Morfologija - lingvistikos dalis, tirianti vidinę žodžių struktūrą ir jų sąsajas su žodžių reikšme.

Didžioji dauguma suvokia kalbą per žodžių prizmę, bet ne jie yra pagrindinis morfologijos tyrimo objektas. Lingvistus labiau domina morfemos, kurias galima apibrėžti kaip mažiausius žyminius kalbos vienetus gramatikoje, arba kaip smulkiausią funkcinį vienetą žodžių sudėtyje. Šie apibrėžimai žymi smulkiausią vienetą žodžių sudėtyje arba kalbos gramatikoje.

Kiekvieną žodį sudaro mažų mažiausiai viena morfema, o kai kurie susideda iš žymiai daugiau dalių. Pavyzdžiui, žodį plimalboniĝintus esperanto kalba (veiksmažodis, reiškiantis "galėjo būti ir baisiau") sudaro šešios morfemos.

 • pli-
  Daugiau
 • mal-
  Priešingas
 • bon-
  geras
 • iĝ-
  tapti
 • int-
  būtasis laikas
 • -us
  Sąlyginis

Gali atrodyti keistai, bet kai kuriose kalbose žodžius gali sudaryti daugybė morfemų.

Morfemos gali būti savarankiškos, tuo atveju jos sudaro žodį, pavyzdžiui, kaip anglų kalboje cat arba lenkų kot arba gali būti jungiamaisiais, tai yra būti tik žodžio sudėtine dalimi arba kartu su kokiu kitu elementu. Anglų ir lenkų kalbose daugiskaitos galūnės -s ir -y yra jungiamosios.

 • cat
  kot
 • cat-s
  kot-y

Įvairiose kalbose savarankiškos ir jungiamosios morfemos yra skirtingos. Ispanišką žodį gato (katinas) sudaro dvi jungiamosios morfemos gat- ir -o, pastarasis reiškia vyriškos giminės daiktavardį. Jeigu pakeistume galūnę į -a, tai gautume moteriškos giminės daiktavardį - katė.

 • gat-o
  (vyriškas) cat
 • gat-a
  (Moteriškas) cat

Esperantiškai katinas yra kato, kurį sudaro dvi morfemos: šaknis kat- ir galūnė -o, kuri yra būdinga visiems daiktavardžiams.

Morfemos gali turėti keletą formų. Įvairios morfemų fonetinės versijos vadinamos alomorfais. Vengriškai katinas yra macska. Prieš daugiskaitos galūnę -k gali prisidėti balsė. Todėl macska ir macská- yra alomorfai tos pačios morfemos: macska + k = macskák.

Žodžių tipai

Kiekvienoje kalboje žodžius galima skirstyti pagal jų funkcijas sakinyje, tos grupės vadinamos kalbos dalimis.

Tik dvi kalbos dalys yra visose kalbose: vardai (kurie gali būti skirstomi į daiktavardžius, būdvardžius ir t.t, bet tai nėra universalu) ir veiksmažodžiai.

Vardus sudaro:

 • bendriniai daiktavardžiai: Objektų ir daiktų pavadinimai, kaip klasė: šuo, namas, draugas
 • tikriniai daiktavardžiai: žmonių, gyvūnų vardai, vietovardžiai Džonas, Spotas, Berlynas
 • įvardžiai: nurodo žmones, nevadindami jų vardais, kaip pranešimo adresatus, (), gavėjus, ( tu ), arba temą ( jie).
 • Rodomieji įvardžiai: Nurodo, kaip arti šis arba toli yra objektas tas.

Yra ir kiti įvardžių tipai, įskaitant klausiamuosius kas, neigiamuosius niekas, sąlyginius kas, kuris, koks, neapibrėžtus kažkas.

Bene didžiausi skirtumai tarp veiksmažodžių, išreiškiančių patį veiksmą.

Būdvardžiai aprašo savybes ir požymius, gali būti atskira kalbos dalimi (daugelyje Europos kalbų) arba būti pogrupiu daiktavardžių arba veiksmažodžių.

Daugumoje Europos kalbų būdvardis eina greta daiktavardžių, todėl žymi tas pačias kategorijas (skaičius, giminė ir linksnis). Kai kuriose kalbose, pavyzdžiui, japonų, būdvardis yra veiksmažodžių poklasis ir išreiškia tokią veiksmažodžiui būdingą kategoriją kaip laikas.

taberu = yra (esamasis laikas)
tabeta = valgė
akai = tai - raudona
akakatta = buvo raudonu

Kita svarbi kalbos dalis yra jungtukai, jungiantys žodžius arba sakinius, prieveiksmiai, apibrėžiantys veiksmo požymį arba požymio požymį, prielinksniai ir jų ekvivalentai, nurodantys vietą arba santykį tarp daiktavardžio ir veiksmažodžio.

