Foneetika ja fonoloogia

Foneetika on keeleteaduse haru ja uurib inimkõne häälikuid. Sama terminit kasutatakse ka viipekeelte puhul ja uuritakse viibete liigutusi ning visuaalset struktuuri.

Foneetikat huvitab häälikute tekitamine, edasiandmine ja tajumine. Fonoloogia teiselt poolt tegeleb häälikute rühmaga keeles. Selles on võtmeroll foneemil. Foneemid on tajuühikud, millest koosnevad keele (räägitud või kirjutatud) sõnad.

Transkriptsioon

Foneetilise transkriptsiooniga esitatakse inimkeele kõla, ükskõik kuidas seda ka ei kirjutata. Kõige laiemalt tuntakse peamiselt ladina tähestikul põhinevat International Phonetic Alphabet (IPA) süsteemi, mis on võimeline transkribeerima konsonante, täishäälikuid ja suprasegmentaalseid kõnetunnuseid. International Phonetic Association soovitas IPA-l olla inimkõne kõla esitamise standard. IPA-d kasutavad leksikograafid, võõrkeelte tudengid ja õpetajad, keeleteadlased, kõnepatoloogid, lauljad, näitlejad, tehiskeelte loojad ja tõlkijad.

Ametlik IPA kaart aastast 2005 (CC-BY-SA litsents)

Foonide ja foneemide seos

Foon ehk kõnehäälik on põhiline inimkeele kõlaüksus; foneem on kindla keele põhiline kõlaüksus. Foneem on antud keele abstraktne ühik ja võib sisaldada palju erinevaid foone. Seda näitab erineval tasemel transkriptsioon. Foneetilise transkriptsiooni eesmärk (enamasti nurksulgudes) on kirjeldada hääldamist (foone) vastavalt täpsele artikulatsioonile, fonoloogiline transkriptsioon (enamasti kaldkriipsude vahel) seevastu transkribeerib sõnu häälikute kategooriate järgi antud keeles. Fonoloogilise ja foneetilise transkriptsiooni piir ei ole alati selge - detailne foneetiline transkriptsioon hõlmab rohkem häälikute variatsioone, samal ajal kui üldine foneetiline transkriptsioon hõlmab vaid enim märgatavaid tunnuseid ja seguneb fonoloogilise transkriptsiooniga.

Näiteks võib inglise keele sõna tavalist hääldust detailselt transkribeerida [ɹ̠ʷɛd], kus [ɹ] tähistab "Ameerika" (alveolaarne häälik), miinusmärk all näitab, et see on tekitatud tagapool suus kui tavaliselt ja [ʷ] tähistab labialisatsiooni (huuled on kergelt ümardatud). Üldisem transkriptsioon võib olla lihtsalt [ɹʷɛd] (ei märgi retraktsiooni) või veelgi laiapiirilisem [ɹɛd], kuid fonoloogiline transkriptsioon oleks üksnes /red/, mis ei näita /r-i/ võimalikke variante.