Morfologi är den del av lingvistiken som analyserar ordens inre struktur och hur denna förhåller sig till deras betydelse.

De flesta människor tänker på språket i termer av ord, men ord är inte den grundenhet som analyseras i morfologi. Istället är språkvetare främst intresserade av morfem, som kan definieras antingen som den minsta betydelsebärande enheten i ett språks grammatik eller som den minsta funktionella enheten vid sammansättning av ord. Det som båda definitionerna har gemensamt är tanken på en minsta enhet utifrån vilken ett språks ord respektive grammatik byggs upp.

Varje ord innehåller minst ett morfem och en del ord kan bestå av många fler. Till exempel består esperanto-ordet plimalboniĝintus (ett verb som betyder "skulle ha blivit värre") av sex morfem.

 • pli-
  mer
 • mal-
  motsatt
 • bon-
  bra
 • iĝ-
  bli
 • int-
  preteritum, aktiv particip
 • -us
  konditionalis

Det kan tyckas mycket, men ord i vissa språk kan bestå av många fler morfem.

Morfem kan antingen vara fria i vilket fall de kan användas fristående som cat på engelska eller kot på polska eller de kan vara bundna, vilket innebär att de måste förekomma tillsammans med något annat element i ett givet ord. De engelska och polska pluraländelserna -s och -y är bundna.

 • cat
  kot
 • cat-s
  kot-y

Vilka morfem som är bundna respektive fria skiljer sig år från språk till språk. Det spanska ordet gato (katt) innehåller två bundna morfem gat- och -o, som markerar substantiv som manliga. Om detta ersätts med -a, ​​är resultatet en kvinnlig katt:

 • gat-o
  (manlig) cat
 • gat-a
  (kvinnlig) cat

Esperanto-ordet för katt är kato, som består av två morfem, roten kat- och ändelsen -o som förekommer i alla substantiv

Det är vanligt att morfem inte alltid har samma form. Olika versioner av samma morfem kallas allomorfer. Det ungerska ordet för katt är macska. Innan plural-ändelsen -k kan läggas till, så ändras den sista vokalen så att macska och macská- är allomorfer av samma morfem: macska + k = macskák.

Ordtyper

I alla språk kan orden delas in i grupper efter hur de används i meningar. Dessa grupper kallas ordklasser.

De enda två ordklasser som förekommer i alla språk är substantiv och verb. Båda är omfattande ordklasser med många underkategorier.

Substantiv innefattar:

 • allmänna substantiv: benämner baserat på kategori: hund, hus, vänskap
 • egennamn: benämner specifika människor, djur eller platser Anna, Fido, Göteborg
 • personliga pronomen: Benämner människor utifrån deras roll i ett yttrande: en menings avsändare, jag, mottagare, du eller ämne, de.
 • demonstrativa pronomen: benämner saker utifrån deras avstånd till talaren: den här eller, längre bort den där

Det finns även andra typer av pronomen, t.ex. interrogativa (vem, vad), negerande (ingen, ingenting) och relativa pronomen (som, vad, vilken), obestämda (ingen, någon, alla, många).

Den viktigaste uppdelningen av verb är mellan lexikala verb (även kallade fullständiga verb) som anger vad någon eller något gör, som simma, tala eller tänka och, å andra sidan, hjälpverb som har grammatiska betydelser, dvs. de används tillsammans med lexikala verb för att ange en specifik form eller tonläge. Exempel är kommer att, hade gått.

Adjektiv, som beskriver egenskaper, kan antingen fungera som en egen ordklass (som i många europeiska språk) eller betraktas som en underkategori till substantiv eller verb.

I de flesta europeiska språk, är adjektiv närmare besläktade med substantiv, och som ett resultat uttrycker de samma former som substantiv (t.ex. numerus och genus och kasus). I vissa språk, som japanska, är de är en underkategori till verb och de böjs i former typiska för verb såsom tempus.

taberu = äter (presens)
tabeta = åt
akai = är röd
akakatta = var röd

Andra viktiga ordklasser är konjunktioner som kombinerar fraser eller meningar, adverb som modifierar olika delar av en mening och adpositioner som visar relationer mellan substantivet de modifierar och verbet.

Sätt som ord ändras på

Morfologiska förändringar kan indelas i två kategorier. Böjning, ändrar inte ordets grundläggande betydelse. Istället indikeras ordets grammatiska funktion. En lista med ett ords alla grammatiska former kan kallas ett paradigm. Här är ett paradigm för esperanto-ordet namn (nomo) som har två numerus (singular och plural) och två kasus (nominativ och ackusativ).

singular plural
nominativ nomo nomoj
ackusativ nomon nomojn

Infödda talare av ett språk tänker inte i termer av paradigm (vilket ofta överraskar icke-infödda talare). Men paradigm är ett användbart verktyg för språkbeskrivning och språkinlärning. Ett bekvämt sätt att hänvisa till samtliga grammatiska former av ett ord är lexem (eller lexikala ord). De fyra esperanto-orden i paradigmet ovan hör alla till samma lexem nomo.

Det finns två sorters avledningsförändringar. Den ena kan ändra vilken ordklass ett ord tillhör (till exempel ändra ett substantiv till ett verb eller adjektiv, ett adjektiv till ett substantiv eller adverb eller ett verb till ett substantiv). Det polska substantivet pytanie (fråga) kommer från verbet pytać (att fråga). Ändelsen -nie läggs till roten pyta-.

Den andra typen av förändring genom avledning ändrar inte ordets ordklass men ändrar innebörden tillräckligt mycket för att resultatet ska vara ett nytt lexem. Att på tyska, lägga aus- (ut) till verbet sprechen (tala) ändrar betydelsen till uttala.

aus- + sprechen = aussprechen

De flesta morfologiska förändringar utförs med hjälp av affix, som är beroende morfem som läggs till en ordstam. De vanligaste affixen är prefix, som läggs till före en ordstam och suffix som läggs till efter en ordstam.

Ett bekvämt sätt att tänka på ord är i form av rötter och stammar. Roten är det grundläggande ordet eller den lexikala enheten och måste alltid vara med. Stammen är roten plus eventuella avledningsaffix till vilken böjningsaffix kan tillfogas. Till exempel är det engelska ordet alphabet samtidigt både en rot och en stam. Ordet alphabetize har samma rot men stammen är nu alphabetize, med tillägg av avledningssuffixet -ize vilken omvandlar det till ett verb.

Böjningsaffix som -d för dåtid eller -ing för presens particip läggs till stammen med resulterande former alphabetized och alphabetizing.

På samma sätt kan det polska ordet przeczytam (Jag ska läsa det (hela)) analyseras som uppbyggt av roten czyta- (läsa), till vilken prefixet prze- (genom) fogats, vilket resulterar i stammen przeczyta- (läsa igenom, läsa allt om det). Slutligen tillfogas böjningsaffixet -m (första person singularis).

Prefix och suffix är exempel på linjär morfologi(där morfem läggs till efter varandra). I icke-linjär morfologi börjar ett nytt morfem innan det första slutar.

Cirkumfix har två delar som uppträder på olika platser. På tyska bildas många supinumformer med cirkumfixet ge--t, som gesagt (sa):

sag- + ge- -t = gesagt

Infix uppträder inuti ett annat morfem, eller med andra ord, det avbryter det. På tagalog, lingua franca i Filippinerna, är sulat en rot som betyder skriva. Infixet -um- förvandlar den till ett finit verb som fokuserar uppmärksamheten på subjektet. Så sumulat betyder (någon) skriver.

Omljud är en fonematisk modifiering av roten utan att något annat element läggs till. I Europa har de germanska språken många verb som bildar preteritum genom att ändra vokal. På engelska bildas ofta preteritum och supinumformer genom att ändra rotens vokaler, som i swim, som blir swam i dåtid.

En av de mer komplexa typerna av morfologi representeras av transfix, vilket innebär att ett mönster appliceras på en rot. På maltesiska, har ett antal adjektiv radikalt olika, men besläktade, former beroende på kön. För dessa adjektiv är det maskulina mönstret vCCvC (v = vokal, C = konsonant) medan den feminina formen är CvCCa.

rot maskulinum femininum
vit b j d , abjad bajda
svart s w d iswed sewda

Andra typer av morfologiska konstruktioner inkluderar sammansatta ord, som kombinerar mer än en rot för att göra en ny stam. Det tyska ordet för lingvistik är Sprachwissenschaft, ett sammansatt ord som består av rotorden Sprache (språk) och Wissenschaft (vetenskap).

Vissa språk är mycket mer benägna att använda sammansättning för att göra nya ord, medan andra föredrar andra metoder såsom att modifiera substantiv med prepositionsfraser. Kaffekvarn är ett sammansatt ord på tyska Kaffemühle och ungerska kavédaraló medan det är ett substantiv plus en prepositionsfras på franska moulin à café och polska młynek do kawy.

Reduplikation betyder att man upprepar ett ord för att uttrycka någon typ av grammatisk funktion. I indonesiska upprepas substantiv för att göra pluralformer som i buku (bok) och buku-buku (böcker). Ibland är bara en del av ordet som upprepas, som i turkiska beyaz (vit) och bembeyaz (mycket vitt).

Suppletion är ett fullständigt byte av ord för att uttrycka en grammatisk funktion. Ofta görs detta av historiska skäl. På spanska härstammar infinitiv och futurum av verbet att gå från det latinska verbet ire medan presens är baserat på ett annat latinskt verb, vadere (att flytta fram).

infinitiv ir att gå
futurum iré Jag kommer att gå
presens voy Jag går, jag håller på att gå

Typologi för morfologiska strukturer

Olika språk tenderar att tillfoga affix på olika sätt. Ibland refererar man till språk utifrån den typ av morfologi de förlitar sig på mest. I agglutinerande språk uttrycks olika grammatiska funktioner som person, numerus och kasus av separata affix som läggs till ordstammar. I turkiska, kan exemplet evlerimin (som tillhör mina hus) delas upp i en rot och tre efterföljande suffix.

 • ev-
  hus
 • ler-
  plural
 • -im-
  mina
 • -in
  genitivändelse
 • =
 • evlerimin
  som tillhör mina hus

I flekterande språk, kombinerar affix olika funktioner så att t.ex. den tjeckiska ändelsen indikerar både plural och genitiv. Och när den fogas till ett substantiv som dům (hus) ändrar sig rotens vokal, med resultatet domů.

Isolerande språk använder mycket färre affix än agglutinerande och flekterande språk. För att uttrycka grammatiska relationer använder de en kombination av ordföljd och tillägg av olika ord för den typ av funktioner som ofta uttrycks med hjälp av affix i mer morfologiskt orienterade språk. I vietnamesiska, till exempel, uttrycks tempus genom att lägga till partiklar före det lexikala verbet.

 • Tôi đã xem phim.
  (Jag dåtid se film)
  Jag såg en film
 • Tôi đang xem phim.
  (Jag nutid se film.)
  Jag ser en film.
 • Tôi sẽ xem phim.
  (Jag framtid se film.)
  Jag kommer att se en film.

De stora mångfald av sätt på vilka olika språk förändrar ord för att förändra deras funktion är mycket bredare än vad som kan beskrivas här. Dessutom är morfologiska processer, liksom andra aspekter av språket, aldrig helt statiska och språkanvändarna ändrar dem ständigt i det lilla, vilket över tid kan resultera i stora skillnader mellan olika språk.