Въведение

Синтаксисът се занимава с линейната структура на езика, като се опитва да обясни как думите (най-малките единици на синтаксиса) си взаимодействат в образуването на изречение (най-голямата единица на синтаксиса).

Отделните думи, както и по-сложни структурни части на изречението могат да бъдат описани от гледна точка на формата, т. е, какво са или от какво се състоят, и функцията, т.е. каква е ролята им в изречението. В изречение Европейската космическа агенция изпрати космическа сонда до Марс през 2003 г., например, има пет съставки, показващи кой извърши действието (изпрати) какво, а също и къде и кога. Основната съставна част е глаголът изпрати, който директно контролира частите кой и какво (наричани подлог и допълнение в теорията на синтаксиса), и по-слабо - второстепенните части за време и място (наричани обстоятелствени пояснения). За такива функционални съставки може да се мисли като за слотове, които се запълват с материал от различни синтактични форми. По този начин подлогът Европейската космическа агенция е не само чудесна алтернатива на NASA, но също така и група от думи, наречена именна фраза (ИФ), тъй като тя се оглавява от съществително и защото той може да бъде заменена с просто (обикновено) съществително ЕКА или местоимение тя. Въпреки че всички езици могат да изразят кой-направи-какво-кога-къде, те правят това по изключително различаващи се начини по отношение на реда на съставните части. (Типология).

ПРедставяне на синтактическите структури

Повечето съвременни синтактически теории използват дървовидни структури, за да опишат синтактическите отношения, както между различните съставни части (генеративна граматика), така и между думите/елементарните единици от текста (граматика на зависимостите).

Генеративната граматика (или граматика на структурата на фразата) е наречена така, защото тя дава възможност за генериране на изречения от итеративни (повтарящи се) групи от съставни части (фрази), на базата на пренаписване на правилата:

((He) (said) (ESA (would launch) (a (space probe) ((called) (Mars Express))) (in 2003))
Той каза, че ЕКА ще изстрелвя космическа сонда, наречена Mars Express, през 2003 г.

Съответното дърво на зависимостите ще изглежда така:

Синтактични повърхностни маркери

На повърхностно ниво синтактична функция може да бъде маркирана чрез морфологични характеристики (Морфология) като афикси, чрез словореда или чрез отделни функционални думи (като предлози (или поставяне след думата функционални думи) в европейските езици или частици, които се поставят след думата в японския).

синтактична функция подлог сказуемо непряко допълнение (дателен падеж) пряко допълнение непряко/предложно допълнение сказуемо
падеж именителен дателен винителен
немски Das Kind hat dem Hund Wasser gegeben
есперанто La infano donis akvon al la hundo
английски The child gave water to the dog
Японски kodomo ga mizu o inu ni yarimashita

Синтетичните езици (Морфология) не само маркират отношенията между съставните части, но и често осигуряват видима връзка между думите в рамките на една съставна част. Най-добрият пример за това е съгласуването в именната фраза, където всичките думи са в един и същи род, число и падеж (виж например в Lingvopedia каретата за имената за словашки, немски и т.н.). Португалската именна фраза as novas casas (новите къщи), например, изрично се съгласува както по число (множествено) и род (женски) за всичките си три съставни думи. Въпреки това и точно защото съгласуването е толкова основна концепция, неяснотата или отсъствието на такива маркери за някои от думите се допуска, при условие че най-малко една дума запазва необходимата информация. По този начин маркерът за падеж в немска именна фраза е по-видим в члена, отколкото в съществителното (der Hund, des Hundes, dem Hund, den Hund), а английският маркира множествено число само за съществителни, а не на прилагателни или членове.

Дълбочинна структура

На по-дълбоко ниво, синтактичната структура отразява структурата на смисъла (семантика) на едно изказване. Активен и пасивен залог, например, са два начина за изразяване на едно и също основно твърдение. По този начин, причинно-следствената връзка (семантични роли, виж раздел {линк}Семантика{/линк}) между земетресения и цунами остава същата, дори когато цунами стане подлог в изречението:

1. слот на актанта глаголно ядро 2. слот на актанта
Деятелен залог Earthquakes may cause tsunamis
Синтактична функция Подлог Сказуемо (деятелен залог) Допълнение
Семантична роля ПРИЧИНА РЕЗУЛТАТ
Страдателен залог Tsunamis may be caused by earthquakes
Синтактична функция Подлог Сказуемо (пасивно) обстоятелство (пасивен актант)
Семантична роля РЕЗУЛТАТ ПРИЧИНА

Остава неясно дали езиковото структура, на всяко ниво, отразява директно когнитивните процеси, но е известно, че хората имат специален синтактичен център в мозъка, центъра на Брока́, в моторната част на фронталния лоб. Тази част на мозъка е различна от центъра на Вернике , който управлява свързването на звук и смисъл и се намира в темпоралния лоб, където се обработва слушането. Пациентите с поражения в центъра на Брока говорят в телеграфен стил, просто подреждайки верижно съществителни без функционални думи или синтактични дървета, но резултатът има смисъл. От друга страна, пациентите с нарушения в центъра на Вернике произвеждат синтактично правилни, но безсмислени изречения.

Обаче може би именно синтактически правилните безсмислици отличават човешката реч от речта на приматите. Шимпанзетата бонобо, например, са способни да научат жестомимичен език, да разбират сложни въпроси и дори да комбинират думи по творчески начини (моля, отвори бързам = моля, отвори [го] бързо. Но те имат само много елементарен (в стила на болни с нарушения в центъра на Вернике) верижен синтаксис и не извършват такива трансформации, като въпроси.