Vissza a tartalomjegyzékhez

román

Limba română

Anyanyelvi beszélők száma

kb. 24 millió (Románia és Moldova)

Hivatalos nyelv a következő országokban:

Románia, Moldova, (Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság), Európai Unió

Kisebbségi nyelv a következő területeken:

Szerbia, Magyarország

Nyelvi diaszpóra

Olaszország, Spanyolország, Amerikai Egyesült Államok, Németország, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztria, Franciaország, Belgium, Portugália, Ciprus, Ausztrália, Írország

Ábécé
latin / 31 betű; a Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságban a cirill ábécét használják
Nyelvtani esetek
2
Nyelvkód
ro, rum, ron
Nyelvi tipológia
flektáló , pro-drop (nem kell kitenni a névmási alanyt) , SVO
Nyelvcsalád
indoeurópai, újlatin
Nyelvjárások száma
3 major groups (aromán, meglenoromán, isztroromán)

Leghosszabb szó

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, szilikózis
44 betű

Érdekes szó vagy mondat

amalgám
nyolcbetűs szó egyetlen mássalhangzóval

Bevezetés

A román szót néha általánosabb értelemben is használják, amely négy nyelvet, illetve nyelvjárást foglal magában: a dákorománt, az arománt, a meglenorománt, és az isztrorománt. A négy nyelv, amelyek esetében a kölcsönös érthetőség elég nehézkes, annak az újlatin nyelvváltozatoknak az utódai, amelyeket a Duna északi és déli oldalán beszéltek, mielőtt még a szláv törzsek betelepültek a Dunától délre fekvő területekre. Ezt a négy nyelvet keleti román nyelvekként is szokták emlegetni. Ha a román elnevezést ebben a bővebb értelemben használjuk, akkor a tulajdonképpeni román nyelvre a dákoromán elnevezést kell használnunk.

Történelem

A román nyelv a vulgáris latin nyelvből ered, amely az időszámításunk kezdete utáni első évszázadok során honosodott meg Daciában. A keleti román nyelv történetének a 3. század és a proto-román nyelv 10. századig történő kialakulása közötti szakaszát, amikor a terület a Bizánci Birodalom befolyása alá került, nem ismerjük.

A román nyelvet a középkor során nem dokumentálták, csak a 16. században jelenik meg a történelmi feljegyzésekben.

A legrégebbi fennmaradt román nyelvű dokumentum Neacșu levele (1521), amelyet cirill betűkkel írtak. A cirill ábécé használata (a latin írás használatával párhuzamosan) 1860-ig, a latin betűs román helyesírás hivatalos bevezetéséig tartott.

Rokonság a moldvai nyelvvel

Az 1924-ben megalapított Moldovai Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságban erősen támogatták azt az elképzelést, hogy a moldvai a romántól független nyelv. Ehhez az is hozzátartozott, hogy az íráshoz a cirill ábécét használták. 1932-ben azonban hivatalosan áttértek a latin betűs írásra, és a helyesírás megegyezett a standard románnal. Ez a trend 1938-ban ismét megfordult, amikor újra hivatalossá tették a cirill írásmódot. Ez így maradt 1940 után a Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaságban is (amelyhez hozzátartozott Besszarábia is, amit 1940-ben csatoltak át Romániától). 1989-ben azonban ismét a latin írást tették hivatalossá (amely ismét megegyezett a román helyesírással). 1991-ben a köztársaság nevét Republica Sovietică Socialistă Moldovenească-ról (Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaság) Republica Moldova-ra (Moldovai Köztársaság) változtatták.

A különvált Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaságban még mindig a cirill írást használják, a nyelvet pedig moldávnak hívják.

Írásrendszer és kiejtés

 • a
 • ă
 • â
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • î
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ș
 • t
 • ț
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • Ă ă – a betű breve (csónak) ékezettel, a /ə/ hangot jelöli
 • Â â – a betű fordított csónak ékezettel, az /ɨ/ hangot jelöli
 • Î î – i betű fordított csónak ékezettel, az /ɨ/ hangot jelöli
 • Ș ș – s alsó vesszővel, a /ʃ/ hangot jelöli
 • Ț ț – t alsó vesszővel, a /t͡s/ hangot jelöli

Az â betűt kizárólag a szó belsejében használják, a nagybetűs változata csak a csupa nagybetűvel írt feliratokban fordul elő.

