Vissza a tartalomjegyzékhez

eszperantó

Esperanto lingvo

Anyanyelvi beszélők száma

100 ezer és 2-3 millió között (100 ezren beszélik folyékonyan, és 2-3 millióan tanulták)

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Csak nemzetközi eszperantó kongresszusokon és találkozókon.

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Több mint 120 országban élnek eszperantót beszélő emberek. Hivatalosan sehol sem számítanak kisebbségnek.

Nyelvi diaszpóra

Az eszperantó közösség a diaszpórákhoz hasonlítható. Az eszperantó nyelv beszélői a világ minden táján előfordulnak, saját kultúrájuk van, de nem rendelkeznek jogi státusszal.

Ábécé
28 betű
Nyelvtani esetek
2
Nyelvkód
eo, epo
Nyelvi tipológia
ragozó izoláló vonásokkal, szabad szórend
Nyelvcsalád
Újlatin nyelv
Nyelvjárások száma
Nincsenek nyelvjárások

Leghosszabb szó

állami adóügyintézők
a leghosszabb szó, amit szövegben találtak, de ennél lehet sokkal hosszabb szavakat is alkotni, amelyek megfelelnek az eszperantó nyelv szabályainak, például: kontraŭkolektivismobatalantoj (“az antikollektivizmus harcosa”), gekontraŭdelikventismospecialiĝintoj....

Érdekes szó vagy mondat

Többjelentésű szavak
koleg-o: kolléga, kol-eg-o: hatalmas nyak
bombon-o: cukorka, bomb-ono: bombatöredék
kultur-o: kultúra, kul-tur-o: szúnyogok tornya, kult-ur-o: kultuszbölény
ĉarm-ul-in-o: kedves lány, ĉar-mul-ino: kocsihoz tartozó nőstényöszvér

Bevezetés

A nyelv alapjait Ludwig Lazar Zamenhof fektette le, aki az európai nyelvek alapján alkotta meg a nyelv nyelvtanát oly módon, hogy az nagyon kevés kivételt tartalmazzon. A szókincs főleg újlatin nyelveken alapszik, bár vannak benne szavak germán és más nyelvekből is. Az új nyelv, amelynek az első tankönyve 1887-ben jelent meg, nagy nyelvi közösséget csábított magához, és elindult a nyelvi fejlődés természetes útján egy olyan közösségen belül, ahol változatos környezetben használták, és kialakították a nyelvhez tartozó kultúrát is. Két évtizeddel később megszülettek az első gyerekek, akik eszperantó nyelven beszéltek a szüleikkel, és ők lettek az eszperantó nyelv első anyanyelvi beszélői. Tehát elmondhatjuk, hogy egy olyan nyelvről van szó, amelyet nemzetközi kommunikációs célokra hoztak létre, és amely később kreolizálódott, ma pedig az eszperantót beszélő emberek diaszpórájának a nyelve.

Az eszperantót az indoeurópai nyelvek szókincsére alapozva hozták létre, azzal a céllal, hogy könnyen elsajátítható legyen. Emiatt a nyelvtana agglutináló, ami a török és a finnugor nyelvekre jellemző, valamint mélyebb szinten izoláló is, mint amilyen a mandarin kínai vagy a vietnámi nyelv. Ez azt jelenti, hogy a morfémák önálló szóként használhatóak. A nyelvtana teljesen szabályos, és rengeteg szó képzését teszi lehetővé a szótövek és mintegy negyven toldalék kombinálásával. (Például a san- (egészséges) tőből olyan szavakat lehet képezni, mint például malsana (“beteg”), malsanulo (“beteg ember”), gemalsanuloj (“beteg emberek mindkét nemből”), malsanulejo (“kórház”), sanigilo (“gyógyszer”), saniĝinto (“meggyógyult ember”), sanigejo (“gyógyító hely”), malsaneto (“enyhe betegség”), malsanego (“súlyos betegség”), malsanegulo (“nagyon beteg ember”), sanstato (“egészségi állapot”), sansento (“egészségérzet”), sanlimo (“egészségügyi határérték”), malsankaŭzanto (“kórokozó”), kontraŭmalsanterapio (“betegség elleni terápia”)…). A fő szófajoknak (főnevek, igék, melléknevek, határozószavak) mindig következetes a végződésük, ami elősegíti a felismerésüket. A nyelv a szabályossága miatt különösen könnyen tanulható, valamint az a képessége, hogy egyszerűen és szisztematikusan tud szavakat képezni, az egyik legproduktívabb nyelvvé teszi, elvileg korlátlan szókinccsel, így minden új gondolat vagy körülmény kifejezésére alkalmas. Például írhatnánk egy regényt képzeletbeli asztal alakú marslakókról, akiket úgy hívhatnánk, hogy tablo (“asztal”), tablino (“asztalnő”) és tablido (“asztalgyerek”)… Elképzelhetünk egy készüléket, amely a nemi életet teszi egyszerűbbé, és elnevezhetjük sekssimpligilo-nak (“szexegyszerűsítő”), a hátrafelé menő embert elnevezhetjük inversmarŝanto-nak, (“hátrafelé járó”), a dogmatizmus elleni szert maldogmigilo-nak (“ellendogmatizáló”), stb.