Žodžių keitimo būdai

Morfologiniai procesai gali būti dalinami į dvi kategorijas. Žodžių keitimas(fleksija) nekeičia žodžių reikšmės, bet nurodo gramatinę žodžio funkciją. Visų žodžio gramatinių formų sąrašą galima pavadinti paradigma. Štai žodžio vardas gramatinė paradigma esperanto kalboje (nomo) yra skaičius (vienaskaita, daugiskaita) ir du linksniai (vardininko ir kilmininko).

vienaskaita daugiskaita
vardininko linksnis nomo nomoj
kilmininko linksnis nomon nomojn

Kalbos nešiotojai nemąsto paradigmų kategorijomis (kuo dažnai nustebina ne nešiotojus). Bet paradigmos yra patogus instrumentas aprašant ir tiriant kalbą. Patogus būdas visų žodžio paradigmos formų apibrėžimui yra leksema. Keturi paradigmos žodžiai esperanto kalboje priklauso vienai leksemai (nomo).

Yra du tipai derivacijų pokyčių. Viename derivacijos tipe žodis pereina iš vienos kalbos dalies į kitą (pavyzdžiui, daiktavardis gali virsti veiksmažodžiu arba būdvardžiu, arba būdvardis gali virsti į prielinksnį, veiksmažodį arba daiktavardį). Lenkų kalboje daiktavardis pytanie (klausimas)sudarytas iš veiksmažodžio pytać (klausti). Galūnė -nie pridėta prie šaknies pyta-.

Antrajame derivacijos tipe žodis ne pereina į kitą kalbos dalį, bet keičia savo reikšmę ir tampa nauja leksema, vokiečių kalboje pridėjus aus-(iš) prie veiksmažodžio sprechen (kalbėti) transformuojasi į žodį, reiškiantį ištarti.

aus- + sprechen = aussprechen

Dauguma morfologinių keitimų atliekama pridedant afiksusprie šaknies. Labiausiai paplitę afiksai yra prefiksai(priešdėliai), pridedami prieš šaknį ir sufiksai (priesagos) pridedamos po šaknies.

Patogu analizuoti žodį per šaknies ir kamieno prizmę. Šaknis yra žodžio dalis, sauganti pagrindinę leksinę reikšmę, beveik visada yra visuose žodžiuose. Kamieną sudaro šaknis ir afiksai, prie kurių dar galima prijungti flektyvius afiksus. Pavyzdžiui, angliškas žodis alphabet (abėcėlė) yra ir šaknis, ir kamienas. Žodis alphabetize (išdėlioti abėcėlės tvarka) yra vienašaknis, bet kamienas jo yra šaknis plius derivacinė priesaga -ize, kuri paverčia daiktavardį veiksmažodžiu.

Tokie žodį keičiantys afiksai, kaip -d praėjusiam laikui arba -ing esamojo laiko dalyviui, prijungiami prie kamieno ir gaunamos formos alphabetized ir {alphabetezing}.

Taip pat lenkų kalbos žodį {preczytam} (perskaitysiu) galima išskaidyti į šaknį czyta- (skait-), prijungiame derivacinį prefiksą (priešdėlį) prze- (per-) ir susiformuoja kamienas przeczyta- (perskaity-). Pabaigai prijungiame žodį keičiančią galūnę -m (žyminčios vienaskaitos pirmajį asmenį).

Prefiksai (priešdėliai) ir sufiksai yra pavyzdys linijinės žodžių darybos (kur morfemos jungiamos linijine seka). Nelinijinėje žodžių daryboje nauja morfema prasideda dar iki pirmosios morfemos pabaigos.

Cirkumfiksai susideda iš dviejų dalių, kurių viena yra pridedama morfemos pradžioje ir kita morfemos pabaigoje. Vokiečių kalboje dauguma praėjusio laiko dalyvių sudaromi su cirkumfiksu ge-, -t, gesagt (sakė):

sag- + ge- -t = gesagt

Infiksas statomas arba morfemos, arba žodžio šaknies viduje. Tagalų (tagalog) kalboje, lingvo-franko ir valstybinėje Filipinų kalboje, šaknis sulat reiškia rašyti. Infiksas -um- keičia jo veiksmažodį, fokusuodamas dėmesį į subjektą. Ir sumulat jau reiškia kažkas rašo.

Ablautas yra fonetinė šaknies modifikacija be jokių papildomų elementų. Europos germanų kalbose yra daug veiksmažodžių, kurie sudaro būtojo laiko formas balsės keitimo būdu. Anglų kalboje būtojo laiko veiksmažodžiai ir dalyviai sudaromi keičiant balsę žodžio šaknyje, pavyzdžiui, veiksmažodis {Swim} (plaukti).

Vienas sudėtingiausių žodžių darybos būdų yra transfiksas, kai ant žodžio šaknies tarytum dedamas trafaretas (išdrąskant šaknies priebalsės, įstatant tarp jų balses). Maltos kalboje, kai kurie būdvardžiai radikaliai kinta, keičiant giminę. Tokiems būdvardžiams trafaretas vyrų giminei bus CCvC (v- balsė, C- priebalsė), tuo tarpu moteriškai giminei trafaretas bus CvCCa.

šaknis vyriška giminė Moteriška giminė
baltas b j d , abjad bajda
Juodas s w d iswed sewda

Kiti morfologinių konstrukcijų tipai sudurtiniai žodžiai , kuriuos sudaro dvi ir daugiau šaknų, kad sukurtų naujo žodžio pagrindą. Vokiškas žodis, reiškiantis lingvistiką, Sprachwissenschaft sudarytas iš žodžių šaknų Sprache (kalba) ir Wissenschaft (mokslas).

Kai kuriose kalbose naujų žodžių darybai yra pasirinktas modifikuotų daiktavardžių su prielinksniu metodas. Kavamalė - sudurtinis žodis vokiečių kalba {kaffemuehle} ir vengrų kalba {kavedaralo}, tuo tarpu prancūzų {moulin} ir lenkų {mlynek} tai - frazė: daiktavardis su prielinksniu (malūnėlis kavai).

Reduplikacija - žodžio sudvigubinimas apibrėžtai gramatinei funkcijai išreikšti. Indoneziečių kalboje pasikartojantys daiktavardžiai naudojami daugiskaitai išreikšti: buku (knyga), {buku buku} (knygos). Kartais tik viena žodžio dalis pasikartoja, pavyzdžiui, turkų beyaz (baltas) ir bembeyaz (labai baltas).

Supletyvizmas yra visiškas žodžio pakeitimas gramatinės funkcijos išraiškai. Dažnai tai įvyksta dėl įvairių istorinių aplinkybių. ispanų kalboje veiksmažodžio bendratis ir būsimasis laikas {eiti} yra kilęs iš lotynų ire, nors esamo jo laiko forma yra išvesta iš lotynų veiksmažodžio vadere (eiti).

Bendratis ir eiti
būsimasis laikas iré Eisiu
Būtasis laikas voy Aš einu

Morfologinių struktūrų tipologija

Skirtingose kalbose afiksus jungia skirtingais būdais. Kartais kalbas klasifikuoja pagal žodžių darybos būdus. Agliutinatyviose kalbose įvairios gramatinės funkcijos, daiktų, žmonių pavadinimai,skaičiai, laikas yra išreiškiami atskirai afiksais, kurie yra prijungiami prie kamieno. Turkų kalboje, pavyzdžiui, evlerimin (mano namų) gali būti išskaidytos į kamieną ir trimis priesagomis, einančiomis po jo.

 • ev-
  namas
 • ler-
  Daugiskaita
 • -im-
  mano
 • -in
  Kilmininko reikšmė
 • =
 • evlerimin
  mano namų

Fleksinėse kalbose afiksai derina įvairias funkcijas, štai čekų kalboje galūnė rodo daugiskaitos kilmininko linksnį. Pridėjus prie daiktavardžių dům (namas) balsę, žodžio šaknis kinta į domů (namai, namų).

Izoliuotose kalbose kur kas mažiau naudojami afiksai, nei agliutinatyviose ar fleksinėse kalbose. Gramatinių ryšių apibrėžimui naudojamos žodžių kombinacijos ir papildomi atskiri žodžiai funkcijoms, kurios išreiškiamos afiksais labiau morfologiškai orientuotos iš kalbomis. Vietnamiečių kalboje, pavyzdžiui, laikai apibrėžiami pagalbiniu žodžiu prie reikšminio (leksinio) veiksmažodžio.

 • Tôi đã xem phim.
  (Praeityje matytas filmas)
  Aš žiūrėjau filmą
 • Tôi đang xem phim.
  (Dabar aš žiūriu filmą)
  Aš žiūriu filmą
 • Tôi sẽ xem phim.
  (Ateityje žiūrėsiu filmą)
  Aš žiūrėsiu filmą

Būdų įvairovė, kurią įvairios kalbos naudoja žodžių transformacijai, yra žymiai platesnė nei čia galima aprašyti. Taip pat ir morfologiniai procesų aspektai niekada nebūna statiški, kalbantieji juos nuolat keičia, kas sukelia pokyčius ilgalaikėje perspektyvoje.