Prejsť na obsah

Angličtina

English language

Počet rodených hovoriacich

360 miliónov (okolo 70 miliónov v Európe)

Oficiálny jazyk

54 krajín; v Európe: Veľká Británia (60 miliónov), Írsko (4,5 milióna); mimo Európy: USA (267 miliónov), Kanada (25 miliónov), Austrália (18 miliónov), Nový Zéland (4 milióny). Angličtina sa používa aj v bývalých britských a amerických kolóniách, v ktorých slúži ako oficiálny jazyk štátnej správy, vzdelávania a obchodu, hoci v súkromí väčšina ľudí používa iné jazyky, napr. v Indii (125 miliónov hovoriacich) alebo Pakistane (88 miliónov hovoriacich).

Jazyk diaspóry

Španielsko a Francúzsko (spoločne 3 milióny), uvedomelí potomkovia britských predkov v Commonwealthe

Abeceda
26 písmen
Gramatické pády
0
Jazykový kód
en, eng
Typologická klasifikácia jazyka
izolačný , SVO
Jazyková rodina
indoeurópska; západogermánsky jazyk
Počet dialektov
približne 30 v Anglicku, asi 10 v ostatných častiach Veľkej Británie, okolo 20 v Írsku a na okolitých ostrovoch, asi 50 v USA, približne 10 v Kanade, okolo 15 v Austrálii a na Novom Zélande, 10 v Indii a niekoľko desiatok ďalších v rôznych záoceánskych oblastiach a v krajinách Commonwealthu

Najdlhšie slovo

politické hnutie, ktoré bolo proti odňatiu právneho statusu anglikánskej cirkvi ako štátnej cirkvi
netypicky

Zaujímavé slovo alebo veta

každá samohláska je použitá dvakrát
5 rôznych samohlások v 7-písmenovom slove
slovo tvorené 18 písmenami s jediným typom samohlásky
slovo zložené zo 7 spoluhlások bez použitia samohlásky

História

História angličtiny bola vždy históriou interakcie s inými jazykmi. V priebehu storočí angličtinu výrazne ovplyvňovali viaceré jazyky.

Starú angličtinu (anglosaštinu) ovplyvnili keltské jazyky a latinčina, ktoré sa používali v čase, keď germánske kmene začali osídľovať ostrov Veľkú Britániu. Neskôr bola angličtina ovplyvnená staroseverčinou, ktorú používali severskí dobyvatelia. Stredná angličtina, ktorou sa hovorilo od 11. až do 15. storočia, bola ovplyvnená jazykom Normanov a neskôr štandardnou francúzštinou.

Výsledkom týchto kontaktov je bohatá slovná zásoba, ktorá obsahuje slová z mnohých jazykov, predovšetkým z latinčiny a francúzštiny. Názvy druhov mäsa, samozrejme, museli byť vo francúzčine, zatiaľ čo farmári si ponechali svoje germánske pomenovania zvierat. Tak vznikli dvojice slov ako napr. cow/ox (krava) verzus beef (hovädzina), deer (jeleň) verzus venison (jelenie mäso). Nie je celkom jasné, prečo angličtina počas svojho vývinu stratila väčšinu flektívnych morfém, ktoré boli charakteristické pre skoršie obdobia jazyka.

Gramatika

Existujú dva základné modely anglickej gramatiky. Tradičný systém gramatiky, podľa ktorého sa učia (alebo neučia) rodení hovoriaci, sa výrazne odlišuje od systému, ktorý si žiaci a študenti osvojujú pri učení sa angličtiny ako cudzieho jazyka.

Tradičná gramatika rodených hovoriacich obsahuje mnoho pravidiel, ktoré nedodržiava nikto, ani najvzdelanejší ľudia, ako napríklad:

 • nehovoriť It is me (To som mňa), lebo „me“ (mňa) je akuzatív
 • nezačínať vetu slovom hopefully (dúfajúc), pretože vyjadruje sľub
 • nekončiť vetu predložkou, lebo predložka by mala stáť pred podstatným menom.

Abeceda

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Anglická abeceda obsahuje 26 písmen latinskej abecedy a znak apostrof. Pravopis anglických slov je zložitý, lebo písaná forma často priamo nekorešponduje s výslovnosťou. Existuje mnoho všeobecných výslovnostných pravidiel, ktoré však obsahujú veľa výnimiek.

Anglicky hovoriace deti sa dlho učia, ako správne hláskovať slová. Anglickí hovoriaci sú aj v bežných situáciách zvyknutí slová hláskovať (vyslovovať ich nahlas po hláskach), preto je dôležité vedieť názvy jednotlivých písmen.

 • A a
  ɛı
 • B b
  bi:
 • C c
  si:
 • D d
  di:
 • E e
  i:
 • F f
  ɛf
 • G g
  ʤi:
 • H h
  ɛiʧ
 • I i
 • J j
  ʤɛı
 • K k
  kɛı
 • L l
  ɛl
 • M m
  ɛm
 • N n
  ɛn
 • O o
  o
 • P p
  pi:
 • Q q
  kju:
 • R r
  ar
 • S s
  ɛs
 • T t
  ti:
 • U u
  ju:
 • V v
  vi:
 • W w
  'dʌbəlju
 • X x
  ɛks
 • Y y
  waı
 • Z z
  zi:, zɛd
 • '
  ə'pastrəfi

Písmeno z má dve pomenovania. Americká angličtina používa výlučne [zi:], pričom v ostatných varietách jazyka sa používajú oba variantné názvy ([zi:], [zɛd]).

V angličtine, a to predovšetkým v americkej angličtine, majú bodky v písme veľmi dôležitú funkciu. Mnoho ľudí a prakticky všetky noviny a časopisy ich využívajú na naznačenie vulgarizmov (bodky tak zastupujú vypustené časti vety, tzv. elipsy), napr. What the ...? (Čo do ...?) alebo What the f... (Čo do r...?), What the f... idiot! (Aký ...ý idiot!).

Nepôvodné varianty

V Európe sa angličtina často používa ako lingua franca v medzinárodnej komunikácii, ale v štátnej správe alebo v oblasti školstva „neanglických“ krajín sa prakticky vôbec nepoužíva (okrem povinného vyučovania na školách). Táto „nematerinská“ angličtina sa výrazne odlišuje od štandardných variet. Rozdiely badať v intonácii, slovnej zásobe, slovesnom čase, používaní členov a pod. Niekedy sa objavujú špekulácie, že prebieha proces vytvárania akéhosi európskeho „nematerinského“ variantu angličtiny, ktorý by sa mohol tak odlišovať od materinského, že by si ho museli osvojiť aj anglickí rodení hovoriaci (nie je však zrejmé, ako by sa k tomu dospelo).

Hlásky (fonetika)

Samohlásky

Angličtina nemá jednotný samohláskový systém, existujú viaceré rôzne spôsoby realizácie samohlások v závislosti od regiónu, spoločenskej vrstvy a iných faktorov, ktoré sa vzájomne prelínajú. Distribúcia samohlások nezáleží len na týchto faktoroch, ale je rozličná v rôznych dialektoch, napr. cestoviny sa v niektorých dialektoch vyslovujú ['pastə], v iných ['pæstə].

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady výslovnosti samohlások v anglickej a v americkej angličtine.

Veľká Británia (received pronunciation – britský prestížny výslovnostný variant z juhovýchodnej časti Anglicka)

Spôsoby zápisu IPA (Medzinárodná fonetická abeceda) Príklad IPA (Medzinárodná fonetická abeceda) Preklad
ee, ea, e-e i bead bi:d korálik
i ı bid bıd (cenová) ponuka
e e bed bed posteľ
a æ bad bæd zlý
u- ʌ bun bʌn buchta
ur, er ɜ burn bɜ:n horieť
u, oo, ue u suit su:t oblek
oo, ou ʊ soot sʊt sadza
au, augh, ough o caught ko:t chytený
o- ɒ cot kɒt detská postieľka
a, ar- a: cart ka:t vozík
iba neprízvučná
-a, -er ə speaker 'spi:kə rečník
Dvojhlásky
ay, ai-, a-e bay beı záliv
i, i-e, igh, uy, -y buy baı kúpiť
oy, oi- boy boı chlapec
uoy, ooey buoy buı bója
ow, ou- bow baʊ pokloniť sa
o, o-e, oe, oa- bow boʊ luk

Americká angličtina

Spôsoby zápisu IPA (Medzinárodná fonetická abeceda) Príklad IPA (Medzinárodná fonetická abeceda) Preklad
ee, ea, e-e i bead bid korálik
i ı bid bıd (cenová) ponuka
e e bed bed posteľ
a æ bad bæd zlý
u- ʌ bun bʌn buchta
ur, er ɝ burn bɝn horieť
u, oo, ue u suit sut oblek
oo, ou ʊ soot sʊt sadza
au, augh, ough ɔ * caught kɔt chytený
o- a * cot kat detská postieľka
iba neprízvučná
-a, -e- ə Donna 'danə Donna (meno)
-a, -e- ɚ Donner 'danɚ Donner (meno)
Dvojhlásky
ay, ai-, a-e bay beı záliv
i, i-e, igh, uy, -y buy baı kúpiť
oy, oi- boy bɔı chlapec
uoy, ooey buoy buı bója
ow, ou- bow baʊ pokloniť sa
o, o-e, oe, oa- bow bɔʊ luk

*Mnoho Američanov tieto dve samohlásky rozlišuje len v prípade, keď sa vyskytujú pred polosamohláskou alebo /r/.

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor