Prejsť na obsah

Fínčina

Suomen kieli

Počet rodených hovoriacich

približne 5 miliónov (z toho 4,7 milióna vo Fínsku)

Oficiálny jazyk

Fínsko, EÚ

Minoritný jazyk

Švédsko, Karélia (Ruská federácia)

Jazyk diaspóry

Švédsko, Estónsko, Nórsko, Spojené štáty americké, Ruská federácia, Kanada

Abeceda
29 (26 písmen latinky + ä, ö, å)
Gramatické pády
15
Jazykový kód
fi, fin
Typologická klasifikácia jazyka
aglutinačný , spájanie , samohlásková harmónia , vynechávanie zámen , SVO
Jazyková rodina
uralská, ugrofínsky jazyk
Počet dialektov
3 hlavné skupiny dialektov: severné dialekty (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), východné dialekty (savolais- ja kaakkoismurteet) a západné dialekty (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre)

Najdlhšie slovo

ani nie z jej nedostatku organizácie, predpokladáš

Zaujímavé slovo alebo veta

Metlička z brezových prútikov je zodpovedná iba za príslušnú osobu zodpovednú za metličku z brezových prútikov.

História

Fínčina patrí do skupiny ugrofínskych jazykov, ktoré sa spolu so samodijskými jazykmi začleňujú do uralskej jazykovej rodiny. Obrázok nižšie znázorňuje historický vývoj uralskej jazykovej rodiny.

Historický vývoj uralskej jazykovej rodiny (zdroj: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol citujúci: Finnougor Kalauz. Ed. Martha Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001.)

Fínčina sa často považuje za škandinávsky jazyk, ale v skutočnosti nie je geneticky príbuzná ani s nórčinou, ani so švédčinou. Jediným významným európskym jazykom, s ktorým má fínčina spločný prajazyk, je maďarčina, ale tieto dva jazyky sú si podobné asi ako slovenčina s portugalčinou. Medzi najpríbuznejšie jazyky fínčiny patria baltsko-fínske jazyky, a to estónčina, karelčina, vepčina, livvikovčina, ingrijčina a pod. Fínom je zrozumiteľná karelčina a čiastočne aj estónčina. Fínčina je jeden z najrozšírenejších ugrofínskych jazykov. Je oficiálnym jazykom vo Fínsku a v EÚ, po fínsky hovorí takmer 5 miliónov ľudí. Niektoré ďalšie jazyky, ktoré sú príbuzné fínčine, sa používajú v Ruskej federácii, mnohým z nich však hrozí zánik. Nasledujúca tabuľka uvádza 15 ekvivalentných slov vo fínčine a v ďalších ugrofínskych jazykoch.

Príbuzné slová jazykov ugrofínskej jazykovej rodiny

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
oko silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
jazyk kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
srdce sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
krv veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
žlčník/žlč sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
ľad jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
oblak pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
rieka joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
hniezdo pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
jeden yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
dva kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
tri kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
štyri neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
päť viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Dialekty

Vo fínčine sa rozlišujú tri hlavné skupiny dialektov: severné, východné a západné.

Fínske dialekty

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Zdroj: Wikimedia Commons

V porovnaní s inými európskymi jazykmi je členenie fínskych dialektov výrazné. Dialekty fínčiny sa členia primárne na východné a západné. Hlavné odlišnosti medzi dialektmi sa prejavujú predovšetkým vo výslovnosti, ale zaujímavé sú aj niektoré lexikálne rozdiely. V západných dialektoch sa napr. „brezové prútiky“, ktoré sa používajú v saune, označujú ako vihta a vo východných a v severných častiach Fínska ako vasta.

Distribúcia slov vasta a vihta.

Písmo a výslovnosť

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Fínčina obsahuje okrem písmen latinskej abecedy aj písmená s diakritikou, a to ä, ö a å. Ä a ö sa používajú bežne, pričom å sa vyskytuje iba v slovách prevzatých zo švédčiny, napr. skål (Na zdravie!). Hlásky sa vo fínčine delia na dlhé a krátke. Dĺžka môže zmeniť význam slova, napr. v slovách lama (recesia) a laama (lama). Nasledujúce slová sú foneticky a pravopisne veľmi podobné, ale ich význam je odlišný:

 • tili
  účet
 • tiili
  tehla
 • tilli
  kôpor

Fínčina má prízvuk na prvej slabike slova. Vo fínčine sa uplatňuje fonetický pravopisný princíp, t. j. „píš, ako počuješ“, preto by ste pri čítaní textu vo fínčine neurobili veľa chýb vo výslovnosti. Tu nájdete článok o najkrajších fínskych slovách.

Gramatika

Fínčina patrí k aglutinačným jazykom, v ktorých každá morféma (najmenšia významová jednotka) nesie jeden gramatický význam. Ohýbanie slov sa uskutočňuje pripájaním morfém ku koreňu slova. Fínske slovo vaimollenikin je do slovenčiny preložiteľné pomocou niekoľkých slov: „tiež k mojej žene“:

vaimo-lle-ni-kin

žene-k-mojej-tiež

V úvodnej časti o všeobecných informáciách o fínčine je uvedené najdlhšie fínske slovo epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän, ktoré nevzniklo skladaním, ale aglutináciou, t. j. pripájaním morfém. Toto slovo sa nedá doslovne preložiť, znamená približne: „ani nie z jej nedostatku organizácie, predpokladáš.“

Zaujímavou vlastnosťou fínčiny je množstvo gramatických pádov, v závislosti od prístupu sa rozlišuje 14 až 17 rôznych pádov. Šesť z nich sú lokatívne pády, ktoré vyjadrujú pohyb smerom niekam, umiestnenie predmetu alebo vzďaľovanie sa. Ak chce niekto povedať: „Oni sú v dome“ (talo), použije tvar talossa, pričom morféma „-ssa“ znamená „v“. Prípona -sta vyjadruje smer „z“, -on v slove taloon znamená „do(vnútra)“. Vo fínčine je dôležité rozlišovať vnútorné a vonkajšie lokatívne pády. Ak sa niečo nachádza v otvorenom priestore (stôl, strecha a pod.), použijeme iné pádové zakončenia ako zakončenia spomenuté vyššie, pretože fínčina rozlišuje sufixy s významom „do“ a „na“. Katto znamená „strecha“. Katolle vyjadruje „na strechu“ a slovo katolta „zo strechy“:

Lokatívne pády vo fínčine

Tvorenie slov a slovná zásoba

Fínčina je známa svojou bohatou zásobou zvukomalebných citosloviec. Slová reprezentujúce zvuky sa vo fínčine líšia podľa toho, kto alebo čo ich vytvára.

Fínske zvukomalebné slová

bzučanie

 • hurista
  motora
 • suhista
  pískanie v uchu

syčanie

 • sihistä
  hada
 • suhista
  vetra
 • sähistä
  mačky

bzučanie

 • surista
  muchy
 • pöristä
  chrobáka
 • inistä
  komára
 • kahista
  listov

kňučanie

 • murista
  psa
 • kurista
  žalúdka
 • vikistä
  myši

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor