Prejsť na obsah

Podmienky používania

Vitajte na stránke projektu lingvo.info! Používaním webovej stránky lingvo.info („webová stránka“, „služba“, „prevádzkovateľ“) používateľ súhlasí, že si prečítal a porozumel nasledujúcim Podmienkam používania. Svoj súhlas s Podmienkami vyjadril aj používateľ, ktorý stránku používa, hoci si na nej nevytvoril používateľské konto. Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce podmienky.

1. Všeobecné informácie

 1. Celú stránku môže používateľ používať aj bez registrácie. Stránka však obsahuje hry a kvízy, ktoré si vyžadujú registráciu na sociálnej sieti.
 2. Týmto súhlasíte, že niektoré údaje z vášho používateľského profilu na sociálnej sieti môžu byť zverejnené (napr. vaše používateľské meno/meno, priebeh hry, status „online“, zvolený jazyk, dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia ako i ďalšie nepovinné informácie vrátane profilovej fotky). E-mailová adresa sa ostatným používateľom nezobrazuje.

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto stránky si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, preto sa prísne riadi pravidlami ochrany osobných údajov. Spracovanie užívateľských dát sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov.

3. Povinnosti používateľa

 1. Webová stránka sa môže používať len na zákonom povolené účely.
 2. Používateľ má zakázané blokovať webové funkcie, prepisovať, upravovať alebo kopírovať obsah, programový kód a/alebo údaje uvedené na webovej stránke, ako aj automaticky získavať jej obsah. Zákaz sa nevzťahuje na prípady, v ktorých sú uvedené zmeny nevyhnutné na riadne používanie webovej stránky.

4. Zmeny v prevádzke

Prevádzkovateľ je tiež oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť prevádzku stránky na základe vlastného uváženia, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Udelenie práv

 1. Prevádzkovateľ webovej stránky Vám ako užívateľovi udelí osobné, celosvetové, neprenosné a nevýhradné právo na používanie týchto služieb v súlade s týmito Podmienkami používania.
 2. Ako používateľ priznávate webovej stránke celosvetové, nevýhradné, bezplatné, neprenosné, dočasné, obsahovo a priestorovo neobmedzené právo používať vami zverejnený obsah vo všetkých médiách používaných prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený používať, zverejňovať, kopírovať, reprodukovať a šíriť tento obsah vo všetkých médiách, ako aj prispôsobovať, meniť a upravovať ho na tento účel.
 3. Ako používateľ garantujete, že vami zverejnený obsah nie je chránený autorskými právami tretích strán a môže tak byť použitý v zmysle bodu 5.2. Zároveň potvrdzujete, že vlastníte všetky práva, plnú moc a právomoci potrebné na to, aby bolo možné priznať webovej stránke vyššie uvedené práva na vami sprostredkovaný obsah.
 4. Práva, ktoré zaručujete webovej stránke, a vyššie opísané záruky na poskytnutie práv zostávajú v platnosti aj po ukončení používania webovej stránky.

6. Vlastnícke práva

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky texty, obrázky a iný obsah uverejnený na webovej stránke s výnimkou obsahu pridaného používateľmi podlieha autorským právam lingvo.info a nesmie byť používateľmi ani tretími stranami bez písomného súhlasu prevádzkovateľa použitý „online“ ani „offline“ inde než na tomto portáli.

7. Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ sa usiluje udržiavať portál v bezchybnej a bezpečnej prevádzke. Nezaručuje však, že portál je bezpečný, spoľahlivý a bez chýb po celý čas, alebo že funguje neustále bez prerušenia, oneskorenia či iných problémov.
 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ľahšie porušenie povinností, pokiaľ v dôsledku tohto porušenia nevznikli žiadne škody na živote, tele alebo zdraví, a pokiaľ nie sú dotknuté žiadne záruky alebo nároky podľa Zákona o ručení za škodu spôsobenú chybným výrobkom. Zodpovednosť za porušenie povinností, ktoré bránia riadnemu plneniu zmluvného vzťahu, na dodržiavanie ktorých sa môže používateľ spoľahnúť, zostáva naďalej nedotknutá. To platí aj pre porušenie povinností zo strany našich zástupcov.
 3. Podľa zákonných ustanovení nie je prevádzkovateľ webovej stránky ako prevádzkovateľ služby povinný monitorovať prenesené alebo uložené informácie, ani zisťovať okolnosti, ktoré poukazujú na protiprávnu činnosť. Prevádzkovateľ preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zverejnené výroky, údaje a/alebo informácie poskytnuté používateľmi, ani za obsah externých internetových stránok, na ktoré sa na stránke odkazuje.
 4. Napriek tomu, že prevádzkovateľ webovú stránku starostlivo kontroluje, nepreberá zodpovednosť za obsah externých stránok. Za obsah externých stránok, na ktoré sa na portáli odkazuje, je zodpovedný výlučne ich prevádzkovateľ.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a správnosť reklamy zobrazenej na stránke. Za obsah reklám zodpovedá výlučne ich autor. To platí aj pre obsah webových stránok, na ktoré portál odkazuje. Zverejnením reklamy na webovej stránke prevádzkovateľ nevyjadruje súhlas s jej prípadným nelegálnym obsahom. Zodpovedným je výlučne zákazník, ktorý si zverejnenie reklamy objednal.
 6. Používateľ oslobodzuje prevádzkovateľa od úhrady akýchkoľvek nárokov, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré si ostatní používatelia alebo iné tretie strany uplatnia voči prevádzkovateľovi, ak používateľ poruší ich práva prostredníctvom ním zverejneného obsahu. Používateľ, ktorý daný obsah na webovej stránke zverejňuje, preberá všetky náklady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia práv tretích strán, vrátane nákladov na právnu obhajobu. Všetky ďalšie práva, ako aj nároky prevádzkovateľa na náhradu škody zostávajú nedotknuté.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania a prípadné nezhody v súvislosti s týmito Podmienkami používania podliehajú právnym normám Spolkovej republiky Nemecko. Pokiaľ to umožňujú právne predpisy, miestom vyrovnania a výlučným sídlom súdu je Berlín.
 2. Právne záväzná je nemecká verzia tejto zmluvy.
 3. Majiteľ tejto webovej stránky má výhradné právo kedykoľvek a bez udania dôvodu tieto Podmienky používania zmeniť. Aktuálna verzia je neustále dostupná na https://lingvo.info/terms. Používatelia nebudú na zmenu Podmienok používania upozornení; za prečítanie a súhlas s aktuálnou verziou Podmienok používania je zodpovedný sám používateľ. Používaním webovej stránky po zmene Podmienok používania vyjadruje používateľ súhlas s týmito zmenami.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tohto používateľského vzťahu na tretiu stranu bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa alebo administrátora webovej stránky sú uvedené na podstránke Kontakt.

Posledná aktualizácia: 1. septembra 2014

Späť nahor