Морфологията е част от лингвистиката, която анализира вътрешната структура на думите и как тя е свързана с тяхното значение.

Повечето хора мислят за езика, като се фокусират върху думите, но думите по принцип не са на обект на анализ в морфологията. Вместо това, лингвистите се интересуват най-много от от морфемата, която може да се определи като най-малката смислова единица в граматиката на един език или като "най-малката функционална единица състава на думите". Двата подхода споделят идеята за най-малката единица в изграждането на думите или граматиката на езика.

Всяка дума съдържа най-малко една морфема, а някои могат да имат много повече. Например, на есперанто думата plimalboniĝintus (глагол, означаващ "би могло да стане по-лошо") се състои от шест морфеми.

 • pli-
  по-
 • mal-
  обратното
 • bon-
  добре
 • iĝ-
  става
 • int-
  минало деятелно причастие
 • -us
  условно наклонение

Това може да изглежда прекалено, но думите в някои езици може да се състоят от много повече морфеми.

Морфемите могат да бъдат или свободни, в случай че могат да съществуват самостоятелно като cat на английски или kot на полски или те могат да бъдат свързани, което означава, че те трябва да появяват заедно в една и съща дума с някакъв друг елемент. Англичаните и полски множествено окончания -s и -y са свързани.

 • cat
  kot
 • cat-s
  kot-y

Езиците се различават по това в кои морфемите са свързани и в кои - свободни. Испанската дума gato (котка) съдържа две свързани морфеми gat- и -o, което маркира мъжки род на съществителното. Ако се замени с -a, резултатът е женска котка:

 • gat-o
  (мъжки род) cat
 • gat-a
  (женски род) cat

Есперантската дума за котка е kato, съставена от две морфеми, корена kat- и -o, което се съдържа във всички съществителни нарицателни.

Често морфемите невинаги имат една и съща форма. Различните варианти на една и съща морфема се наричат аломорфи. Унгарската дума за котка е macska. Преди да може да се добави окончанието за множествено число -k, последната гласна се променя, така че macska и macská- са аломорфи на една и съща морфема: macska + k = macskák.

Типове думи

Във всеки език думите може да се класифицират в групи в зависимост от тяхната служба в изреченията, тези групи се наричат класове думи (или части на речта).

Само две части на речта се срещат във всички езици, това са имената и глаголите. Двата класа са големи, с много подкласове.

Имената включват:

 • съществителни нарицателни имена за нещата като класове: куче, къща, приятелство
 • собствени имена имена на специфични хора, животни или места: Джон, Спот, Берлин
 • лични местоимения отнасят се до хората като изпращащ съобщението аз, получател, ти, или тема те.
 • показателни местоимения показват дали нещата са в непосредствена близост (това или далече онова).

Има и други видове местоимения, вкл. въпросителни (кой, какво), отрицателни (никой), относителни (който, каквото, какъвто), неопределителни някой, нещо.

Най-важната разлика при глаголите е между лексикални глаголи (наричани също пълни глаголи), които показват какво прави някой или нещо, например плува, говори, или мисли. От друга страна, спомагателните глаголи имат граматически значения, тоест те обикновено се използват заедно с лексикални глаголи, за да покажат определено време или наклонение. Examples include ще ходи, бил ходил.

Прилагателните, които описват качества, могат да функционират като отделна част на речта (както в повечето европейски езици) или да бъдат смятани за подклас на съществителните или глаголите.

В повечето европейски езици прилагателни са по-тясно свързани със съществителните, и като резултат на това те изразяват същите категории като съществителни (като число, род и падеж). В някои езици, като японския, те са подклас на глаголите и те изразяват категории, типични за глаголите, като време.

taberu = ям (сегашно време)
tabeta = ядох
akai = е червено (червенее)
akakatta = беше червено (червенееше)

Други важни класове думи включват съюзи, които комбинират думи или изречения, наречия, които модифицират различни части на изречението и предлози, които показват локационни или други взаимоотношения между съществителното, което променят, и глагола.

Начини, по които се променят думите

Морфологични процеси могат да бъдат разделени в две категории - словоизменение (флексия) и словообразуване (деривация). Флективните промени не изменят основното значение на думата. Вместо това те показват граматичната функция на думата. Списъкът на всички граматични форми на една дума може да се нарече парадигма. Ето парадигмата на есперантската дума за име (nomo), която има две числа (единствено и множествено) и два падежа (именителен и винителен).

единствено число множествено число
именителен падеж nomo nomoj
винителен падеж nomon nomojn

Говорещите един език по рождение не мислят парадигмите (което често изненадва чужденците). Но парадигмите са полезен инструмент за описание на езика и за изучаване на чужди езици. Удобен начин за обозначаване на всички граматични форми на една дума е лексемата (или лексикална дума). Четирите есперантски думи в парадигма по-горе принадлежат към една и съща лексема nomo.

Деривационните промени са два вида. При единия може да се промени принадлежността на думата към определена част на речта (например промяна на съществително в глагол или прилагателно, на прилагателно в съществително или наречие или на глагол в съществително). На полски съществителното pytanie (въпрос) произлиза от глагола pytać (питам). Окончанието -nie се прибавя към корена pyta-.

Друг вид деривационна промяна е, когато не се променя вида на думата, но се променя смисъла дотолкова, че резултатът е нова лексема. На немски, добавяйки aus- (из) към глагола sprechen (говоря) смисълът се променя в произнасям.

aus- + sprechen = aussprechen

Повечето морфологични промени се извършват с помощта на афикси, които са свързани морфеми и се прибавят към корена. Най-често срещаните афикси са представки, прибавяни преди корена, и наставки, които се добавят след него.

Удобно е за думите да се мисли на базата на корените и основите. Коренът е носи главното лексикално значение на думата и винаги присъства. Основата е коренът плюс някои деривационни афикси и всички флексионни афикси, които може да се добавят. Например, английската дума alphabet (азбука) е едновременно корен и основа. Думата alphabetize (подреждам в азбучен ред) има същия корен, но основата сега е alphabetize, с добавяне на деривационната наставка -ize, която я превръща в глагол.

Флексионните наставки като -d за минало време или -ing за сегашно причастие се добавят към основата и в резултат се получават формите alphabetized (подреден в азбучен ред) and alphabetizing (подрежддане в азбучен ред).

Така например в полската дума przeczytam (прочитам) може да се види корена czyta- (чит), към който е добавена представка prze- (про), за да се получи основата przeczyta- (прочит). Накрая е добавено окончание -m (първо лице единствено число).

Представките и наставките са примери за линейна морфология (морфемите се поставят в линеен ред). В не-линейната морфология новата морфема започва преди предишната да свърши.

Циркумфикс е афикс от две части, които се разполагат на различни места. На немски мноо минали причастия се образуват с циркумфикса ge- -t, например gesagt (каза):

sag- + ge- -t = gesagt

Инфиксът се появява вътре в друга морфема, с други думи - прекъсва я. В езика тагалог, лингва франка на Филипините, sulat е корен, означаващ пиша. Инфиксът -um- го превръща в глагол от свършен вид, който фокусира вниманието върху подлога. Така sumulat означава (някой) пише.

Аблаут (отглас) е фонемна модификация на корена, без добавяне на друг елемент. В Европа германските езици имат много глаголи, които образуват минало време чрез промяна на гласната. На английски език минало време и минали причастия често се образуват чрез промяна на гласната на корена в swim (плувам), което става swam (плувах) в минало време.

Един от най-сложните видове словообразуване е чрез трансфикс, при който коренът се разкъсва. На малтийски някои прилагателни имат съвсем различни, но свързани форми в зависимост от рода. За тези прилагателни мъжкия модел е vCCvC (v = гласна, C = съгласна), докато женската форма е CvCCa.

корен мъжки род женски род
бял b j d , abjad bajda
черен s w d iswed sewda

Други видове морфологични конструкции включват сложни думи, които съчетават повече от един корен за създаването на нова основа. Немската дума за лингвистика е Sprachwissenschaft, сложна дума, съставена от корена Sprache (език) и Wissenschaft (наука).

Някои езици предпочитат съставянето на сложни думи много повече, отколкото други, които предпочитат други методи като модифициране на съществителните чрез предложни фрази.Кафемелачка е сложна дума на немски {Kaffemühle} и унгарски kavédaraló, докато това е съществително плюс предложна фраза на френски moulin à café и полски młynek do kawy.

Редупликацията е повторение на дума за изразяване на някакъв вид граматическа функция. В индонезийския съществителните се повтарят, за да се изрази множествено число както например в buku (книга) и buku-buku (книги). Понякога се повтаря само част от думата, като в турски beyaz (бяло) и bembeyaz (много бяло).

Суплетивизъм е пълна промяна на думата, за да изрази някаква граматична функция. Често това се дължи на исторически причини. В испанския инфинитивът и бъдеще време на глагола to go са произлезли от латинския глагол ire, докато сегашно време се основава на друг латински глагол vadere (придвижвам се).

инфинитив ir да ида
бъдеще време iré аз ще ида
сегашно време voy аз отивам

Типология на морфологичните структури

Различни езици добавят афикси по различни начини. Понякога езиците се класифицират според типа на словообразуването, което използват най-много. В аглутиниращите езици различни граматични функции като лице, число и падеж се изразяват с отделни афикси, които се добавят към основата. В турския, например, evlerimin (на моите къщи) може да се раздели на един корен, последван от три наставки.

 • ev-
  къща
 • ler-
  множествено число
 • -im-
  мой
 • -in
  на
 • =
 • evlerimin
  на моите къщи

Във флективните езици, афиксите комбинират различни функции, така че чешкото окончание показва множествено число и родителен падеж едновременно. В допълнение, когато се добави към съществителното dům (house), коренната гласна се променя и резултатът е domů.

Изолиращите езици използват много по-малко афикси отколкото аглутиниращите или флективните езици. За да покажат граматични отношения, те използват комбинация от словоред и добавяне на отделни думи за видовете функции, често обозначавани с афикси в по-морфологично ориентирани езици. Във виетнамския, например, времената се изразяват чрез добавяне на частици преди лексикалния глагол.

 • Tôi đã xem phim.
  (Аз минало време гледам филм.)
  Аз гледах филм.
 • Tôi đang xem phim.
  (Аз сегашно време гледам филм.)
  Аз гледам филм.
 • Tôi sẽ xem phim.
  (Аз бъдеще време гледам филм.)
  Аз ще гледам филм.

Разнообразието от начини, по които различни езици променят думите, за да се промени тяхната функция, е много по-голямо, отколкото може да се опише тук. Също така, морфологичните процеси, както и други аспекти на езика, никога не са напълно статични и говорещите този език непрекъснато ги променя постепенно, което може да доведе до големи различия в езика с течение на времето.