Писмена система (писменост) е организиран метод за съхраняване и пренасяне на съобщения на базата на един език. Най-често писмеността е визуална (по-рядко тактилна) с набор от знаци или символи, обикновено известни като букви (или йероглифи, идеограми и т.н. в небуквените писмености).

Класификация

Като цяло, има три основни типа писмени системи:

  • азбуки (позвукови писмености)
  • сричкови писмености
  • логографически писмености

Азбуките използват стандартен набор от букви, представляващи съгласните и гласните на говоримия език. Съответствието почти никога не едно към едно. Обикновено няколко различни букви представляват една фонема и/или няколко фонеми се представляват от една и съща буква. Възможно е и поредица от две или повече букви да представлява една фонема.

Отношения между букви и фонеми в азбучна писменост. Обърнете внимание на буквите 's' и 't', които не се произнасят.

Сричковите писмености се състоят от символи, които представляват срички (които се считат за основен градивен блок на думите).

Отношения между буква и сричка в сричкова азбука. Обърнете внимание как се представя една единствена съгласна [n]. (Името на планетата джудже 90377 Седна на инуктитут)

Логографическите писмености използват символи, съответстващи на думи, морфеми или други семантични единици.

Есперанто = "вселена" + език = (генерация/свят/ера + граница/територия) + език

Отношения между букви и морфеми в логографическа писменост. “世界” е заемка от санскрит и нейното значение е непрозрачно за модерните носители на езика.

Разделението не е напълно ясно - има писмени системи, които използват елементи от други категории, например английският символ & означава думата (семантична единица) и, а не гласна или съгласна.

Има също така някои класове писмени системи, които са вариации на други. Например абджад е азбука, където съгласни се изписват, но повечето гласни - не. Типични примери са писменостите на арабски и иврит. В абугидите съгласните имат пълни форми, докато гласните са обозначени с изменения или допълнения към съгласните. Типични примери за това са писменостите на амхарски, етиопски или деванагари (и свързаните с него) писмености в Индия.

Начини за писане

Писането обикновено се извършва чрез правене на отличителни знаци върху двуизмерна повърхност, в определени форми. Материалите, които биха могли да бъдат (и са били) използвани за писане, включват хартия (най-често до съвсем наскоро), камък, глина, пясък, животинска кожа, брезова кора или дори символично въздух (от герой на Кърт Вонегът в Galapagos) и много други материали.

Знаците могат да бъдат направени с боя, резба, прогаряне, натиск или по други начини.

Модерно трайно изписване (на латиница) върху жива човешка кожа.

Източник: Wikimedia Commons

Писмеността е абстрактно понятие - буквите могат да имат различни форми (като латинските a и a) и все още се считат за една и съща буква, или биха могли да визуално изглежда по един и същи начин (като латинско c и c на кирилица), но да представляват различни звуци.

Различните невизуални представяния на буквите не се считат за отделни писмености - най-известни са брайловата азбука, тактилна писменост посредством изпъкнали точки, които се усещат чрез допир (използва се от хора с увредено зрение); международните морски сигнални флагове, където буквите са представени от различни флагове; морзовата азбука, където буквите са представени от точки и тирета или чрез тонове, мигащи светлини или звукови сигнали; или компютърните кодировки, където буквите са представени по чисто абстрактен начин като последователност от битове.

Посока на писане

Общата посока в писменостите е отляво надясно, след това отгоре надолу, където текстът е подреден в редове. Понякога текстът може да бъдат написан вертикално (най-вече поради липса на място, например на улични знаци или банери) и след това посоката върви отгоре надолу, после отляво надясно.

Известни изключения са арабски и иврит, където се пише отдясно наляво, след това отгоре надолу.

Посока на четене, модерна арабска писменост

На китайски и японски също може да се пише отляво надясно, а след това отгоре надолу, но традиционният начин на писане е вертикално, отгоре надолу, после отдясно наляво (подредено в колони). И на двата езика доста често се пише по този начин.

Монголската традиционна писменост (все още използвана във Вътрешна Монголия в Китай) се изписва вертикално, отгоре надолу и после отляво надясно.

Писмености в Европа

По-голямата част от основните езици в Европа използват латинска писменост. Повечето от тях се добавят диакритични знаци или допълнителни букви (като исландското ð, þ). Българският, сръбският, македонския, белоруският, украинският and руският кирилица, всяка с леки вариации на определени букви. Сръбският често се пише и с латиница. Ромският (макар и рядко писмен) се пише на кирилица в страни, където основният език използва тази писменост.

Гърцкият е в момента единственият език, използващ гръцката азбука. По същия начин, на границата между Европа и Азия, грузинският и арменският език използват собствените си специфични азбуки.