Прескочи към съдържанието

естонски

Eesti keel

Брой говорещи езика по рождение

Около 1.29 милиона

Официален език в

Естония, ЕС

Език на диаспора

Швеция, Финландия, Латвия, Германия, Канада, САЩ, Русия, Австралия, Аржентина, Бразилия, Обединеното кралство, Дания

Азбука
латиница, 32 букви
Граматически падежи
14
Езиков код
et, est
Езикова типология
аглутинативен , смесване , SVO
Езиково семейство
Уралско езиково семейство, угрофински клон, балто-финска подгрупа
Брой диалекти
2

Най-дълга дума

безкрайна енергия в неделя вечерта след празнуване на рожден ден, който е продължил през целия уикенд
сутрешна идилия след Нова година

Странна дума или изречение

Думи с минимум съгласни:
леден ръб
нощ с гръмотевична буря
скотовъд
Най-дългите съставни думи:
през една работна нощ звездоброец седеше на леден ръб
градина на брега на реката

История

Естонският език започнал да се оформя през XII-XIII век в резултат на смесване на два или три езика, които се отделили от другите балто-фински диалекти в началото на общата ера. Немският, както и славянските и балтийските езици, също оказали влияние върху развитието на естонския.

Диалекти

Две диалектни групи, които съществено се различават една от друга:

 • Северен диалект
  • Средноестонски диалекти: централен, западен, островен, източен
  • Североизточни диалекти: крайбрежен, алутагузки (в областта Ида-Виру)
 • Южни диалекти: мулгиски, тартуски, въруски

Писмена система и произношение

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • š
 • z
 • ž
 • t
 • u
 • v
 • w
 • õ
 • ä
 • ö
 • ü
 • x
 • y

Естонските думи обикновено имат ударение върху първата сричка (въпреки че има изключения, например в aitäh "благодаря", sõbranna "приятелка" и някои междуметия: ahah, ohoh ударението пада върху втората сричка). В по-стари заемки също се акцентира върху първата сричка, miljonär, apelsin, pensionär, докато в по-скоро заети думи ударението се запазва като в езика източник, например büroo, psühholoogia, kompuuter.

Гласните се произнасят ясно, без редукция. Съгласните и гласните имат три степени на дължина: koli (кратко "о" - "преминавай"), kooli (в среднодълго "о", "училище", в родителен падеж), kooli (дълго "о" , "на училище").

Съгласните се делят на силни и слаби, а не на звучни и беззвучни. Съгласната g, b, d, d’, например, не е звучен, а е слаб, с лека оклузия, затова акустично звучи по-скоро като k, p, t, t’. Естонското k, p, t, t’ се произнася с дълга обструкция. Съгласните не се обеззвучават в края на думите. Силните и слабите преградни не се различават в началото на думата, така че, например, думите baas ("база") и paas ("варовик") се произнасят по един и същи начин. Звукът f се среща само в заемки: film, faktor.

Произношението в повечето случаи е ясно от правописа.

Граматика

Естонският е аглутиниращо-флективен език. Граматичните форми се образуват, като граматичните маркери и окончанията се добавят към основата на думата (например: мн.ч. адесивен падеж lauda+de+l (основа + маркер за множествено число + падежно окончание) "на масите"; има и фонетични промени на думите (lugema "чета, в инфинитив" - loen "аз чета".) Думите могат да се състоят от голям брой морфеми.

В естонския няма член или граматически род. Има маркер за женски род за тези думи, които се отнасят до женския пол, например: tanárnő ("учителка"), titkárnő ("секретарка").

Естонският има 14 падежа. Окончанията се основават на смяна на така наречените силни и слаби степени и като резултат една дума може да претърпи много съществени промени: tuba ("стая", именителен) - toa ("стаи", родителен).

Личните местоимения имат две форми, къса (неударена) и пълна (ударена).

Естонските глаголи нямат категорията "вид". Има две граматически времена, сегашно и минало (с три разновидности - несвършено, свършено и минало предварително време). Бъдеще време се изразява с формите за сегашно време или с аналитични форми заедно с глагол hakkama "започвам" (или saama "мога"):

 • ma kirjutan
  Аз пиша / Аз ще напиша / Аз ще пиша
 • ma hakkan kirjutama
  Ще започна да пиша (сега)
 • ma saan kirjutada
  Мога да пиша

Естонският език има четири наклонения:

 • изявително наклонение: Ta laulab hästi. ("Той пее добре.")
 • условно: Ta laulaks hästi. ("Той би пял добре.")
 • преизказно: Ta laulvat hästi. ("(Според тях) той пеел добре.")
 • повелително Ta laulgu hästi! ("Нека пее добре!"

От глаголите може да се образуват четири причастия - деятелно и страдателно в сегашно и минало време - и едно деепричастие: looma ("създавам"): loov ("създаващ", сегашно деятелно причастие), {sound3 } ("създаван", сегашно страдателно причастие), loonud ("бил създаващ", минало деятелно причастие), loodud ("създаден", минало страдателно причастие).

Словообразуване и лексика

В естонския има много думи, състоящи се от два, три, четири или повече компоненти:

 • suur/linn
  голям град
 • vihma/piisad
  дъждовни капки
 • pôllu/majandus/iilikool
  селскостопански университет

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Обратно горе