Přeskočit menu

Rumunština

Limba română

Počet rodilých mluvčích

přibližně 24 milionů (Rumunsko a Moldavsko)

Oficiální jazyk v

Rumunsko, Moldavsko, (Podněstří), EU

Menšinový jazyk v

Srbsko, Maďarsko

Jazyk diaspory

Itálie, Španělsko, USA, Německo, Velká Británie, Kanada, Rakousko, Francie, Portugalsko, Kypr, Austrálie, Irsko

Abeceda
Latinka / 31 písmen; cyrilice se stále používá v Podněstří
Gramatické pády
2
Kód jazyka
ro, rum, ron
Typologická klasifikace jazyka
flektivní , vynechávání zájmen , SVO
Jazyková rodina
Indoevropský, románský
Počet nářečí
3 hlavní skupiny (arumunština, meglenorumunština, istrorumunština)

Nejdelší slovo

silikóza (nemoc způsobená zaprášením plic křemenným prachem)
44 písmen

Zajímavé slovo nebo věta

amalgám
slovo, které se skládá ze 7 souhlásek a jen 1 samohlásky

Úvod

Pojem rumunština v širším smyslu pojmenovává čtyři jazyky nebo dialekty, kterými jsou dákorumunština, arumunština, meglenorumunština a istrorumunština. Tyto čtyři navzájem poměrně těžko srozumitelné jazyky vznikly z různých mluvených variant románských jazyků, které se používaly v obou oblastech na severu i na jihu od řeky Dunaj v době před příchodem Slovanů na toto území. Označují se také jako východorománské jazyky. V případě, že se termín rumunština používá v tomto širším smyslu, k označení rumunštiny v užším smyslu se používá pojem dákorumunština.

Historie

Rumunština vznikla z tzv. vulgární latiny, která se v Dácii (území jihozápadního Rumunska) rozšířila v prvních stoletích našeho letopočtu. Mezi 3. stoletím a vznikem protorománského jazyka v 10. století, kdy se území dnešního Rumunska dostalo pod vliv Byzantské říše, je historie východorománského jazyka neznámá.

Rumunština není v období středověku doložena, první doklady pocházejí až ze začátku 16. století.

Nejstarší rumunský dokument je Neacșův list, byl napsán v cyrilici a pochází z roku 1521. Cyrilice se (spolu s latinkou) používala na území Rumunska do roku 1860, kdy se začala oficiálně používat latinka.

Vztah mezi rumunštinu a moldavštinou

Názor, že moldavština je odlišná od rumunštiny, byl silně podporován po vzniku Moldavské autonomní sovětské socialistické republiky (r. 1924). Zavedlo se používání cyrilice, kterou v roce 1932 nahradila latinka, po této změně byl pravopis moldavštiny stejný jako pravopis spisovné rumunštiny. Tento trend byl obrácen v roce 1938, kdy se začala opětovně používat cyrilice, a v jejím používání se pokračovalo i v Moldavské SSR (včetně anektované Besarábie patřící do roku 1940 Rumunsku). V roce 1989 cyrilici znovu nahradila latinka (opět identický pravopis jako v Rumunsku). V roce 1991 se název republiky Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (Moldavská sovětská socialistická republika) změnil na Republica Moldova („Republika Moldova“; nicméně v češtině používáme název Moldavská republika).

V Podněstří se stále používá používá cyrilice a místní verze rumunštiny je stále považována za samostatný jazyk – moldavštinu.

Písemný systém a výslovnost

 • a
 • ă
 • â
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • î
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ș
 • t
 • ț
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • Ă ă – „a“ s obloučkem (Ă, ă), pro hlásku /ə/
 • Â â – „a“ s cirkumflexem (Â, â), pro hlásku /ɨ/
 • Î î – „i“ s cirkumflexem (Î, î), pro hlásku /ɨ/
 • Ș ș – „s“ s čárkou pod písmenem (Ş, ş), pro hlásku /ʃ/
 • Ț ț – „t“ s čárkou pod písmenem (Ţ, ţ), pro hlásku /t͡s/

Písmeno â se vyskytuje výlučně uprostřed slov; v podobě velkého písmene se používá jen v nadpisech psaných kapitálkami.

Písmena î a â jsou foneticky i funkčně identické. Používají se z historických důvodů, poukazujíc na původ jazyka v latině.

Moldavská cyrilice

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Gramatika

Rumunština jako jediný románský jazyk používá určité členy v enklitické pozici, jako přípony k podstatnému jménu (podobně jako ve skandinávských jazycích, bulharštině nebo makedonštině), ne v proklitické pozici (před slovem). Tyto členy (podobně jako v jiných románských jazycích) vznikly z latinských ukazovacích zájmen.

Podstatná jména mohou být v jednom ze 3 rodů: mužském, ženském a středním. Podstatná jména středního rodu se v jednotném čísle chovají jako slova mužského rodu a v množném čísle jako slova ženského rodu.

Podstatná jména v základním tvaru (v nominativu jednotného čísla bez člena), které jsou zakončeny na souhlásku nebo samohlásku, příp. polosamohlásku -u, jsou častěji mužského nebo středního rodu; pokud jsou zakončeny na nebo -a, jsou obvykle ženského rodu.

Mužský rod Ženský rod Střední rod
om
člověk
bunică
babička
drum
cesta
bou
vůl
carte
kniha
cadou
dar, dárek
copac
strom
cafea
káva
exemplu
příklad

Rumunština z latiny zdědila 5 pádů a to nominativ, genitiv, dativ, akuzativ a vokativ. Z hlediska morfologie se nominativ a akuzativ podstatných jmen neliší, stejně dativ a genitiv jsou formálně stejné pády (s výjimkou osobních zájmen, které mají v těchto pádech odlišnou formu). Vokativ se používá jen u podstatných jmen označujících oslovované osoby nebo věci. V současnosti převládá tendence používat na oslovení nominativ.

S určitým členem

Singulár Plurál
Nominativ
Akuzativ
Mužský rod
băiatul
chlapec
băieții
Ženský rod
mama
matka
mamele
Střední rod
oul
vejce
ouăle
Genitiv
Dativ
Mužský rod
băiatului băieților
Ženský rod
mamei mamelor
Střední rod
oului ouălor

Bez určitého členu

Singulár Plurál
Nominativ
Akuzativ
Mužský rod
băiat băieți
Ženský rod
mamă mame
Střední rod
ou ouă
Genitiv
Dativ
Mužský rod
băiat băieți
Ženský rod
mame mame
Střední rod
ou ouă
Singulár Plurál
Vokativ Mužský rod
băiatule/băiete băieților
Ženský rod
mamo mamelor
Střední rod
oule ouălor

Nářečí

Varianty rumunštiny se vyznačují především rozdíly ve fonetice. Samotní Rumuni hovoří o svých nářečích jako o „přízvucích“ nebo „řečech“.

Rumunské dialekty se rozdělují do 2 skupin, a to na jižní a severní:

 • Jižní skupina dialektů obsahuje jen jednoho zástupce:
  • valašský dialekt
 • Severní skupinu dialektů tvoří:
  • moldavský dialekt
  • banacký dialekt
  • skupina jemně odlišených a přechodných transylvánských variant

Jazykolamy

 • Pipotele priponite în panoplia paralelipipedelor pompau pipăind pampoanele laptopurilor.
 • Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice în magazin în dendometacinul lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic.
 • Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, dar mai tare vâjâie avionul vâjâietor.
 • Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om zice, da tu zici c-am zis c-om zice.
 • Știu că știu că știu că-i știucă şi mai știu că știu că muşcă.

Tématická slova

Vtipná nebo zvláštní přísloví a slovní spojení

Nahoru