Prejsť na obsah

Holandčina

Nederlands, Vlaams

Počet rodených hovoriacich

21 miliónov (+ 5 až 6 miliónov hovoriacich afrikánčinou – západogermánskym jazykom, ktorý vznikol kreolizáciou holandčiny)

Oficiálny jazyk

Holandsko, Belgicko, Surinam, Aruba, Curaçao, Svätý Martin; EÚ, Únia juhoamerických národov (UNASUR), neoficiálne sa používa v Karibskom spoločenstve

Minoritný jazyk

Francúzsko (20 – 40 000), Nemecko (Kleve, východobergské nárečie)

Jazyk diaspóry

USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland

Abeceda
26 + IJ
Gramatické pády
0
Jazykový kód
nl, nld, dut
Typologická klasifikácia jazyka
mierne flektívny , spájanie , SOV /V2
Jazyková rodina
indoeurópska, západogermánsky dolnofranský jazyk – stredná pozícia medzi angličtinou a nemčinou
Počet dialektov
tri hlavné skupiny: 1. (dolná) frančina 2. limburčina 3. (dolná) saština alebo dolnonemecký holandský dialekt (západné dolné Nemecko)

Najdlhšie slovo

organizácie rozvoja spolupráce
poruchy rozdvojenej osobnosti
fóbia z dlhých slov

Zaujímavé slovo alebo veta

slová obsahujúce iba samohlásky („-n“ sa nevyslovuje)
slová, ktoré obsahujú tri za sebou nasledujúce písmená „e“
mesto s najkratším názvom

Úvod

Holandčina je pluricentrický jazyk, ktorý sa v rôznych oblastiach vyvíjal odlišne. Severný variant jazyka („holandská holandčina“) má dominantné postavenie medzi ostatnými variantmi, ktoré majú tendenciu sa mu približovať.

Afrikánčina – sesterský jazyk

Jediným v súčasnosti rozšíreným kreolským jazykom založeným na holandčine je afrikánčina, ktorá je jedným z 11 úradných jazykov Juhoafrickej republiky. Je to jeden z mála kreolizovaných jazykov, ktorý nadobudol status spisovného jazyka. Afrikánčina a holandčina sú do značnej miery navzájom zrozumiteľné, hoci zreteľne odlišné jazyky.

História

 • < 1150

  Stará dolná frančina

  málo písomných pamiatok

 • 1150 – 1550

  Stredoveká holandčina

  používala sa v mnohých úradných dokumentoch a sporadicky aj v literatúre

 • 12. storočie

  Hendrik van Veldeke, stredoveký básnik

 • 1550 - 1849

  Raná moderná holandčina

  jazyk literatúry a vedy

 • 1637

  Preklad Biblie (Statenbijbel); Simon Stevin – tvorca vedeckej terminológie; zlatý vek holandskej kultúry

 • > 1849

  Moderná holandčina

 • 1849

  Kongres v Gente

 • 1863

  Prvý spoločný pravopis

 • 1882

  Johan Hendrik van Dale vytvoril slovník holandského jazyka, svojho času najväčší slovník na svete

 • 1934

  Marchantova pravopisná reforma, zrušenie pádových prípon

 • 2006

  Pravopisné úpravy a vytvorenie alternatívneho (tzv. bieleho) pravopisu

Písmo a výslovnosť

Počet písmen holandskej abecedy nie je ľahké presne určiť. V najvýznamnejších pravopisných príručkách sa holandská abeceda dokonca ani neuvádza. Zvyčajne sa v súvislosti s holandčinou hovorí o 26 písmenách abecedy, pričom písmená „q“, „x“ a „y“ sa vyskytujú iba v prevzatých slovách. Nejednoznačné je zaradenie digrafu „IJ, ij“ (napr. v slove IJsland, Island). Holandčina používa približne 15 písmen s diakritickými znakmi (pozri zoznam nižšie), ktoré sa nepovažujú za samostatné písmená. Na dokonalé naučenie sa holandského pravopisu je potrebné ovládať angličtinu, lebo holandčina často nemá domáce ekvivalenty k anglickým výpožičkám, napr. baby (bábätko), privacy (súkromie) a pod. Jednou zo zvláštností holandčiny je kombinácia znakov „‘s-“ (napr. ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch) vyskytujúca sa iba v tomto jazyku.

 • â
 • a
 • à
 • á
 • b
 • c
 • d
 • è
 • ë
 • é
 • ê
 • e
 • f
 • g
 • h
 • í
 • i
 • ï
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ö
 • ó
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • ü
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Holandčina obsahuje približne 40 hlások (foném): 24 spoluhlások a 16 samohlások, ako aj 4 dvojhlásky. Rozdiel medzi dlhými a krátkymi samohláskami je veľmi dôležitý. Holandský dialekt Weert je dokonca zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako jazykový systém obsahujúci najviac samohlások na svete.

Pre cudzincov je najťažšia výslovnosť dvojhlásky „ui“ ([œy], cibuľa) a vnímanie rozdielu medzi hláskami „f“ a „v“ (výslovnosť holandského „v“ je charakteristická pre tento jazyk); rozdiel medzi nimi nie je primárne vznelosti, ale v ich relatívnej dĺžke). Existuje aj niekoľko variantov hlásky „h“ („g“, „ch“, [ɣ], [x] a „h“ – chaos, lach, hoog).

Tvorenie slov a slovná zásoba

Holandská slovná zásoba obsahuje slová prevažne germánskeho pôvodu, ale nachádzajú sa v nej aj latinské, nemecké, francúzske a anglické výpožičky. Bohatosť jazyka spočíva predovšetkým vo veľmi efektných a obrazných prísloviach, metaforách a slovných spojeniach, ktoré dávajú tomuto jazyku originálny vizuálny rozmer. Súbor týchto frazém sa nazýva beeldspraak (obrazná reč) a ich používanie je prejavom kultivovaného jazykového štýlu. Mnohé z týchto slovných spojení sa len ťažko prekladajú do iných jazykov.

Je známe, že Holanďania milujú korčuľovanie. V lexike sa preto nachádza mnoho slov súvisiach s týmto športom, ktoré nemajú ekvivalenty v iných jazykoch. Tieto slová pochádzajú predovšetkým z frízštiny. Výraz klunen znamená „kráčanie na korčuliach cez kúsok zeme medzi dvomi miestami pokrytými ľadom“. Slovo Koek-en-zopie znamená „kúsok koláča a teplý nápoj užitý počas korčuľovania alebo stánok, v ktorom sa predávajú“. Iné nepreložiteľné výrazy sa spájajú napr. s vodou, kanálmi, hrádzami, rybníkmi, jazerami a pod. Voda je pre tento „národ žijúci pod úrovňou mora“ neodmysliteľná. Niektoré z holandských slov boli prevzaté aj do iných jazykov. Ide o slová ako bulvár (pôvodne bolwerk – opevnenie, bašta, barikáda, obranná konštrukcia pred pevnosťou), manekýn (z flámskeho mannekke – chlapec, mladík, mladý muž, chlapček, chalan) alebo bos (pôvodne baas). Z holandčiny pochádzajú aj mnohé námorné a lodné termíny a s nimi súvisiace pojmy v angličtine alebo ruštine, napr. názov choroby „skorbut“ (pôvodne scheerbuik – poškodený žalúdok). Medzi známe slová patria aj polder (priekopa), dike (násyp), klomps (dreváky) a, samozrejme, tulipán.

 • ja
  áno
 • nee
  nie
 • man
  muž
 • dank (u)
  vďaka
 • taal
  jazyk

Citoslovcia

Vtipné alebo zvláštne príslovia a slovné spojenia

Späť nahor