Етимологията изучава историята на думите, техния произход и как техните форми и значения се променят с течение на времето. За езици, които имат дълга писмена история, етимолозите използват текстове, за да се разбере колко думи са били използвани по време на по-ранни периоди и кога са се появили в даден език. Етимолозите използват също и сравнителното езикознание за реконструиране на информацията за езиците, когато не разполат с пряка информация.

Откъде идват новите думи?

Новите думи в един език се появяват чрез три основни механизма: заемки, словообразуване и звукова символика.

Заемки

Заемките са думи, взети от други езици. Това става изключително често: повече от половината от всички думи в английския са заимствани от френския и латинския, а заемките от китайски са важни части на японския, корейския и виетнамския.

Заемките обикновено се напасват към фонологията и правописа на езика, в който навлизат. Английските думи в японския често са едва разпознаваеми. Например, バレーボール (borēboru) идва от английски и означава "волейбол", но v и l са били заменени с b и r, защото тези звуци не съществуват в японския, а гласната е добавена накрая, защото японските думи не може да завършат с друга съгласна освен "n". Тези промени не са били умишлени: borēboru е това, което се получава по естествен начин, когато японскоговорящи казват volleyball в съответствие с правилата за произношение на техния език.

Заемката може да има различно значение от това в оригиналния език: руската дума портфель portfel′ ("куфарче") идва от френското portefeuille, което означава "портфейл". Псевдо-англицизми често се срещат в много езици: Handy означава "мобилен телефон" на немски, което е само косвено свързано със значението на "handy" на английски език.

Думите могат да бъдат заемани и в обратната посока: една дума може да се движи назад-напред между различни езици. Например, френската дума cinéma е заемка от гръцката {дума κίνημα kínima, ​​която означава "движение", а по-късно гръцкият заема обратно същата дума от френски с правопис σινεμά sinemá.

Словообразуване

Езиците имат много начини за създаване на нови думи. Един от тях е връзка деривацията, което означава създаване на нова дума въз основа на съществуваща дума, други видове включват съставни думи, които са образувани чрез сливане на думи.

Други начини включват акроними (например “radar” идва от “radio detection and ranging”).

Повече за словообразуването можете да прочетете в раздела Морфология.

Звуков символизъм

Някои думи като "тик-так", "тряс", "бау" и др. са примери за звукоподражателни думи - ономатопеи.

Как еволюират думите?

Всичко в езиците се развива: произношение, граматика и думи. Появяват се нови думи, стари думи изчезват, а съществуващи думи се променят.

Изследването на историята на думите е сравнително лесно, когато съществуват стари писмени документи, но когато няма такива, сравнителният метод позволява на лингвистите да реконструират древни езици чрез сравняване на техните потомци. Една ключова характеристика на езиковата еволюция е регулярната смяна на звуци: промените в произношението не засягат произволни думи, а целия език. Като пример, в прародителя на съвременните славянски езици е съществувал звук "Г". Той се е запазил в повечето езици, но в някои от тях, като например чешки и словашки, постепенно се променя в "Х": думата "планина" е gora в руски и словенски, но hora в чешки и словашки. Звуковите промени не винаги са толкова прости, защото понякога звуците се променят само в конкретни контексти (в края на думата, преди гласна и т.н.), но това е най-общия принцип, който лингвистите използват за сравнение езиците и реконструкция на техните предци.

Хиляди години еволюция може да промени думите до неузнаваемост: на прото-индоевропейски *ḱm̥tóm (символът * се използва от лингвистите, за да покаже, че една дума е реконструирана и никога не е намирана в текст), които означава "сто", се превръща в толкова различни думи като šimtas на литовски, sto в славянските езици, cent на френски, صد sad на персийски и εκατό ekató на гръцки.

Реконструкцията на езици се усложнява от заемките и от факта, че значението на думите се променят: анлийската дума {decimate} сега означава "да унищожи почти напълно", но първоначално е означавала "да убие един от десет", а френската дума travail ("работа ") идва от латинската дума tripalium (инструмент за изтезания).