Történelem

 • 1878

  Elkészült az eszperantó első, kezdeti változata, amelyet Zamenhof Lingwe Uniwersalának hívott. Ez azonban még jelentős mértékben különbözött a modern eszperantótól.

 • 1887

  Zamenhof a felesége segítségével kiadja az Unua Librót, azt a könyvet, amely ismerteti a modern eszperantó nyelvet.

 • 1889

  Nürnbergben megjelenik az első eszperantó magazin, a La Esperantisto, és megalapítják az első eszperantó klubot.

 • 1905

  Megtartják az első Universala Kongresót (világkongresszus) Boulogne-sur-Merben 688 résztvevővel.
  Megjelenik a Fundamento de Esperanto.

 • 1908

  Megalapítják az Universala Esperanto-Asociót, vagyis az Eszperantó Világszövetséget.

 • 1954

  Az UNESCO hivatalos kapcsolatot épít ki az Eszperantó Világszövetséggel. Az első UNESCO-határozat.

 • 1985

  Második UNESCO-határozat. Az USESCO arra ösztönzi az Európai Unió tagállamait, hogy vegyék bele az eszperantó oktatását az iskolai tantervekbe.

 • 1987

  6000 eszperantista vesz részt Varsóban a 72. Eszperantó Világkongresszuson, hogy megünnepeljék az eszperantó nyelv fennállásának 100. évfordulóját.

 • 2002

  Elindul a lernu! - a legnagyobb internetes oldal, ahol eszperantót lehet tanulni. Teljesen ingyenes.

 • 2008

  A Wikipédia, a legnagyobb online enciklopédia eszperantó nyelvű változata elérte a 100 000 cikket.

 • 2009

  Három különböző szinten (B1, B2, C1) van lehetőség nemzetközileg elismert eszperantó nyelvvizsgát tenni. A vizsgázók a Közös Európai Referenciakeret szerinti értékelést kaphatnak a négy alapkészségükről: az olvasásértésükről, a beszédértésükről, az írásbeli és a szóbeli kifejezőképességükről.

 • 2012

  A Google Fordítóban 64. nyelvként megjelenik az eszperantó is.

Írásrendszer és kiejtés

 • a
 • b
 • c
 • ĉ
 • d
 • e
 • f
 • g
 • ĝ
 • h
 • ĥ
 • i
 • j
 • ĵ
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • ŝ
 • t
 • u
 • ŭ
 • v
 • z

Az eszperantót úgy kell kiolvasni, ahogy le van írva. Minden betű mindig ugyanazt a hangot jelöli, és ugyanazt a hangot mindig ugyanazzal a betűvel írják, valamint a szóhangsúly mindig az utolsó előtti szótagra esik. A kettős magánhangzók, mint az aŭ, eŭ, oŭ vagy az aj egy szótagnak számítanak.

Néhány speciális eszperantó betű magyar átírással: ĉ = cs, ŝ = s, ĝ = dzs, ĥ (mint a h a potroh szóban), ĵ = zs.

Nyelvtan

Minden főnév -o-ra végződik: tabl-o (asztal), lamp-o (lámpa), hom-o (ember).

Minden melléknév -a-ra végződik: bela (szép), granda (nagy), malgranda (kicsi).

Minden főnévi igenév -i-re végződik: havi (van neki), iri (menni).

Jelen időben az ige végződése mindig -as: mi manĝas (én eszem), li manĝas (ő eszik), ili estas (ők vannak), mi estas (én vagyok), ŝi estas (ő (nőnem) van).

A múlt idejű igevégződés az -is. Például: li lernis (ő (hímnem) tanult), ili estis (ők voltak), homo estis (egy ember volt), li manĝis (ő (hímnem) evett).

A jövő idő végződése az -os, például: mi lernos (én tanulni fogok), Marko sidos (Marko le fog ülni).

Az alanyeseten kívül van még tárgyrag is, amelyet a főneveknél, a mellékneveknél és a névmásoknál használnak mind egyes számban, mind pedig többes számban: -n (Mi vidas aŭton. Aŭton mi vidas.: Látom az autót.)

A tárgyesetnek köszönhetően a szórend szabad.

A főnevek és a melléknevek többes számát a -j jellel képezik, amelyet az -o vagy az -a végződés után toldanak: libro (könyv), libroj (könyvek).

Mintegy 40 elő- és utóképző segíti az új szavak képzését. A leggyakrabban használtak közé tartozik a mal- prefixum, amely az ellenkezőjére változtatja a szó jelentését. Így lesz a bona-ból (jó) malbona (rossz), a bela-ból (szép) pedig malbela (csúnya).

Az -ul toldalék jelentése "személy", ezért grandnazulo = nagy orrú személy. Az -in toldalékkal női alakokat képezhetünk, mint például grandnazulinoj (nagy orrú nők).

Egyes szám Többes szám
Alanyeset Tárgyeset Alanyeset Tárgyeset
Névelő (egy / a, az) - / la - / la - / la - / la
Melléknév (nagy) granda grandan grandaj grandajn
Főnév (farkas) lupo lupon lupoj lupojn

Két fő portál létezik, ahol online módon lehet tanulni a nyelvet. A www.lernu.net egy általános oldal, míg a www.edukado.net elsősorban tanároknak szól.

Wikipédia eszperantó nyelven: eo.wikipedia.org.

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére