Přeskočit menu

Finština

Suomen kieli

Počet rodilých mluvčích

4 994 490 včetně 4 700 000 ve Finsku

Oficiální jazyk v

Finsko, EU

Menšinový jazyk v

Švédsko, Karélie (Ruská federace)

Jazyk diaspory

Švédsko, Estonsko, Norsko, USA, Ruská federace, Kanada

Abeceda
29 (26 písmen latinky + ä, ö, å)
Gramatické pády
15
Kód jazyka
fi, fin
Typologická klasifikace jazyka
aglutinační , skládání , samohlásková harmonie , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
Uralský, ugrofinský, finský
Počet nářečí
Tři hlavní skupiny dialektů: severní dialekty (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), východní dialekty (savolais- ja kaakkoismurteet) a západní dialekty (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

Nejdelší slovo

ani ne z jejího nedostatku organizace, předpokládáš

Zajímavé slovo nebo věta

Metlička z březových proutků je zodpovědná jen za příslušnou osobu zodpovědnou za metličku z březových proutků.

Historie

Finština patří do skupiny ugrofinských jazyků, které se spolu se samojedskými jazyky začleňují do uralské jazykové rodiny. Obrázek znázorňuje historický vývoj uralské jazykové rodiny.

Historický vývoj uralské jazykové rodiny (zdroj: http://www.regulytarsasag.hu/madartavlatbol citovaný: Finnougor Kalauz. Ed. Martha Csepregi. Medicina Publishing Co, 2001.)

Finština se často považuje za skandinávský jazyk, ale ve skutečnosti není geneticky příbuzná s norštinou ani se švédštinou. Jediným „velkým“ evropským jazykem, se kterým je finština příbuzná, je maďarština, ale tyto dva jazyky jsou si podobné asi jako čeština s portugalštinou. Mezi nejpříbuznější jazyky finštiny patří baltsko-finské jazyky, a to estonština, karelština, vepština, livvi, ingrijština apod. Finům je srozumitelná karelština a částečně i estonština. Finština je jeden z nejrozšířenějších ugrofinských jazyků. Je oficiálním jazykem ve Finsku a EU, finsky mluví téměř 5 milionů lidí. Některé další jazyky, které jsou příbuzné finštině, se používají v Ruské federaci, mnohým z nich však hrozí zánik. Následující tabulka uvádí 15 příbuzných slov ve finštině a v dalších ugrofinských jazycích.

Příbuzná slova jazyků ugrofinské jazykové rodiny

fi ee ve sa ma er ud ko kp ha ma hu
oko silmä silm sil’m čalbmi шинча сельме син син син сэм сам szem
jazyk kieli keel kel' giella йылме кель кыл кыв кыв ньалəм нēлым nyelv
srdce sydän süda südäin válbmu шӱм cедей сюлэм сьöлöм сьöлöм сăм сым szív
krev veri veri veri varra вӱр вeрь вир вир вир ўр кēлп vér
žlučník/žluč sappi sapp sap sáhppi шекш сэпе сэп сöп сöп сып восьрам epe
led jää jää jiekŋa ий эй йö йы йи йэк яӈк jég
oblak pilvi pilv pil’v balva пыл пeль пилем кымöp пив пăлəӈ тул felhő
řeka joki jõgi jogi johka эҥep ёв шур ю ю йŏхан я folyó
hnízdo pesä pesa peza beassi пыжаш пизэ kap пoз пoз тыхəл пити fészek
jeden yksi üks üks’ okta ик вейке одиг öтік öти ит акв egy
dva kaksi kaks kaks’ guokte кoк кaвтo кык кык кык кăтəн кит kettő
tři kolme kolm koume golbma кум колмо куинь куим куим хулəм хȳpӯм három
čtyři neljä neli nel’ njeallje ныл нилe ньыль нёль нёль ньăл нилa négy
pět viisi viis viž vihtta вич вете вить вит вит вeт ат öt

Nářečí

Ve finštině se rozlišují tři hlavní skupiny dialektů: severní, východní a západní.

Finské dialekty

 1. Lounaismurteet
 2. Hämäläismurteet
 3. Etelä-Pohjanmaan murre
 4. Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet
 5. Peräpohjalaiset murteet
 6. Savolaismurteet
 7. Kaakkoismurtee

Zdroj: Wikimedia Commons

Ve srovnání s jinými evropskými jazyky je rozčlenění finských dialektů výrazné. Dialekty se člení primárně na východní a západní. Hlavní odlišnosti mezi dialekty se projevují především ve výslovnosti, ale zajímavé jsou i některé lexikální rozdíly. V západních dialektech se např. „březové proutky“, které se používají v sauně, označují jako vihta a ve východních a severních částech Finska jsou to vasta.

Distribuce slov vasta a vihta.

Písemný systém a výslovnost

 • a
 • å
 • ä
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • w
 • v
 • x
 • y
 • z

Finština obsahuje kromě písmen latinské abecedy i písmena s diakritikou, a to ä, ö a å. Ä a ö se používají běžně, přičemž å se používá pouze ve slovech převzatých ze švédštiny, např. skål („Na zdraví!“). Hlásky se ve finštině dělí na dlouhé a krátké. Délka může změnit význam slova, např. slovo „recese“ (lama) nebo „lama“ (laama). Následující slova jsou foneticky a pravopisně velmi podobná, ale jejich význam je různý:

 • tili
  účet
 • tiili
  cihla
 • tilli
  kopr

Finština má přízvuk na první slabice slova. Ve finštině se uplatňuje fonetický pravopisný princip, tj. „piš, jak slyšíš.“ Výslovnost se ve většině případů shoduje s psanou podobou slova. Toto je článek o nejkrásnějších finských slovech.

Gramatika

Finština patří k aglutinačním jazykům, ve kterých každý morfém (nejmenší významová jednotka) nese jeden gramatický význam. Ohýbání slov se uskutečňuje připojováním morfémů ke kořeni slova. Finské slovo vaimollenikin je do češtiny přeložitelné pomocí několika slov: „též k mé ženě“.

vaimo-lle-ni-kin

ženě-k-mé-též

V úvodní části s obecnými informacemi o finštině je uvedeno nejdelší finské slovo, které nevzniklo skládáním – epäjärjestel­mällistyttämättö­myydelläänsäkäänköhän, ale aglutinací, tj. připojováním morfémů. Toto slovo se nedá doslovně přeložit, znamená přibližně: „Ani ne z jejího nedostatku organizace, předpokládáš.“

Zajímavou vlastností finštiny je množství gramatických pádů, v závislosti na přístupu se rozlišuje 14 až 17 různých pádů. Šest z nich jsou lokativní pády, které vyjadřují pohyb směrem někam, umístění předmětu nebo vzdalování se. Pokud chce někdo říci: „Oni jsou v domě“ (talo), použije tvar talossa, přičemž morfém „-ssa“ znamená „v“. Přípona -sta vyjadřuje směr „z“, -on ve slově taloon znamená „do(vnitř)“. Ve finštině je důležité rozlišovat vnitřní a vnější lokativní pády. Pokud se něco nachází v otevřeném prostoru (stůl, střecha apod.), použijeme jiná pádová zakončení než zakončení zmíněná výše, protože finština rozlišuje přípony s významem „do“ a „na“. Katto znamená „střecha“. Katolle vyjadřuje „na střechu“ a slovo katolta „ze střechy“:

Lokativní pády ve finštině

Tvorba slov a slovní zásoba

Finština je známá svou bohatou zásobou zvukomalebných citoslovcí. Slova vyjadřující zvuky se ve finštině liší podle toho, kdo je vytváří.

Finská zvukomalebná slova

bzučení

 • hurista
  motoru
 • suhista
  pískání v uchu

syčení

 • sihistä
  hada
 • suhista
  větru
 • sähistä
  kočky

broukání

 • surista
  mouchy
 • pöristä
  brouka
 • inistä
  komára
 • kahista
  listů

kňučení

 • murista
  psa
 • kurista
  žaludku
 • vikistä
  myši

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru