadřují pomocí morfémů připojovaných ke kořeni slova (typický rys aglutinačních jazyků).

Slova aglutinačních jazyků vznikají připojováním jednoznačných, zřetelně oddělitelných přípon (morfémů), z nichž každá má svoji specifickou funkci. Tyto morfémy představují v indoevropských jazycích samostatná slova, např. jako předložky a přivlastňovací přídavná jména.

Tvar podstatného jména se vytváří následujícími způsoby: ke kořenu slova se přidává přípona pro množné číslo nebo přípona vyjadřující přivlastňovací vztah (ekvivalent slov můj, tvůj, jeho atd.), dále přípona označující vlastníka a pádové koncovky (viz barátoméban).

Níže uvádíme 18 pádových koncovek (přesný počet je diskutabilní):

Koncovka Příklad
Nominativ /- barát (kamarád)
Akuzativ -t/at/ot/et/öt barátot (kamaráda)
Dativ -nak/nek barátnak (kamarádovi)
Instrumentál -val/vel baráttal (s kamarádem)
Kauzál-finál -ért barátért (pro kamaráda)
Translativ-faktiv -vá/vé baráttá ((obrátit se) na kamaráda)
Inessiv -ban/ben barátban (v kamarádovi)
Superessiv -n/on/en/ön baráton (na kamarádovi)
Adessiv -nál/nél barátnál (u kamaráda)
Sublativ -ra/re barátra (na kamaráda)
Delativ -ról/ről barátról (o kamarádovi)
Illativ -ba/be barátba (do kamaráda)
Elativ -ból/ből barátból (z kamaráda)
Allativ -hoz/hez/höz baráthoz (ke kamarádovi)
Ablativ -tól/től baráttól (od kamaráda)
Terminativ -ig barátig (na kamarádovi)
Formativ -ként barátként (podobný kamarádovi)
Essiv-formál -ul/ül barátul (jako kamarád)

Podstatná jména mohou mít v maďarštině až 1 000 různých tvarů! V jazyce existují i ​​postpozice (ekvivalent některých českých předložek, ale vyskytující se za slovem), např. előtt „před“, mögött „za“: a ház mögött „za domem“.

Lokativní pády (a postpozice) mohou vyjadřovat podobně jako ve finštině původ, místo a směr:

Odkud Kde Kam
házból
(přijít) z domu
házban
(být) v domě
házba
(jít) do domu
ház mögül
(přijít) spoza domu
ház mögött
(být) za domem
ház mögé
(jít) za dům

Tvorba slov a slovní zásoba

V maďarštině vznikají nová slova odvozováním. Sufix -ság/ség se využívá na tvorbu abstraktního pojmu, např. jóság (dobrota) a szépség (krása). Nová slovesa vznikají z podstatných jmen přidáním přípony -z nebo -l:

 • számítógép (počítač)számítógépez(ik) (pracovat / hrát na počítači)
 • Internet → internetez (využívat Internet)
 • blog → blogol (blogovat)

Skládání je v maďarštině nejproduktivnější způsob tvorby nových slov. Slovní zásoba maďarštiny obsahuje množství velmi dlouhých slov, např.:

 • állatkert
  zvíře + zahrada „zoologická zahrada“
 • kávéfőző
  káva + vařič „kávovar“

Slovo tan („studie, teze“) představuje základ mnoha slov:

 • tanár
  učitel
 • tanít
  učit
 • tanul
  učit se
 • tanuló
  žák, student
 • tanulékony
  bystrý
 • tanulatlan
  nevzdělaný
 • megtanulható
  schopný učit se
 • tanulmány
  studium
 • nyelvtan
  studium jazyka (gramatika)
 • hangtan
  studium zvukové stránky řeči (fonetika)
 • számtan
  studium vlastností a vztahů čísel (aritmetika)
 • állattan
  studium živočichů (zoologie)
 • növénytan
  studium rostlin (botanika)
 • géptan
  studium strojů (mechanika)
 • hittan
  studium víry (náboženství)
 • tankönyv
  studijní text, (učebnice)

Rozsah změn významu je vidět na příkladu odvozených tvarů slovesa ad („dát“):

 • átad
  odevzdat
 • bead
  ustoupit
 • belead (mindent)
  vložit do toho (všechno)
 • elad
  prodat
 • előad
  prezentovat, předvádět, vystavovat
 • felad
  vzdát se
 • hátraad
  vrátit
 • hozzáad
  přidat
 • idead
  dát
 • kiad
  publikovat
 • lead
  dodat, odevzdat, doručit
 • odaad
  podat
 • összead
  shrnout
 • ráad
  obléct
 • továbbad
  projít (zkouškou)
 • túlad vmin
  zbavit se něčeho

V maďarštině se nerozlišují gramatické rody. V jazyce se dokonce nepoužívají samostatná zájmena ona a on, je jen jedno společné zájmeno pro 3. osobu jednotného čísla, a to ő (používá se při zdůraznění). Je proto celkem reálné přečíst v maďarštině velkou část románu bez toho, aniž bychom zjistili pohlaví postav.

V rodinných vztazích hraje důležitou roli věk. V maďarštině se nevyskytuje pojmenování „sestra“, používají se jen výrazy „mladší sestra“ húg a „starší sestra“ nővér, které fungují v běžné komunikaci týkající se rodinných vztahů. To samé platí i pro pojmenování „bratr“, kdy musíme použít slova öcs „mladší bratr“ nebo bátya „starší bratr“ podle jeho relativního věku.

Části těla, které jsou párové, se vyjadřují v jednotném čísle.

Szép szeme van
krásné oko+(její/jeho) je
Ona/on má krásné oči.

Slovo fa má dva významy: „dřevo“ a „strom“, podobně jako slovo bőr označující „pokožku“ a zároveň „kůži“.

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru