Přeskočit menu

Podmínky používání

Vítejte na stránce projektu lingvo.info! Používáním webové stránky lingvo.info („webová stránka“, „služba“, „provozovatel“) uživatel souhlasí, že si přečetl a porozuměl následujícím Podmínkám použití. Svůj souhlas s Podmínkami vyjádřil i uživatel, který stránku používá i když si na ní nevytvořil uživatelský účet. Přečtěte si, prosím, pozorně následující podmínky.

1. Všeobecné informace

 1. Celou stránku může uživatel používat i bez registrace. Stránka však obsahuje hry a kvízy, které si vyžadují registraci na sociální síti.
 2. Tímto souhlasíte, že některé údaje z Vašeho uživatelského profilu na sociální síti mohou být zveřejněny (např. Vaše uživatelské jméno/jméno, průběh hry, status „online“, zvolený jazyk, datum registrace, datum posledního přihlášení jako i další nepovinné informace včetně profilové fotografie). E-mailová adresa se ostatním uživatelům nezobrazuje.

2. Ochrana osobních údajů

Provozovatel této stránky si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, proto se přísně řídí pravidly ochrany osobních údajů. Zpracování uživatelských dat se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

3. Povinnosti uživatele

 1. Webová stránka se může používat jen k zákonem povoleným účelům.
 2. Uživatel má zakázáno blokovat webové funkce, přepisovat, upravovat nebo kopírovat obsah, programový kód a/nebo údaje uvedené na webové stránce, jakož i automaticky získávat její obsah. Zákaz se nevztahuje na případy, ve kterých jsou uvedené změny nevyhnutelné při řádném používání webové stránky.

4. Změny v provozu

Provozovatel je též oprávněn kdykoli změnit nebo přerušit provozování stránky na základě vlastního uvážení a to i bez předchozího upozornění.

5. Udělení práv

 1. Provozovatel webové stránky Vám jako uživateli udělí osobní, celosvětové, nepřenosné a nevýhradní právo na používání těchto služeb v souladu s těmito Podmínkami používání.
 2. Jako uživatel přiznáváte webové stránce celosvětové, nevýhradní, bezplatné, nepřenosné, dočasně, obsahově a prostorově neomezené právo používat Vámi zveřejněný obsah ve všech médiích používaných provozovatelem. Provozovatel je oprávněn používat, zveřejňovat, kopírovat, reprodukovat a šířit tento obsah ve všech médiích, jakož i přizpůsobovat, měnit a upravovat ho pro tento účel.
 3. Jako uživatel garantujete, že Vámi zveřejněný obsah není chráněn autorskými právy třetích stran a může tak být použit ve smyslu bodu 5.2. Garantujete, že vlastníte všechna práva, plnou moc a pravomoci potřebné k tomu, aby bylo možno přiznat webové stránce výše uvedená práva k Vámi zprostředkovanému obsahu.
 4. Práva, která zaručujete webové stránce, a výše popsané záruky na poskytnutí práv, zůstávají v platnosti i po ukončení používání webové stránky.

6. Vlastnická práva

Pokud není uvedeno jinak, všechen text, obrázky a jiný obsah zveřejněný na webové stránce s výjimkou obsahu přidaného uživateli podléhá autorským právům lingvo.info a nesmí být uživateli ani třetími stranami bez písemného souhlasu provozovatele použitý „online“ ani „offline“ jinde než na tomto portálu.

7. Zodpovědnost

 1. Provozovatel se snaží udržovat portál v provozu, bez chyb a bezpečný. Nezaručuje však, že portál je bezpečný, spolehlivý a bez chyb po celý čas nebo že funguje neustále bez přerušení, zpoždění nebo jiných problémů.
 2. Provozovatel není zodpovědný za lehčí porušení povinností, pokud v důsledku tohoto porušení nevznikly žádné škody na životě, těle nebo zdraví, a pokud nejsou dotknuty žádné záruky nebo nároky podle Zákona o ručení za škodu způsobenou chybným výrobkem. Zodpovědnost za porušení povinností, která brání řádnému plnění smluvního vztahu, a na jejichž dodržování se může uživatel spolehnout, zůstává nadále nedotknutá. To platí i pro porušení povinností našich zástupců.
 3. Podle zákonných ustanovení není provozovatel webové stránky jako provozovatel služby povinen monitorovat přenesené nebo uložené informace, ani zjišťovat okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost. Provozovatel proto nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, zveřejněné výroky, údaje a/nebo informace poskytnuté uživateli, ani za obsah externích internetových stránek, na které se na stránce odkazuje.
 4. Přestože provozovatel webovou stránku starostlivě kontroluje, nepřebírá zodpovědnost za obsah externích stránek. Za obsah externích stránek, na které se na portálu odkazuje, je zodpovědný výlučně jejich provozovatel.
 5. Provozovatel neodpovídá za obsah a správnost reklamy zobrazené na stránce. Za obsah reklam zodpovídá výlučně jejich autor. To platí i pro obsah webových stránek, na které portál odkazuje. Zveřejněním reklamy na webové stránce provozovatel nevyjadřuje souhlas s jejím případným nelegálním obsahem. Zodpovědným je výlučně zákazník, který si zveřejnění reklamy objednal.
 6. Uživatel osvobozuje provozovatele od úhrady jakýchkoli nároků, včetně nároků na náhradu škody, které si ostatní uživatelé nebo jiné třetí strany uplatní vůči provozovateli, pokud uživatel poruší jejich práva prostřednictvím jím zveřejněného obsahu. Uživatel, který daný obsah na webové stránce zveřejňuje, přebírá všechny náklady, které vzniknou provozovateli v důsledku porušení práv třetích stran včetně nákladů na právní obhajobu. Všechna další práva, jakož i nároky provozovatele na náhradu škody zůstávají nedotknuty.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky používání a případné neshody v souvislosti s těmito Podmínkami používání podléhají právním normám Spolkové republiky Německo. Pokud to umožňují právní předpisy, místem vyrovnání a výlučným sídlem soudu je Berlín.
 2. Právně závazná je německá verze této smlouvy.
 3. Majitel této webové stránky má výhradní právo kdykoliv a bez udání důvodu tyto Podmínky používání změnit. Aktuální verze je neustále dostupná na https://lingvo.info/terms. Uživatelé nejsou na změnu Podmínek používání upozornění; za přečtení a souhlas s aktuální verzí Podmínek používání je zodpovědný sám uživatel. Používáním webové stránky po změně Podmínek používání vyjadřuje uživatel souhlas s těmito změnami.
 4. Provozovatel je oprávněn úplně nebo částečně převést svoje práva a povinnosti vyplývající z tohoto uživatelského vztahu na třetí stranu bez předchozího upozornění.
 5. Kontaktní údaje provozovatele nebo administrátora webové stránky jsou uvedeny na podstránce Kontakt.

Poslední aktualizace: 1. září 2014

Nahoru