Az î és az â betűk fonetikailag és funkciójukat tekintve azonosak. A kétfajta betű létezésének nyelvtörténeti okai vannak, amely a nyelv latin eredetére vezethető vissza.

A moldáviai cirill ábécé

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Nyelvtan

A román az egyetlen újlatin nyelv, amelyben enklitikus (simuló) határotott névelő van, ami azt jelenti, hogy a névelőket a főnév végéhez csatolják hozzá (mint a skandináv nyelvekben, a bolgárban és a macedónban), ahelyett, hogy a főnév előtt állnának (proklitikus névelő). A többi újlatin nyelvhez hasonlóan a román nyelv névelői is a latin mutató névmásból alakultak ki.

A román főneveknek háromféle nemük lehet: hímnem, nőnem és semlegesnem. A semlegesnemű főnevek egyes számban hímneműként, többes számban nőneműként viselkednek. Ez különbözik a latintól, ahol a semlegesnemű főnevek külön csoportot alkottak.

Azok a főnevek, amelyek a szótári alakjukban (egyes szám, alanyeset, névelő nélküli alak) mássalhangzóra vagy az -u magánhangzóra/félhangzóra végződnek, általában hím- vagy semlegesneműek. Ha -ra vagy -a-ra végződnek, akkor általában nőneműek.

Hímnem Nőnem Semlegesnem
om
férfi
bunică
nagymama
drum
út
bou
ökör
carte
könyv
cadou
ajándék
copac
fa
cafea
kávé
exemplu
példa

A román nyelv az alábbi öt nyelvtani esetet örökölte a latin nyelvből: alanyeset, birtokos eset, részeshatározói eset, tárgyeset és megszólító eset. Alakilag az alanyeset és a tárgyeset egyforma alakú a főneveknél, ugyanúgy a birtokos esetnek és a részeshatározói esetnek is ugyanaz az alakja (azonban az esetek alakja különböző a névmásoknál). A megszólító esetet általában csak olyan, embereket vagy tárgyakat jelölő főneveknél használják, amelyeket gyakran használunk közvetlen megszólításnál. Manapság azonban egyre inkább terjed az alanyeset használata ebben a szituációban.

Határozott névelővel

Egyes szám Többes szám
Alanyeset
Tárgyeset
Hímnem
băiatul
fiú
băieții
Nőnem
mama
anya
mamele
Semlegesnem
oul
tojás
ouăle
Birtokos eset
Részeseset
Hímnem
băiatului băieților
Nőnem
mamei mamelor
Semlegesnem
oului ouălor

Határozott névelő nélkül

Egyes szám Többes szám
Alanyeset
Tárgyeset
Hímnem
băiat băieți
Nőnem
mamă mame
Semlegesnem
ou ouă
Birtokos eset
Részeseset
Hímnem
băiat băieți
Nőnem
mame mame
Semlegesnem
ou ouă
Egyes szám Többes szám
Megszólító eset Hímnem
băiatule/băiete băieților
Nőnem
mamo mamelor
Semlegesnem
oule ouălor

Nyelvjárások

A román nyelv egyes változatait elsősorban fonetikai különbségek alapján lehet megkülönböztetni egymástól. Maguk a románok ejtésmódként vagy beszédmódként hivatkoznak ezekre a különbségekre.

A román nyelvjárások két fő csoportra oszthatók: déli és északi csoportra:

 • A déli csoport csak egy tagból áll:
  • havasalföldi aldialektus
 • Az északi csoportba hét aldialektus tartozik:
  • moldvai aldialektus
  • bánsági aldialektus
  • átmeneti jellegű erdélyi változatoknak kis különbségekkel rendelkező csoportja

Nyelvtörők

 • Pipotele priponite în panoplia paralelipipedelor pompau pipăind pampoanele laptopurilor.
 • Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice în magazin în dendometacinul lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic.
 • Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, dar mai tare vâjâie avionul vâjâietor.
 • Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om zice, da tu zici c-am zis c-om zice.
 • Știu că știu că știu că-i știucă şi mai știu că știu că muşcă.

Tematikus szavak

Mulatságos vagy furcsa hagyományos közmondások és szólások

Vissza az elejére