Hoppa till innehåll

Engelska

English language

Antal modersmålstalare

360 miljoner, ca. 70 miljoner i Europa

Officiellt språk i

54 länder, t.ex. i Europa: Storbritannien (60 miljoner), Irland (4,5 miljoner), i världen utanför Europa: USA (267 miljoner), Kanada (25 miljoner), Australien (18 miljoner), Nya Zeeland (4 miljoner), EU. Engelska används också i de tidigare brittiska eller amerikanska kolonierna som ett officiellt språk för administration, utbildning eller affärsverksamhet även om de flesta människor talar andra språk i sitt privatliv. Till dessa länder hör Indien (125 miljoner talare) och Pakistan (88 miljoner talare).

Talas av dispora

Spanien och Frankrike (3 miljoner), ursprungsmedvetna talare med brittisk härkomst i samväldet

Alfabet
26 bokstäver
Kasus
0
Språkkod
en, eng
Språktypologi
isolerande , SVO
Språkfamilj
Indo-europeisk, germansk, väst-germansk
Antal dialekter
ca. 30 i England, ca. 10 i resten av Storbritannien, ca. 20 på Irland och de mindre öarna, ca. 50 i USA, ca. 10 i Kanada, ca. 15 i Australien och Nya Zeeland, 10 i Indien, några tiotal ytterligare i olika utomeuropeiska territorier och samväldets länder

Längsta ord

En politisk rörelse i England som var emot att ta bort Church of Englands legala status som statskyrka
okaraktäristiskt

Märkligt ord eller fras

varje vokal exakt två gånger
5 olika vokaler på sju bokstäver
18 bokstäver med bara en vokal
7 bokstäver ytan någon av de fem vokalerna

Historia

Det engelska språkets historia handlar väldigt mycket om interaktion med andra språk. Över århundradena har engelskan starkt influerats andra språk.

Fornengelskan påverkades av keltiska språk och latin som talades när de germanska folken började befolka ön Storbritannien och sedan av fornnordiska som talades av de nordiska ockupanterna. Medelengelskan påverkades av normanderna och sedan standardfranska.

Resultaten av detta samspel innebar att engelskans ordförråd berikades med ord från många språk, speciellt latin och franska. Kött-termer, måste naturligtvis vara franska, medan bönderna behöll sina germanska ord för djuren själva. på så vis uppkom par som cow/ox (ko) vs. beef (kokött), or deer (hjort) vs. venison (hjortkött). Av skäl som inte är helt klarlagda förlorade engelskan även de flesta av de böjningsändelser som kännetecknade tidigare stadier av språket.

Grammatik

Det finns två grundläggande modeller för engelsk grammatik. Den traditionella grammatiken som lärs ut (eller inte) till infödda talare skiljer sig mycket från den som lärs ut till de som studerar engelska som andraspråk.

Traditionell grammatik för infödd talare är känd för att ha många regler som inga infödda talare, inte ens de med högst utbildning, verkligen alltid följer. Dessa inkluderar

 • att inte säga It's 'me' ("Det är mig"), eftersom "me" är i ackusativ.
 • att inte börja en mening med ordet hopefully eftersom det betyder "på ett förhoppningsfullt sätt"
 • att inte avsluta meningar med prepositioner eftersom en proposition bör stå framför ett substantiv.

Skriftsystem

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Engelska skrivs med ett alfabet bestående av 26 bokstäver och ett accenttecken, apostrofen.

Allt detta betyder att engelska barn spenderar en stor del av skoltiden med att lära sig att stava ord korrekt. Det betyder också att engelsktalande får mycket övning i att bokstavera ord, och är vana vid det. Detta gör att det är viktigt att kunna bokstävernas namn.

 • A a
  ɛı
 • B b
  bi:
 • C c
  si:
 • D d
  di:
 • E e
  i:
 • F f
  ɛf
 • G g
  ʤi:
 • H h
  ɛiʧ
 • I i
 • J j
  ʤɛı
 • K k
  kɛı
 • L l
  ɛl
 • M m
  ɛm
 • N n
  ɛn
 • O o
  o
 • P p
  pi:
 • Q q
  kju:
 • R r
  ar
 • S s
  ɛs
 • T t
  ti:
 • U u
  ju:
 • V v
  vi:
 • W w
  'dʌbəlju
 • X x
  ɛks
 • Y y
  waı
 • Z z
  zi:, zɛd
 • '
  ə'pastrəfi

Bokstaven z har två namn. Namnet [zi:] används alltid i amerikansk engelska medan bägge namnen används i andra varianter av engelska.

På sätt och vis är punkter väldigt viktiga tecken i engelska, speciellt i amerikansk engelska, eftersom många människor – och i princip alla tidningar och tidskrifter- ersätter svärord med tre punkter, även kallat uteslutningstecken eller ellipsis, t.ex. What the ...? or What the f...? (Vad i helvete?), what a ...ing idiot! (Vilken jävla idiot)

Icke-modersmålsvarianter

I Europa används engelska ofta som ett lingua franca av människor i tvärspråklig kommunikation men spelar liten eller ingen roll i lokal administration eller utbildning (utöver att vara ett obligatoriskt ämne i skolan). Engelska som andraspråk skiljer sig på många sätt från infödda varianter av engelska och vissa funktioner som är viktiga i infödda varianter, som intonationsmönster och distinktion mellan räknebara/ej räknebara substantiv är mestadels frånvarande och även artikel- eller tempus-användning kan avvika, liksom i viss mån även ordförrådet. En del spekulerar i att detta kan leda till en europeisk standardvariant av engelska använt som andraspråk som skulle vara så distinkt från infödd engelska att infödda engelsktalande skulle behöva lära sig det (men hur detta skulle ske är inte klart).

Ljud (Fonetik)

Vokaler

Det finns inte ett unikt vokalsystem i engelska, utan istället finner man ett antal olika system som skiljer sig utifrån region, klasstillhörighet eller andra faktorer och dessa överlappar varandra. Det är inte bara uppsättningen av vokaler som skiljer sig åt avhängigt av dessa faktorer, men även vokalernas distribution, så att pasta uttalas ['pastə] i en del dialekter och ['pæstə] i andra.

Här visas vokaluppsättningarna för standarduttalen i Storbritannien respektive USA.

Storbritannien ("Received pronunciation")

Vanliga sätt att stava IPA Exempel IPA Översättning
ee, ea, e-e i bead bi:d pärla
i ı bid bıd bud (i auktion)
e e bed bed säng
a æ bad bæd dålig
u- ʌ bun bʌn bulle
ur, er ɜ burn bɜ:n bränna
u, oo, ue u suit su:t kostym
oo, ou ʊ soot sʊt sot
au, augh, ough o caught ko:t fångade
o- ɒ cot kɒt spjälsäng
a, ar- a: cart ka:t kärra
bara obetonat
-a, -er ə speaker 'spi:kə talare
Diftonger
ay, ai-, a-e bay beı bukt
i, i-e, igh, uy, -y buy baı köpa
oy, oi- boy boı pojke
uoy, ooey buoy buı boj
ow, ou- bow baʊ buga
o, o-e, oe, oa- bow boʊ pilbåge

Standardamerikanska ("General American")

Vanliga sätt att stava IPA Exempel IPA Översättning
ee, ea, e-e i bead bid pärla
i ı bid bıd bud (i auktion)
e e bed bed säng
a æ bad bæd dålig
u- ʌ bun bʌn bulle
ur, er ɝ burn bɝn bränna
u, oo, ue u suit sut kostym
oo, ou ʊ soot sʊt sot
au, augh, ough ɔ * caught kɔt fångade
o- a * cot kat spjälsäng
bara obetonat
-a, -e- ə Donna 'danə Donna (personnamn)
-a, -e- ɚ Donner 'danɚ Donner (personnamn)
Diftonger
ay, ai-, a-e bay beı bukt
i, i-e, igh, uy, -y buy baı köpa
oy, oi- boy bɔı pojke
uoy, ooey buoy buı boj
ow, ou- bow baʊ buga
o, o-e, oe, oa- bow bɔʊ pilbåge

*Många amerikaner skiljer inte på dessa två, utom före en semi-vokal eller /r/.

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen