Прескочи към съдържанието

английски

English language

Брой говорещи езика по рождение

360 милиона, около 70 милиона в

Официален език в

54 страни, например в Европа: Обединеното кралство (60 милиона), Ирландия (4,5 милиона), в света: САЩ (267 милиона), Канада (25 милиона), Австралия (18 милиона), Нова Зеландия (4 милиона). Английски език се използва също и в бившите британски или американски колонии като официален език за управление, образование или бизнес въпреки че повечето хора говорят други езици в личния си живот. Тези страни включват Индия (125 милиона) и Пакистан (88 милиона).

Език на диаспора

Испания и Франция (около 3 милиона общо), осъзнаващи себе си като потомци на британците в Британската общност

Азбука
26 букви
Граматически падежи
0
Езиков код
en, eng
Езикова типология
изолиращ , SVO
Езиково семейство
индоевропейско езиково семейство, германски клон, западногерманска група
Брой диалекти
около 30 в Англия, около 10 в останалата част на Великобритания, около 20 в Ирландия и по-малките острови, около 50 в САЩ, около 10 в Канада, около 15 в Австралия и Нова Зеландия, 10 в Индия, още няколко десетки в различни отвъдморските територии и страни от Британската общност

Най-дълга дума

политическо движение в Англия, която било против премахването на правния статут на англиканската църква като държавна
нехарактерно

Странна дума или изречение

всяка гласна точно два пъти
5 различни гласни от 7 букви
18 букви само с един тип гласни
7 букви без нито една от 5-те гласни

История

Историята на английския език в голяма степен е история на взаимодействие с други езици. През вековете английският е силно повлиян от редица езици.

Староанглийският бил повлиян от келтските езици и от латинския, които били говорени, когато германските народи първи започнали да се заселват на остров Великобритания, а след това от староскандинавския, говорен от норвежките нашественици. Средноанглийският бил повлиян от норманския и след това от стандартния френски език.

В резултат от това взаимодействие английският речников запас се обогатил с думи от много езици, особено от латински и френски език. Думите, свързани с месо, разбира се, трябвало да бъдат френски, докато фермерите запазили своите германски думи за названията на самите животни. Затова съществуват двойки като cow/ox (крава) и beef (говеждо месо), или deer (елен) и venison (еленско месо). По причини, които не са напълно изяснени, английският също така загубил повечето от изменяемите окончания, които характеризират по-ранните етапи на езика.

Граматика

Има два основни модела на граматика на английския. Традиционната граматика, преподавана (или не) на носители на езика, е много по-различна от това, което се преподава изучаващите английски като втори език.

Традиционната граматика за носители на езика се отличава с много правила, които никой носител на езика, дори най-образованите, не спазва последователно. Те включват

 • да не се казва, It's me (това е мен), защото "мен" е винителен падеж.
 • да не се започва изречение с hopefully защото това означава "по надежден начин".
 • да не се завършват изречения с предлози, защото предлогът трябва да стои пред съществително.

Писмена система

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Английският език се пише с латинска азбука на базата на 26 букви и едно ударение, апостроф. Английският правопис е сложен и има само косвена връзка между начина, по който думите се изговарят и пишат. Има много общи правила, но всички те имат много изключения.

Всичко това означава, че англоговорящите децата прекарват много време в училище, за да се научат да пишат думите правилно. Това означава също така, че англоговорящите хора много практикуват произнасянето думи буква по буква и са свикнали да правят това. Затова е важно да се знаят имената на буквите.

 • A a
  ɛı
 • B b
  bi:
 • C c
  si:
 • D d
  di:
 • E e
  i:
 • F f
  ɛf
 • G g
  ʤi:
 • H h
  ɛiʧ
 • I i
 • J j
  ʤɛı
 • K k
  kɛı
 • L l
  ɛl
 • M m
  ɛm
 • N n
  ɛn
 • O o
  o
 • P p
  pi:
 • Q q
  kju:
 • R r
  ar
 • S s
  ɛs
 • T t
  ti:
 • U u
  ju:
 • V v
  vi:
 • W w
  'dʌbəlju
 • X x
  ɛks
 • Y y
  waı
 • Z z
  zi:, zɛd
 • '
  ə'pastrəfi

Буквата z има две наименования. Названието [zi:] се използва винаги ва американския английски, а [zɛd] се използва и в другите варианти на английския.

В известен смисъл многоточията също са много важни букви в английския, особено в американския английски, тъй като много хора и практически всички вестници и списания заменят ругатните с три точки, които се наричат и елипса, например What the ...? (Какво по ...?) What the f...? (Що за ...), What a ...ing idiot! (Що зa ... идиот!)

Варианти като нероден език

В Европа английският често се използва като лингва франка в междуезиковото общуване, но играе малка или почти никаква роля в местното самоуправление или образование (освен като задължителен предмет в училище). Тази разновидност на неносителите на английския се различава в много отношения от разновидностите, използвани от носителите на езика, а такива важни характеристики като интонационни модели и различаване на изчисляеми и неизчисляеми съществителни практически липсват, заедно с членовете или използването на глаголните времена, които се отличават от вариантите, съществуващи при носителите на езика. Някои хора предполагат, че това може да доведе до възникването на европейски английски нероден език, който ще бъде толкова различен от родния, че носителите на езика ще трябва да го учат (макар че не е ясно как ще стане това).

Звуци (фонетика)

Гласни

Няма единна система на гласните в английския език, вместо това има няколко различни системи, които се различават по място на образуване, клас или други фактори и се припокриват. Не само че класификацията на гласните зависи от тези фактори, но и разпределението на гласните варира от диалект, така че pasta се произнася ['pastə] в някои диалекти, а ['pæstə] в други.

Ето примери за стандартно произношение на гласните във Великобритания и САЩ съответно.

Великобритания (общоприето произношение)

Общ правопис МФА (Международна фонетична азбука) Пример МФА (Международна фонетична азбука) Превод
ee, ea, e-e i bead bi:d мънисто
i ı bid bıd оферта
e e bed bed легло
a æ bad bæd лош
u- ʌ bun bʌn хлебче
ur, er ɜ burn bɜ:n горя
u, oo, ue u suit su:t костюм
oo, ou ʊ soot sʊt сажди
au, augh, ough o caught ko:t уловен
o- ɒ cot kɒt креватче
a, ar- a: cart ka:t количка
само неударено
-a, -er ə speaker 'spi:kə говорител
дифтонги
ay, ai-, a-e bay beı залив
i, i-e, igh, uy, -y buy baı купувам
oy, oi- boy boı момче
uoy, ooey buoy buı шамандура
ow, ou- bow baʊ поклон, дъга
o, o-e, oe, oa- bow boʊ лък

САЩ (общоприето произношение)

Общ правопис МФА (Международна фонетична азбука) Пример МФА (Международна фонетична азбука) Превод
ee, ea, e-e i bead bid мънисто
i ı bid bıd оферта
e e bed bed легло
a æ bad bæd лош
u- ʌ bun bʌn хлебче
ur, er ɝ burn bɝn горя
u, oo, ue u suit sut костюм
oo, ou ʊ soot sʊt сажди
au, augh, ough ɔ * caught kɔt уловен
o- a * cot kat креватче
само неударено
-a, -e- ə Donna 'danə Дона (име)
-a, -e- ɚ Donner 'danɚ Донър (име)
дифтонги
ay, ai-, a-e bay beı залив
i, i-e, igh, uy, -y buy baı купувам
oy, oi- boy bɔı момче
uoy, ooey buoy buı шамандура
ow, ou- bow baʊ поклон, дъга
o, o-e, oe, oa- bow bɔʊ лък

*Много американци не разграничават тези два случая, освен преди полугласна или /r/.

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Обратно горе