Прескочи към съдържанието

латвийски

Latviešu valoda

Брой говорещи езика по рождение

около 1,7 милиона души

Официален език в

Латвийска република, ЕС

Език на диаспора

САЩ (100,000), Ирландия (50 000), Великобритания (40 000), Канада (28 000), Бразилия (25 000), Русия (20 000), Австралия (20 000), Нова Зеландия (20 000), Литва, Естония, Украйна, Белгия

Азбука
33 букви
Граматически падежи
7
Езиков код
lv, lav
Езикова типология
флективен , SVO
Езиково семейство
Индоевропейско езиково семейство, балто-славянски клон, балтийска група, източна балтийски подгрупа
Брой диалекти
3 диалекта: ливонски, среднолатвийски (основа на книжовния език) и горнолатвийски

Най-дълга дума

движение обратно на посоката на часовниковата стрелка

Странна дума или изречение

тристранен
много трудно произносимо
вход
практически няма съгласни

История

Латвийският език е един от двата оцелели източни балтийски езици от индоевропейското семейство. За разлика от литовския, латвийският не е запазил много архаични форми.

Изследванията показват, че балтийските езици формират отделен клон от другите индоевропейски езици от 10 век преди новата ера. Източните балтийски езици се разделят от западните (или просто от балтийския) около пети век след Христа. Разликата между литовски и латвийски започнаха да се появяват след 9-ти век, въпреки че те все още остават диалекти на един и същ език за дълго време.

Граматика

Словоредът в изреченията е свободен, той зависи от думата, която има най-важен смисъл в изречението. Например фразата "Има вода в чашата" е конструиран така: Glāzē ir ūdens, а "Водата е в чашата" - така: Ūdens ir glāzē. Латвийският език не притежава членове, но прилагателните имат качеството определеност/неопределеност.

Съществителните в латвийския род, число и падеж. Има седем падежа:

мъжки Женски род
единствено число
именителен падеж Draug-s
приятел
Vēj-š
вятър
Kuģ-is
кораб
Liep-a
липа
Pas-e
паспорт
родителен падеж Draug-a Vēj-a Kuģ-a Liep-as Pas-es
дателен падеж Draug-am Vēj-am Kuģ-im Liep-ai Pas-ei
винителен падеж Draug-u Vēj-u Kuģ-i Liep-u Pas-i
Творителен падеж Draug-u Vēj-u Kuģ-i Liep-u Pas-i
Местен падеж Draug-ā Vēj- ā Kuģ-ī Liep- ā Pas-ē
Звателен падеж Draug-s! Vēj-š! Kuģ-i! Liep-a!
множествено число
именителен падеж Draug-i Vēj-i Kuģ-i Liep-as Pas-es
родителен падеж Draug-u Vēj-u Kuģ-u Liep-u Pas-u
дателен падеж Draug-iem Vēj-iem Kuģ-iem Liep- ām Pas-ēm
винителен падеж Draug-us Vēj-us Kuģ-us Liep- as Pas-es
Творителен падеж Draug-iem Vēj-iem Kuģ-iem Liep- ām Pas-ēm
Местен падеж Draug-os Vēj-os Kuģ-os Liep- ās Pas-ēs

Прилагателните се скланят по род, число и падеж; Ето защо те се съгласуват със съществителните, които ги управляват.

Особена характеристика на латвийските прилагателни е, че те имат пълни и кратки форми.

Глаголите в латвийския изразяват залог, време (минало, настояще и бъдеще), наклонение и може да се спрягат по лице и число. Глаголите имат и много причастни форми.

Примери за причастия:

 • ziedošs koks
  цъфнало дърво
 • noziedējis koks
  едно дърво, което е прецъфтяло
 • lasāma grāmata
  книгата, която се чете
 • izcepta maize
  изпечен хляб
 • viņš iet domādams
  той се разхожда, докато мисли

Писмена система и произношение

Модерната латвийска азбука има 33 букви.

 • a
 • ā
 • b
 • c
 • č
 • d
 • e
 • ē
 • f
 • g
 • ģ
 • h
 • i
 • ī
 • j
 • k
 • ķ
 • l
 • ļ
 • m
 • n
 • ņ
 • o
 • p
 • r
 • s
 • š
 • t
 • u
 • ū
 • v
 • z
 • ž

Гласните в латвийския могат да бъдат дълги или къси. И късите, и дългите звуци са независими и могат да служат за различаване между думи и словоформи, например: kazas - кози, kāzas - сватбени, kase - каса, kasē - в касата. И ударените, и неударените гласни се произнасят по един и същ начин. Дължината на гласните в съвременния латвийски се означава с чертичка над буквата (знак за дължина):

Дифтонги (двугласни): ai, ei, ui, o [uo], au, ie. полугласната j след гласни може да образува дифтонги, например: klajš [klaiʃ] “с всички сили”, zvejnieks [zveinieks] “рибар”, šuj [ʃui] “шия”. Съгласната v също може да образува дифтонги, например: tev [teu] “за теб”.

В латвийския буквите Ļ ļ, Ņ ņ, Ķ ķ, Ģ ģ означават четири меки съгласни. Звучни съгласни, когато се намират непосредствено пред беззвучни, се произнасят като беззвучни. Думи, окончаващи на съгласни: -ds (gads = година) и -ts (lakats = кърпичка), които обикновено се произнасят като "ц", а (spožs = светъл), -šs (svešs = чужденец) се произнася като "ш". Звучните съгласни в края на думите винаги се произнасят звучно.

Latvian, with a few exceptions, has fixed initial stress. There are three types of tones: level (stieptā), falling (krītošā) and broken (lauztā intonācija). For example, loks ([luõks], spring onion), loks ([lùoks], shaft bow), logs ([luôgs], window). Латвийският, с малки изключения, има фиксирано ударение на първата сричка. Има три вида интонационни ударения: равно (stieptā), падащо (krītošā) и прекъснато (lauztā intonācija). Например, loks ([luõks], пресен лук), loks ([lùoks], лък за стрели), logs ([luôgs], прозорец).

Латвийските съгласни могат да бъдат звучни или беззвучни, твърди или меки, а също така да имат различни характеристики в зависимост от мястото и начина на учленяване.

Диалекти

Има три основни диалекта на латвийския език:

Източник: Wikimedia Commons

Езиков етикет

Учтивата форма за обръщение към дадено лице е чрез използване на местоимения и глаголни форми за второ лице множествено число Jūs ("Вие").

Официална учтивата форма за обръщение е чрез използване на фамилното име в родителен падеж и думите kungs (господин) или kundze (госпожа), например: Kļaviņa kungs, Liepas kundze. Същата конструкция се използва и за обръщение към хора, заемащи висши длъжности, например: prezidenta kungs, ministres kundze.

Формата за второ лице единствено число "ти" обикновено се използва при обръщение към родителите. Множественото число "Вие" понякога все още се използва в селата. Личните имена се използват в по-неформални ситуации, докато фамилни имена се използват в по-официални такива.

Интересно е, че в латвийския език практически няма нецензурни думи. Тези, които искат да наругаят, трябва да използват латвийски пейоративи като īkstoņa("мрънкало") или огромните запаси на руския и английския език.

Тематични думи

Забавни или странни поговорки и идиоматични изрази

Скоропоговорки

Обратно горе